งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย

2 การตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือ 1) ความตรง (Validity) 2) การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 3) การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 4) ความเที่ยง (Reliability)

3 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ จุดประสงค์ (IOC-Index of Item Objective Congruence) ให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ประเมินความ สอดคล้องระหว่างข้อคำถามในเครื่องมือกับเนื้อหาที่ ต้องการวัด จากนั้นนำผลการประเมินมาคำนวณค่า IOC โดยใช้สูตร IOC = RRRRN เกณฑ์ตัดสิน IOC ควรมีค่ามากกว่า 0.5 วิธีดำเนินการ เมื่อ  R แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ความตรง (Validity)

4 ตัวอย่าง ตารางการหาค่า IOC ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ผลการประเมิน 01 ข้อสอบ 2. ความตรง (Validity) - 1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ1 หมายถึง สอดคล้อง 1.

5 ข้อคำถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 IOC ข้อ /5=0.8 ข้อ /5=-0.2 สรุป... ข้อสอบข้อ 1 มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม สามารถ นำไปใช้สอบได้ ข้อสอบข้อ 2 ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ไม่ควรนำไปใช้ ต้องตัดทิ้ง หรือปรับปรุงใหม่ ตัวอย่าง การคำนวณหาค่า IOC ความตรง (Validity) เกณฑ์การพิจารณา ข้อสอบที่ใช้ได้ คือ ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

6 ระดับความยากง่าย หมายถึง สัดส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนที่ ตอบข้อสอบ ข้อนั้นถูกจากคน ที่สอบทั้งหมดใช้สัญลักษณ์ “p” ความยากง่าย (Difficulty)

7 ค่า p = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นยากเกินไป ค่า p = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นค่อนข้างยาก ค่า p = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นยากง่ายปานกลาง ค่า p = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นค่อนข้างง่าย ค่า p = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นง่ายเกินไป เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าความยากง่ายเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าความยากง่าย เกณฑ์: ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายพอเหมาะ หรือมีคุณภาพดี ค่า p ใกล้เคียง 0.50 หรือ อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ความยากง่าย (Difficulty) ค่าความยากง่าย (Difficulty Index) มีค่าตั้งแต่ 0.00 จนถึง 1.00 ค่าความยากง่าย (Difficulty Index) มีค่าตั้งแต่ 0.00 จนถึง 1.00

8 2. แบ่งกลุ่มสูง (H) และกลุ่มต่ำ (L) 3. คำนวณสัดส่วนของคะแนนรวมรายข้อที่ได้จำแนกตามกลุ่ม p = —— —— P H + P L 2 1. ตรวจและเรียงคะแนนรวมจากสูงสุดถึงต่ำสุด 4. วิเคราะห์ค่าความยาก (p) P H = —— P L = —— LTLLTL HTHHTH  H รวมคะแนนกลุ่มสูง  L รวมคะแนน กลุ่มต่ำ  T H รวมคะแนนเต็มกลุ่มสูง  T L รวม คะแนนเต็มกลุ่มต่ำ ความยากง่าย (Difficulty)

9 แบบสอบความเรียงมี 5 ข้อ แต่ละข้อคะแนนเป็น 10,10,20,30,30 คะแนน ตามลำดับ ใช้สอบนักเรียน 8 คน ตรวจให้คะแนน และเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ( อันดับ 1-8) แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ( เทคนิค 50%) ได้กลุ่มสูง และกลุ่มต่ำ กลุ่มละ 4 คน การวิเคราะห์ข้อสอบต้องรวมรายข้อของผู้สอบทุกคน แต่ละกลุ่ม ข้อคะแน นเต็ม กลุ่มสูง (H) (4 คน ) กลุ่มต่ำ (L) (4 คน ) รว ม

10 ข้ อ คะแ นน เต็ม กลุ่มสูง (4 คน ) กลุ่มต่ำ (4 คน ) PHPH PLPL PiPi เต็ม ข้อ 1 ง่ายเกินไป อำนาจ จำแนกต่ำ ข้อ 2 – ข้อ 4 เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ ข้อ 5 ค่อนข้างยาก อำนา จำแนกต่ำ

11 อำนาจจำแนก หมายถึง ความสามารถของ ข้อสอบแต่ละข้อในการจำแนกคนที่อยู่ ในกลุ่มเก่งออกจากคนที่อยู่ในกลุ่ม อ่อนได้ (ข้อสอบที่มีอำนาจจำแนกดี คนเก่งจะ ตอบถูก แต่คนอ่อนจะตอบผิด) ใช้ สัญลักษณ์ “r” ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power)

12 ค่า r = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกไม่ได้เลย ค่า r = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้เล็กน้อย ค่า r = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้ปานกลาง ค่า r = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้ดี ค่า r = หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้ดีมาก เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอำนาจจำแนก เกณฑ์ : ข้อสอบที่มีคุณภาพดี ค่า r ตั้งแต่ ขึ้นไป ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power) มีค่าตั้งแต่ จนถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power) มีค่าตั้งแต่ จนถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power)

13 1. ตรวจและเรียงคะแนนรวมจากสูงสุดถึงต่ำสุด 2. แบ่งกลุ่มสูง (H) และกลุ่มต่ำ (L) 3. คำนวณสัดส่วนของคะแนนรวมรายข้อที่ได้จำแนกตาม กลุ่ม 4. วิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก (r) P H = —— P L = ——  H รวมคะแนนกลุ่มสูง  L รวมคะแนน กลุ่มต่ำ  T H รวมคะแนนเต็มกลุ่มสูง  T L รวม คะแนนเต็มกลุ่มต่ำ r = P H – P L LTLLTL HTHHTH ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination power)

14 ข้ อ คะแ นน เต็ม กลุ่มสูง (4 คน ) กลุ่มต่ำ (4 คน ) PHPH PLPL riri เต็ม ข้อ 1 ง่ายเกินไป อำนาจ จำแนกต่ำ ข้อ 2 – ข้อ 4 เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ ข้อ 5 ค่อนข้างยาก อำนา จำแนกต่ำ

15 การคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) เกณฑ์: ข้อสอบที่มีคุณภาพ p = 0.20 – 0.80 r = ขึ้นไป

16 ความเที่ยง (Reliability) การทดสอบโดยการหาความสอดคล้องภายในเป็นการ หาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบว่าแบบ ทดสอบหรือ แบบสอบถามแต่ละข้อมีความ สัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ใน ฉบับเดียวกันหรือไม่ สูตรในการหาค่าความเชื่อมั่น: สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) Alpha (  ) =


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบอัตนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google