งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ ของ Bloom และลักษณะของแบบทดสอบ v อัตนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ ของ Bloom และลักษณะของแบบทดสอบ v อัตนัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ ของ Bloom และลักษณะของแบบทดสอบ v อัตนัย (Essay) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับ เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย (Essay ) สาระสำคัญ 1. แ นวคิด ทฤษฎีความรู้ของ Bloom’s Taxonomy Revised 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย (Essay)

3 ทฤษฎีความรู้ของบลูม

4 ลักษณะของข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ ข้อสอบปรนัยข้อสอบอัตนัย สถานการณ์ที่เป็น ข้อมูล / ภาพ / กราฟ / แผนภูมิ ข้อคำถาม ตัวเลือก คำตอบ................................................................ ตัวลวง............................................................... ตัวลวง............................................................... ตัวลวง เฉลย เกณฑ์การให้คะแนน / แนวการตอบคำถาม

5 5 ระดับพฤติกรรมข้อสอบปรนัย/ อัตนัย ข้อส อบ ปรนั ย เลือ ก ตอบ ข้อส อบ อัตนัย

6 รูปแบบข้อสอบอัตนัยที่ใช้วัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 6 ข้อสอบอัตนัย 1. แบบเติมคำให้ สมบูรณ์ (Completi on Item ) 2. แบบตอบสั้น (sh ort-answer essay ) 3. แบบไม่จำกัด คำตอบ (Extened -answer essay)

7 ความสัมพันธ์ของรูปแบบอัตนัยกับระดับพฤติกรรม ข้อสอบ ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม 7 รูปแบบที่ 1 ระดับพฤติกรรม ข้อสอบ แบบเติมคำให้สมบูรณ์ (Com pletion Item) มีลักษณะเป็น ข้อคำถามที่เว้นคำหรือวลีไว้ แล้วให้ผู้เข้าสอบเติมคำหรือ วลีที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว จำ (Remember ing) จุดเด่น - ออกข้อสอบได้ปริมาณมาก ครอบคลุมเนื้อหา - ลดปัญหาการเดาในข้อสอบ ปรนัย จุดด้อย ความคลาดเคลื่อนในการตรวจให้ คะแนน

8 ความสัมพันธ์ของรูปแบบอัตนัยกับระดับพฤติกรรม ข้อสอบ ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม 8 รูปแบบที่ 2 ระดับ พฤติกรรม ข้อสอบ มีลักษณะเป็น ข้อสอบที่มีข้อคำถาม และให้ผู้เข้าสอบ เขียนคำตอบสั้น ๆ ในที่ว่างที่เตรียมไว้ ในแบบทดสอบ ซึ่ง อาจเขียนคำตอบเป็น ตัวหนังสือ วาดภาพ และ / หรือเขียน ตัวเลข เข้าใจ นำไปใช้ จุดเด่น - ออกข้อสอบได้ในระดับ พฤติกรรมที่สูงกว่าขั้นจำ - ลดปัญหาการเดาในข้อสอบ ปรนัย จุดด้อย ความคลาดเคลื่อนในการตรวจให้ คะแนน

9 ความสัมพันธ์ของรูปแบบอัตนัยกับระดับพฤติกรรม ข้อสอบ ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม 9 รูปแบบที่ 3 ระดับพฤติกรรม ข้อสอบ มีลักษณะเป็นข้อสอบที่มี ข้อคำถามแล้วให้ผู้เข้า สอบอธิบายคำตอบหรือให้ เหตุผลประกอบคำตอบที่ แสดงความเข้าใจที่มีต่อ คำถาม เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า สังเคราะห์ จุดเด่น - วัดความรู้ความคิดในการบูร ณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆได้อย่างชัดเจน - ลดปัญหาการเดาในข้อสอบ ปรนัย จุดด้อย ความคลาดเคลื่อนในการตรวจให้ คะแนน

10 กระบวนการทางปัญญาด้านพุทธิ พิสัยของบลูม 6 ขั้นตอน 1. จำ (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการ ระลึกได้ แสดงรายการได้ บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ การบอกชื่อ การบอกตำแหน่ง การให้สัญลักษณ์ ยกตัวอย่าง บอกความสัมพันธ์ การจัดกลุ่ม คัดเลือกได้ อธิบายใต้รูปภาพ เรียงลำดับ จับคู่ บันทึกข้อมูล 10

11 กระบวนการทางปัญญาด้านพุทธิ พิสัยของบลูม 6 ขั้นตอน 2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถใน การแปลความหมาย ยกตัวอย่าง สรุปอ้างอิง การเรียบ เรียงใหม่ การจำแนกหมวดหมู่ สังเกต ทำเค้าโครง เรื่อง ให้คำจำกัดความ แปลความหมาย ประมาณค่า 11

12 กระบวนการทางปัญญาด้านพุทธิ พิสัยของบลูม 6 ขั้นตอน 3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถใน การนำไปใช้ ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา ลงมือทำ แปล ความหมาย ใช้ภาพประกอบ การคำนวณ เรียงลำดับ การแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ คาดคะเน 12

13 กระบวนการทางปัญญาด้านพุทธิ พิสัยของบลูม 6 ขั้นตอน 4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการ เปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ การจัดการ ทดลอง แยกกลุ่ม คำนวณ วิพากษ์วิจารณ์ ลำดับเรื่อง ทำ แผนผัง หาความสัมพันธ์ 13

14 กระบวนการทางปัญญาด้านพุทธิ พิสัยของบลูม 6 ขั้นตอน 5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถใน การตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสิน ให้คะแนน ประมาณค่า เปรียบเทียบผล ตีค่า สรุป แนะนำ สืบค้น ตัดสินใจ คัดเลือก วัด 14

15 กระบวนการทางปัญญาด้านพุทธิ พิสัยของบลูม 6 ขั้นตอน 6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผน ผลิต ประดิษฐ์ พยากรณ์ ออกแบบ ทำนาย สร้างสูตร วางแผน จินตนาการ ติดตั้ง 15


ดาวน์โหลด ppt 1 หน่วยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ ของ Bloom และลักษณะของแบบทดสอบ v อัตนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google