งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการมีส่วนร่วมของกรมฯ การปฏิบัติของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการมีส่วนร่วมของกรมฯ การปฏิบัติของจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/ 58

2 แนวทางการมีส่วนร่วมของกรมฯ การปฏิบัติของจังหวัด
กรอบนโยบายของรัฐบาล แนวทางการมีส่วนร่วมของกรมฯ การปฏิบัติของจังหวัด

3 เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
กรอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วัตถุประสงค์ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อการผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000 ราย กลุ่มเป้าหมาย

4 งบประมาณ ระยะเวลา วงเงิน ประโยชน์ ที่จะได้รับ
การลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ เกษตรกรที่มีหนี้คงเหลือรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท วงเงิน รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 บาท/ปี (ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 6 เดือน) วงเงิน 2,292 ล้านบาท งบประมาณ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับความช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต มีเงินเพื่อการดำรงชีพเพิ่มขึ้น เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู้ระบบเศรษฐกิจ ประโยชน์ ที่จะได้รับ

5 แนวทางการมีส่วนร่วมของกรมฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ผู้ปลูกข้าว) กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ผู้ปลูกข้าว) จำนวนไม่เกิน 1,000,000 ราย

6 ระยะเวลา วงเงิน งบประมาณ
การลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินสินเชื่อใหม่และ/หรือ สินเชื่อเก่าที่มีมูลหนี้คงเหลือรายละ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท วงเงิน รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 บาท/ปี (ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 6 เดือน) งบประมาณ สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร(ผู้ปลูกข้าว) จะได้รับ ความช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้มี รายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ส่งเสริม คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ประโยชน์ ที่จะได้รับ

7 การปฏิบัติของจังหวัด
1.ดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินสมาชิก ตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ของ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ระยะแรก) - สำรวจจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร, จำนวนสมาชิก, มูลหนี้ - เป็นสัญญาก่อน 1 ก.ค. 57(และ/หรือ ระหว่าง 1 ก.ค ธ.ค. 57) - สัญญากู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนา

8 การปฏิบัติของจังหวัด
2.ให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการ (ระยะต่อไป) - ประกอบอาชีพการเกษตร (ทำนา) - จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร - จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ ธ.ก.ส. และ/หรือ หน่วยงานภาคราชการใน โครงการที่ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน - สัญญากู้ยืมในวัตถุประสงค์เป็นทุนให้สมาชิกกู้เพื่อ ประกอบอาชีพการเกษตร(ทำนา)


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการมีส่วนร่วมของกรมฯ การปฏิบัติของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google