งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและ ตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ ปัญหาและการจำลองความคิด ตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด ( ถ้าไม่มีให้ทำใน กระดาษสมุด 1 คู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและ ตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ ปัญหาและการจำลองความคิด ตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด ( ถ้าไม่มีให้ทำใน กระดาษสมุด 1 คู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและ ตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ ปัญหาและการจำลองความคิด ตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด ( ถ้าไม่มีให้ทำใน กระดาษสมุด 1 คู่ ) 2. ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ ปัญหา การหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเขียน วิเคราะห์ปัญหา จำลองความคิด เป็นข้อความและผังงาน ลงใน สมุด

2 การวิเคราะห์ ปัญหาและ การจำลอง ความคิด

3 ทบทวนกระบวนการ แก้ปัญหา

4 1. การวิเคราะห์ ปัญหา คือการพิจารณาโจทย์ปัญหา แล้ววิเคราะห์ให้มี 1.1 Input คือ ข้อมูลนำเข้า ( ป้อนข้อมูล ) 1.2 Output คือ ข้อมูลนำออก ( ผลลัพธ์ ) 1.3 Process คือ กระบวนการ ( ขั้นตอนทั่วไป )

5 ตัวอย่าง โจทย์ : จงหาผลบวกของเลข 2 จำนวน 1. วิเคราะห์ปัญหา –1.1 Output คือ ผลบวก (sum) –1.2 Input คือ จำนวนที่ 1 (num1), จำนวนที่ 2 (num2) –1.3 Process คือ –1.3.1 รับตัวเลขทั้งจำนวนที่ 1 และ 2 –1.3.2 คำนวณโดยใช้สูตร sum = num1 + num2 –1.3.3 แสดงผลบวก (sum)

6 2. การเลือกเครื่องมือและ การออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development) คือ การจำลองขั้นตอนวิธี แก้ปัญหา ซึ่งมี 2 แบบดังนี 2.1 การจำลองความคิดเป็น ข้อความ 2.2 การจำลองความคิดเป็น ผังงาน

7 2. การจำลอง ความคิด เป็นข้อความ

8 2.1 ตัวอย่างการจำลอง ความคิดเป็นข้อความ 1. เริ่มการทำงาน 2. กำหนดตัวแปรเริ่มต้น num1, num2, sum 3. รับค่าจำนวนที่ 1 แล้วเก็บค่าใน ตัวแปร num1 4. รับค่าจำนวนที่ 2 แล้วเก็บค่าใน ตัวแปร num2 5. คำนวณโดยใช้สูตร sum = num1 + num2 6. แสดงผลบวกจากค่าในตัวแปร sum 7. จบการทำงาน

9 3. การจำลอง ความคิด เป็นผังงาน (Flowchart)

10 1. ตัวอย่างการจำลอง ความคิดเป็นผังงาน เริ่มการทำงาน num1, num2, sum num1 sum num2 sum = num1 + num2 จบการทำงาน

11 ใบงาน ( หลังจากคัดลอกตัวอย่าง เสร็จแล้ว ) 2. ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ ปัญหา การหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเขียน วิเคราะห์ปัญหา จำลองความคิด เป็นข้อความและผังงาน ลงใน สมุด ( สัปดาห์หน้าครูจะเฉลยใน ห้องเรียน )


ดาวน์โหลด ppt ใบงาน 1. ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและ ตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ ปัญหาและการจำลองความคิด ตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด ( ถ้าไม่มีให้ทำใน กระดาษสมุด 1 คู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google