งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย

2 การตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือ 1) ความตรง (Validity) 2) การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 3) การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 4) ความเที่ยง (Reliability)

3 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ จุดประสงค์ (IOC-Index of Item Objective Congruence) ให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ประเมินความ สอดคล้องระหว่างข้อคำถามในเครื่องมือกับเนื้อหาที่ ต้องการวัด จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณค่า IOC โดยใช้สูตร IOC = RRRRN เกณฑ์ตัดสิน IOC ควรมีค่ามากกว่า 0.5 วิธีดำเนินการ เมื่อ  R แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ความตรง (Validity)

4 ตัวอย่าง ตารางการหาค่า IOC ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ผลการประเมิน 01 ข้อสอบ 2. ความตรง (Validity) - 1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ1 หมายถึง สอดคล้อง 1.

5 ข้อคำถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 IOC ข้อ 1111014/5=0.8 ข้อ 2100 -1/5=-0.2 สรุป... ข้อสอบข้อ 1 มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม สามารถ นำไปใช้สอบได้ ข้อสอบข้อ 2 ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ไม่ควรนำไปใช้ ต้องตัดทิ้ง หรือปรับปรุงใหม่ ตัวอย่าง การคำนวณหาค่า IOC ความตรง (Validity) เกณฑ์การพิจารณา ข้อสอบที่ใช้ได้ คือ ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

6 ระดับความยากง่าย หมายถึง สัดส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนที่ ตอบข้อสอบ ข้อนั้นถูกจากคน ที่สอบทั้งหมดใช้สัญลักษณ์ “p” ความยากง่าย (Difficulty)

7 ค่า p = 0.00-0.19 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นยากเกินไป ค่า p = 0.20-0.39 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นค่อนข้างยาก ค่า p = 0.40-0.59 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นยากง่ายปานกลาง ค่า p = 0.60-0.79 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นค่อนข้างง่าย ค่า p = 0.80-1.00 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นง่ายเกินไป เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าความยากง่ายเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าความยากง่าย เกณฑ์: ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายพอเหมาะ หรือมีคุณภาพดี ค่า p ใกล้เคียง 0.50 หรือ อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ความยากง่าย (Difficulty) ค่าความยากง่าย (Difficulty Index) มีค่าตั้งแต่ 0.00 จนถึง 1.00 ค่าความยากง่าย (Difficulty Index) มีค่าตั้งแต่ 0.00 จนถึง 1.00

8 2. แบ่งกลุ่มสูง (H) และกลุ่มต่ำ (L) 3. คำนวณสัดส่วนของคะแนนรวมรายข้อที่ได้จำแนกตามกลุ่ม p = —— —— P H + P L 2 1. ตรวจและเรียงคะแนนรวมจากสูงสุดถึงต่ำสุด 4. วิเคราะห์ค่าความยาก (p) P H = —— P L = —— LTLLTL HTHHTH  H รวมคะแนนกลุ่มสูง  L รวมคะแนน กลุ่มต่ำ  T H รวมคะแนนเต็มกลุ่มสูง  T L รวม คะแนนเต็มกลุ่มต่ำ ความยากง่าย (Difficulty)

9 แบบสอบความเรียงมี 5 ข้อ แต่ละข้อคะแนนเป็น 10,10,20,30,30 คะแนน ตามลำดับ ใช้สอบนักเรียน 8 คน ตรวจให้คะแนน และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ( อันดับ 1-8) แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ( เทคนิค 50%) ได้กลุ่มสูง และกลุ่มต่ำ กลุ่มละ 4 คน การวิเคราะห์ข้อสอบต้องรวมรายข้อของผู้สอบทุกคน แต่ละกลุ่ม ข้อคะแน นเต็ม กลุ่มสูง (H) (4 คน ) กลุ่มต่ำ (L) (4 คน ) 12345678 110 985887 2 9 898763 320 15 17159108 43025 242016171310 5301610 711762 รว ม 1008070686160484330

10 ข้ อ คะแ นน เต็ม กลุ่มสูง (4 คน ) กลุ่มต่ำ (4 คน ) PHPH PLPL PiPi เต็ม 11037402840.93.70.81 21036402440.90.60.75 32067804280.84.53.68 4309412056120.78.47.62 5304312026120.36.22.29 ข้อ 1 ง่ายเกินไป อำนาจ จำแนกต่ำ ข้อ 2 – ข้อ 4 เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ ข้อ 5 ค่อนข้างยาก อำนา จำแนกต่ำ

11 อำนาจจำแนก หมายถึง ความสามารถของ ข้อสอบแต่ละข้อในการจำแนกคนที่อยู่ ในกลุ่มเก่งออกจากคนที่อยู่ในกลุ่ม อ่อนได้ (ข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกดี คนเก่งจะ ตอบถูก แต่คนอ่อนจะตอบผิด) ใช้ สัญลักษณ์ “r” ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power)

12 ค่า r = -1.00-0.19 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกไม่ได้เลย ค่า r = 0.20-0.39 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้เล็กน้อย ค่า r = 0.40-0.59 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้ปานกลาง ค่า r = 0.60-0.79 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้ดี ค่า r = 0.80-1.00 หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้ดีมาก เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอำนาจจำแนก เกณฑ์ : ข้อสอบที่มีคุณภาพดี ค่า r ตั้งแต่ +0.20 ขึ้นไป ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power) มีค่าตั้งแต่ -1.00 จนถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power) มีค่าตั้งแต่ -1.00 จนถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power)

13 1. ตรวจและเรียงคะแนนรวมจากสูงสุดถึงต่ำสุด 2. แบ่งกลุ่มสูง (H) และกลุ่มต่ำ (L) 3. คำนวณสัดส่วนของคะแนนรวมรายข้อที่ได้จำแนกตาม กลุ่ม 4. วิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก (r) P H = —— P L = ——  H รวมคะแนนกลุ่มสูง  L รวมคะแนน กลุ่มต่ำ  T H รวมคะแนนเต็มกลุ่มสูง  T L รวม คะแนนเต็มกลุ่มต่ำ r = P H – P L LTLLTL HTHHTH ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power)

14 ข้ อ คะแ นน เต็ม กลุ่มสูง (4 คน ) กลุ่มต่ำ (4 คน ) PHPH PLPL riri เต็ม 11037402840.93.70.23 21036402440.90.60.30 32067804280.84.53.31 4309412056120.78.47.31 5304312026120.36.22.14 ข้อ 1 ง่ายเกินไป อำนาจ จำแนกต่ำ ข้อ 2 – ข้อ 4 เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ ข้อ 5 ค่อนข้างยาก อำนา จำแนกต่ำ

15 การคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ -1 -.9-.9 -.8-.8 -.7-.7 -.6-.6 -.5-.5 -.4-.4 -.3-.3 -.2-.2 -.1-.1 0.1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9 1.1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9 1 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) เกณฑ์: ข้อสอบที่มีคุณภาพ p = 0.20 – 0.80 r = +0.20 ขึ้นไป 1 2 3 4 5

16 ความเที่ยง (Reliability) การทดสอบโดยการหาความสอดคล้องภายในเป็นการ หาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบว่าแบบ ทดสอบหรือ แบบสอบถามแต่ละข้อมีความ สัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ใน ฉบับเดียวกันหรือไม่ สูตรในการหาค่าความเชื่อมั่น: สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) Alpha (  ) =


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google