งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000 ราย

4 การลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ เกษตรกรที่มีหนี้คงเหลือรายละไม่ เกิน 5 หมื่นบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สถาบันการเงินแทนเกษตรกรใน อัตราร้อยละ 3 บาท / ปี ( ระยะเวลา ชดเชยไม่เกิน 6 เดือน ) วงเงิน 2,292 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับความ ช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต มีเงินเพื่อการดำรงชีพเพิ่มขึ้น เกิด การใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู้ ระบบเศรษฐกิจ

5 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ( ผู้ปลูกข้าว ) จำนวนไม่ เกิน 1,000,000 ราย เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ( ผู้ปลูกข้าว )

6 การลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินสินเชื่อใหม่และ / หรือ สินเชื่อเก่า ที่มีมูลหนี้คงเหลือรายละ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 บาท / ปี ( ระยะเวลา ชดเชยไม่เกิน 6 เดือน ) - สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( ผู้ ปลูกข้าว ) จะได้รับ ความช่วยเหลือในการลดต้นทุน การผลิต ทำให้มี รายได้จากการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น ส่งเสริม คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น - ทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคครัวเรือน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยรวม

7 1. ดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินสมาชิก ตาม มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการ ผลิต 2557/ 58 ของ สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( ระยะแรก ) - สำรวจจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร, จำนวนสมาชิก, มูลหนี้ - เป็นสัญญาก่อน 1 ก. ค. 57( และ / หรือ ระหว่าง 1 ก. ค.57 - 31 ธ. ค. 57) - สัญญากู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนา

8 2. ให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของมาตรการ ( ระยะต่อไป ) - ประกอบอาชีพการเกษตร ( ทำนา ) - จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร - จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ ธ. ก. ส. และ / หรือ หน่วยงานภาคราชการใน โครงการที่ให้ความช่วยเหลือในลักษณะ เดียวกัน - สัญญากู้ยืมในวัตถุประสงค์เป็นทุนให้ สมาชิกกู้เพื่อ ประกอบอาชีพการเกษตร ( ทำนา )..............................


ดาวน์โหลด ppt เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google