งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Management Center : DMC. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Management Center : DMC. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Management Center : DMC

2 http://portal.bopp-obec.info/obec57 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2557

3  สำนักงานเขตพื้นที่ 223 เขต ทั่วประเทศ จัดทำ ข้อมูลระบบ DMC  ยกเว้น สำนักงานเขตพื้นที่หนองคาย เขต 1 และ หนองคาย เขต 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการ นำร่องพัฒนาระบบ  ผลการดำเนินงาน ยืนยันข้อมูลครบทุกโรงเรียน ณ วันปิดระบบวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ยืนยันข้อมูลครบทุกโรงเรียน  ระบบ DMC เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลภาคเรียนที่ 2 วันที่ 10 พ. ย. 2557

4

5

6  จำนวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 30,828 โรงเรียน  จำนวนโรงเรียนที่ยุบเลิก 49 โรงเรียน  จำนวนโรงเรียนที่ตั้งใหม่ 4 โรงเรียน  โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 28,470 โรงเรียน  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 2,358 โรงเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 7,121 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดเล็ก ( นักเรียน 0 – 120 คน ) จำนวน 15,500 โรงเรียน  - สพป. จำนวน 15,415 โรงเรียน  - สพม. จำนวน 85 โรงเรียน 

7  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7,096,071 คน  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ◦ ระดับอนุบาลทั้งสิ้น 900,598 คน ◦ ระดับประถมศึกษาทั้งสิ้น 3,285,588 คน ◦ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งสิ้น 1,781,646 คน ◦ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า ทั้งสิ้น 1,128,239 คน

8  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน จะเป็นหน่วย ตอบข้อมูลตัวชี้วัด โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ ARS และ KRS มีดังนี้ อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า / ประชากร กลุ่ม อายุ 15 – 17 ปี ตัวชี้วัดที่ 1.7 อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า / ประชากร กลุ่มอายุ 12 – 14 ปี ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา / ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา / ประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน

9  กลุ่มสารสนเทศ ได้เตรียมจัดทำระบบ web service สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ และ สถานศึกษา สำหรับนำข้อมูล ไปต่อยอดจัดทำโปรแกรมอื่น ๆ หรือบริหาร จัดการข้อมูลตามความต้องการของ สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา โดยจัดเตรียม data format เป็นรูปแบบ CSV และ Jason เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและ ประมวลผลได้ทันที

10

11

12 Download สถิติ ข้อมูลสารสนเทศได้ที่เว็บไซต์ กลุ่มสารสนเทศ www.bopp-obec.info


ดาวน์โหลด ppt Data Management Center : DMC. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google