งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ. ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ. ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ. ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2  ใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนเป็นส่วนหนึ่งของการวัด ประเมินงานของผู้เรียน และควรแจกให้ผู้เรียนทราบงาน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติพร้อมกับเกณฑ์การให้คะแนน  แจกกฎเกณฑ์การให้คะแนนและเกรดแสดงผลการ ปฏิบัติงานกลับคืนพร้อมกันไปยังผู้เรียน เพื่อสื่อสารให้ ผู้เรียนทราบและปรับปรุง / พัฒนา  ให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนากฎเกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อใช้วัดประเมินผลการเรียนรู้ของตน  ให้ผู้เรียนใช้กฏเกณ์การให้คะแนนวัดประเมินการเรียนรู้ ของตนเองและของเพื่อนร่วมชั้น  ควรมีการพูดคุยหรืออภิปรายเกี่ยวกับการวัดประเมินโดย ใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนน โดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์ และคำบรรยายตามมาตรวัดประเมินแต่ละระดับว่าเป็น ปรนัย เที่ยงตรง คงเส้นคงวาและยุติธรรมได้ดีเพียงใด  ใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์สำหรับให้ ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนในมิติคุณภาพที่ยังอ่อน ด้อยอย่างต่อเนื่อง

3  ต้องใช้กฎเกณฑ์การตรวจให้คะแนนอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ เกิดความคลาดเคลื่อนจาก ◦ Halo effect ( ความลำเอียงที่มีอิทธิพลมาจากอาจารย์มีความ ประทับใจในบุคลิกลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ ของผู้เรียนที่ต้องการวัดประเมิน ) ◦ Item or task carry-over effects ( ความคลาดเคลื่อนจาก คุณภาพของการวัดประเมินด้วยข้อคำถามหรืองานครั้งแรก ส่งผลตกทอดต่อการวัดประเมินด้วยข้อคำถามหรืองานครั้ง ถัดไปของผู้เรียนคนเดียวกัน ) ◦ Test or performance carry-over effects ( ความคลาด เคลื่อนจากผลของการวัดประเมินผู้เรียนก่อนหน้าส่งผลตก ทอดต่อผลการวัดประเมินผู้เรียนถัดไป ) ◦ Order effects ( ความคลาดเคลื่อนจากการตรวจให้คะแนน ของผู้เรียนลำดับท้ายด้วยแบบแผนไม่คงเส้นคงวาหรือ “ ลื่น ไถล ” ไปจากผู้เรียนในลำดับต้น ด้วยเหตุแห่งความหนื่อยล้า หรือเบื่อหน่ายกับการทำซ้ำ ) ◦ Writing and Language Mechanics Effects ( ความ ลำเอียงจากทักษะในการเขียนหรือวาทศิลป์ทางภาษาของ ผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อคะแนนการวัดประเมิน แม้ว่าจะไม่ได้วัด ประเมินความสามารถในการเขียนก็ตาม ) Chatterji (2003, pp. 244-245)

4  ใช้กฎเกณฑ์ / แนวทางการให้คะแนน (Scoring rubrics or guidelines) เป็นแนวทางการให้สารสนเทศป้อนกลับ เพื่อความชัดเจน  เน้นการให้สารสนเทศป้อนกลับเชิงเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน ( มากกว่าการให้สารสนเทศป้อนกลับเชิง เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนด้วยกัน )  ส่งเสริมบรรยากาศในหมู่ผู้เรียนให้มีการวิพากษ์เชิง สร้างสรรค์ มีการคิดใคร่ครวญทวนสอบความคิดและการ เรียนรู้ของตนเอง และการยอมรับจุดจำกัดที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง  ใช้ผลงานหรือทักษะจากการปฏิบัติงานของผู้เรียนเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับเพื่อบ่งชี้ข้อดีและ ข้อจำกัดในการเรียนรู้ของผู้เรียน  ควรเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการเรียนรู้ ( มิใช่เฉพาะตอนจบการสอนแต่ละหัวข้อ )  ครู / อาจารย์และผู้เรียนต้องเข้าใจร่วมกันว่าการให้ สารสนเทศป้อนกลับช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ต้องเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างกัน

5  ควรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดสำคัญ (Key errors) ที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า มีอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไร และจะให้ สารสนเทศป้อนกลับอะไรเพื่อช่วยให้ผู้เรียน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น ( อาจกระทำผ่าน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน )  ใช้กลยุทธ์การเสริมแรงทางบวกด้วยการสื่อสาร ให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง (Self- esteem) และรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในขณะให้สารสนเทศป้อนกลับ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สื่อสารด้วยถ้อยคำทางภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ตรง ประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง และมีระดับความ ยากง่ายเหมาะสม ( ไม่ง่ายเกินไปจนขาด ความท้าทาย หรือยากเกินไปจนเกิดความท้อแท้ !!!)

6 Chatterji, M. (2003). Designing and using tools for educational assessment. Boston, MA: Pearson Education. Cohen, L.G., & Spenciner, L.J. (2003). Assessment of children and youth with special needs (2nd ed.). Boston, MA: Pearson Education. Links to examples of rubrics: http://www.intel.com/content/dam/www/program/education /us/ en/documents/assessing-projects/strategies/demonstrating- understanding-rubrics-scoring-guides.pdf

7  รศ. ดร. องอาจ นัยพัฒน์  Ong-Art Naiyapatana  Ong-art@swu.ac.th Ong-art@swu.ac.th  โทร 089-169-9141


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. องอาจ นัยพัฒน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ. ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google