งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

H umanized Healthcare H PH (Health Promoting Hospital) H A (Hospital Accreditation) A ppreciation A ccreditation Safety S pirituality S ustainable Suff.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "H umanized Healthcare H PH (Health Promoting Hospital) H A (Hospital Accreditation) A ppreciation A ccreditation Safety S pirituality S ustainable Suff."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 H umanized Healthcare H PH (Health Promoting Hospital) H A (Hospital Accreditation) A ppreciation A ccreditation Safety S pirituality S ustainable Suff. Eco Dream Content Method SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare

2 SHA ผู้นำ ที่ ปรึกษา / ผู้ เยี่ยม สำรวจ เครื่อง มือ ผู้ ปฏิบั ติ  Future scenario Future scenario  Ideal Hospital Ideal Hospital  ความเห็นของผู้นำสู่ SHA และ ความเห็นของผู้นำสู่ SHA และ การทำงานกับชุมชน  Future scenario Future scenario  Ideal Hospital Ideal Hospital  ความเห็นของผู้นำสู่ SHA และ ความเห็นของผู้นำสู่ SHA และ การทำงานกับชุมชน แนวคิด SHA ของ ที่ปรึกษาและผู้ เยี่ยมสำรวจ แนวคิด SHA ของ ที่ปรึกษาและผู้ เยี่ยมสำรวจ  แนวความคิดของ ผู้ปฏิบัติ แนวความคิดของ ผู้ปฏิบัติ ความเป็นไปได้ ของ SHA  ตัวอย่างกิจกรรม OM ตัวอย่างกิจกรรม OM  แนวความคิดของ ผู้ปฏิบัติ แนวความคิดของ ผู้ปฏิบัติ ความเป็นไปได้ ของ SHA  ตัวอย่างกิจกรรม OM ตัวอย่างกิจกรรม OM เครื่องมือชง SHA เครื่องมือชง SHA

3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับ ทิศ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับ ทิศ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 1. ขอให้เชิญชวนรพ. ขนาดใหญ่เช่นรร. แพทย์ รพ. มหาวิทยาลัย เข้าร่วม โครงการในปีต่อไป 2. เสนอความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการบริหาร แผนงาน สสส. ให้เห็น ผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อ ของบประมาณ สนับสนุน เพิ่มเติม 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องเล่า ความดีของบุคลากร ทางการแพทย์ให้สังคม รับทราบ

4 งบประมาณ กล ยุทธ์ งบประมา ณ งบประมาณ งวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายคงเหลือ 1 2,030,000.001,498,078.00531,922.00 5740,000.00255,155.00484845.00 61,590,000.00276,620.001,313,380.00 4,000,000.002,029,862.00 1,970,138.00

5 ปัญหาและอุปสรรคของ โครงการ SHA ๑. งบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากเป็น การสร้างนวัตกรรมใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหา.. เตรียมข้อมูลนำเสนอ ความก้าวหน้าแก่ คณะกรรมการบริหาร แผนงาน สสส. อย่างกระชับและเห็นภาพ ความสำเร็จที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อขอ งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ๒. องค์ความรู้ของทีมงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา.. เร่งพัฒนาองค์ความรู้ ของทีมงานโดยการนิเทศน์งานและสนับสนุนการ ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ๑. งบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากเป็น การสร้างนวัตกรรมใหม่ แนวทางการแก้ไขปัญหา.. เตรียมข้อมูลนำเสนอ ความก้าวหน้าแก่ คณะกรรมการบริหาร แผนงาน สสส. อย่างกระชับและเห็นภาพ ความสำเร็จที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อขอ งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ๒. องค์ความรู้ของทีมงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา.. เร่งพัฒนาองค์ความรู้ ของทีมงานโดยการนิเทศน์งานและสนับสนุนการ ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ

6 ภาคกลาง วันที่ 10 – 11 พ. ย. 2552 รร. อิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพ ภาคเหนือ วันที่ 16 – 17 พย 52 รร. ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 – 26 พย. 52 รร. พูลแมน จ. ขอนแก่น ภาคใต้ รร. เจบี หาดใหญ 15 – 16 ธค. 52 SHA Conference & Contest

7 ขอบพระคุณทุกท่าน และสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกท่าน และสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt H umanized Healthcare H PH (Health Promoting Hospital) H A (Hospital Accreditation) A ppreciation A ccreditation Safety S pirituality S ustainable Suff.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google