งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การสร้างเครื่องมือ วัดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 5.2 การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การสร้างเครื่องมือ วัดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 5.2 การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การสร้างเครื่องมือ วัดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 5.2 การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 1

2 คุณภาพของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ความตรง / ความ เที่ยงตรง (validity) 2. ความเที่ยง / เชื่อมั่น (reliability) 3. อำนาจจำแนก (discrimination )

3 ประเภทของความ เที่ยงตรง 1. ความตรง / เที่ยงตรง (Validity) 1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เนื้อหาของเครื่องมือ หรือเนื้อหาของข้อ คำถามวัดได้ตรงตามประเด็นหรือตัวชี้วัดที่ ต้องการวัดหรือไม่ ? 2. ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครื่องมือนั้นสามารถวัดได้ครอบคลุม ขอบเขต ความหมาย หรือครบตาม คุณลักษณะประจำตามทฤษฎีที่ใช้สร้าง เครื่องมือหรือไม่ ? ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือใน การวัด สิ่งที่ต้องการจะวัด

4 ประเภทของความตรง ( ต่อ ) 3. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion- related Validity) เครื่องมือวัดได้ตรงตาม สภาพที่ต้องการวัด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องว่าเครื่องมือนั้นจะใช้ทำนาย พฤติกรรมของบุคคลในสภาพเฉพาะเจาะจง ตามต้องการหรือไม่ ? จำแนกได้ 2 ชนิด คือ 3.1 ความตรงร่วมสมัยหรือตามสภาพที่เป็น จริง (Concurrent Validity) สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 3.2 ความตรงเชิงทำนาย (Predictive Validity) สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง หรือ สภาพความสำเร็จในอนาคต 1. ความตรง / เที่ยงตรง (Validity)

5 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับ ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (IOC) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับ ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (IOC)  การหาค่าดัชนีความเหมาะสม ระหว่างข้อคำถามลักษณะเฉพาะ กลุ่มพฤติกรรม การหาค่าดัชนีความเหมาะสม ระหว่างข้อคำถามลักษณะเฉพาะ กลุ่มพฤติกรรม  การหาค่าอัตราส่วนความตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity ratio: CVR) การหาค่าอัตราส่วนความตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity ratio: CVR)

6 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  การตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างคะแนนเป็นรายข้อกับ คะแนนทั้งฉบับ การตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างคะแนนเป็นรายข้อกับ คะแนนทั้งฉบับ  ใช้วิธีกลุ่มที่รู้จัก (Known Group Technique) ใช้วิธีกลุ่มที่รู้จัก (Known Group Technique)  ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

7 2. ความเที่ยง / เชื่อมั่น (Reliability) ความคงที่หรือความคงเส้นคงวา ของผลที่ได้จากการวัด วิธีการประมาณค่าความเที่ยง  การสอบซ้ำ (Test-retest Method)  การใช้เครื่องมือวัดที่คู่ขนานกัน (Parallel form Method)  การหาความสอดคล้องภายในของ เครื่องมือ (Coefficient of Internal Consistency)

8 3. อำนาจจำแนก (Discrimination) ความสามารถของข้อสอบแต่ละข้อ ในการจำแนกคนที่อยู่ในกลุ่มเก่งออก จากคนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนได้ วิธีการประมาณค่า  การตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างคะแนนเป็นรายข้อกับ คะแนนรวมจากข้อที่เหลือทั้งฉบับ  6.3.2 หาค่าอัตราส่วนวิกฤติ t เป็นรายข้อ

9 เครื่องมือ ความตรง ความเที่ยง ความยาก อำนาจจำแนก มาตรประมาณค่า แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์          

10 10 วิธีการหาคุณภาพของ เครื่องมือแต่ละชนิด  แบบทดสอบ โดยทั่วไปจะ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความ ตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ และตรวจสอบ ความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน  แบบสอบถาม โดยทั่วไปจะ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาเป็นหลัก และอาจมีการตรวจสอบความเที่ยง แบบคงที่ภายใน เฉพาะกรณีที่ข้อความ ทั้งชุดมุ่งวัดในสิ่งเดียวกัน หรือมีความ เป็นเนื้อเดียวกัน  แบบสัมภาษณ์ โดยทั่วไปจะเน้น ความตรงตามเนื้อหาเป็นหลัก

11 11 วิธีการหาคุณภาพของ เครื่องมือแต่ละชนิด  แบบสังเกตและแบบบันทึก นอกจาก จะตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้ว ก็ควร ตรวจสอบความเที่ยงระหว่างผู้สังเกต (inter-rater reliability) ด้วย ซึ่งก็คือ ความสอดคล้องระหว่างผลการสังเกตของผู้ สังเกตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผลการสังเกตที่ สอดคล้องกัน ย่อมแสดงถึงความชัดเจน และความเป็นปรนัยของข้อความในแบบ สังเกต / แบบบันทึก  แบบวัดทางคุณลักษณะจิตวิทยา เช่น แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดความซื่อสัตย์ จะเน้นความตรงตาม โครงสร้าง ความเที่ยงแบบวัดซ้ำ และความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน

12 12 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การสร้างเครื่องมือ วัดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 5.2 การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google