งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.sut.ac.th Suranaree University of Technology ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาสถาบันในอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.sut.ac.th Suranaree University of Technology ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาสถาบันในอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.sut.ac.th Suranaree University of Technology ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาสถาบันในอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 การเรียนรู้โดยใช้การทำงานจริงเป็นหลัก = Work-based learning จะเป็นงานประจำหรือ โครงงาน ก็ได้ การเรียนรู้โดยใช้การทำงานจริงเป็นหลัก = Work-based learning จะเป็นงานประจำหรือ โครงงาน ก็ได้ มทส. เน้นโครงงานพิเศษ หรืองานวิจัยขนาด เล็ก = Problem-based learning มทส. เน้นโครงงานพิเศษ หรืองานวิจัยขนาด เล็ก = Problem-based learning งานที่ทำ = Project work + Routine work งานที่ทำ = Project work + Routine work น้ำหนักของงานอยู่ที่ Project น้ำหนักของงานอยู่ที่ Project สหกิจศึกษา 2

3 สหกิจศึกษาต่างกับฝึกงาน ? นักศึกษาไปทำงานจริงเต็มเวลา 4 เดือน มี สถานภาพเหมือนลูกจ้างของบริษัท ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัท นักศึกษาไปทำงานจริงเต็มเวลา 4 เดือน มี สถานภาพเหมือนลูกจ้างของบริษัท ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัท งานตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน งานตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน มีการประเมินจากพี่เลี้ยงอย่างมีระบบ มีการประเมินจากพี่เลี้ยงอย่างมีระบบ มีการทำรายงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีการทำรายงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ต้องจบภาคการศึกษาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย ต้องจบภาคการศึกษาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย Suranaree University of Technology 3 http://coop.sut.ac.th

4 รวมบริการประสานภารกิจ รวมบริการประสานภารกิจ มีหน่วยงานกลางระดับ มหาวิทยาลัยในการจัดการสหกิจ ศึกษา โครงการ(ศูนย์)สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ มีหน่วยงานกลางระดับ มหาวิทยาลัยในการจัดการสหกิจ ศึกษา โครงการ(ศูนย์)สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 4

5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีสังคม สาขาวิชา แพทยศาสตร์ 5 วิศวกรรมศาสตร์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต

6 ภาระและหน้าที่ จัดหางานและสถานประกอบการที่ เหมาะสมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจัดหางานและสถานประกอบการที่ เหมาะสมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อำนวยความสะดวกอาจารย์ในการ นิเทศอำนวยความสะดวกอาจารย์ในการ นิเทศ แนะแนวและพัฒนาอาชีพแนะแนวและพัฒนาอาชีพ 6

7 โครงสร้างการบริหาร วิจัยและพัฒนา จัดหางานสหกิจศึกษาฯ บริหารงานทั่วไป แนะแนวและพัฒนาอาชีพ อธิการบดี คณะกรรมการบริหาร โครงการสหกิจศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 32 5 Suranaree University of Technology 7 http://coop.sut.ac.th

8 คณะกรรมการบริหาร(ศูนย์)สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อธิการบดีประธานอธิการบดีประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองประธานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากรรมการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากรรมการ คณบดีทุกสำนักวิชาหรือผู้แทนกรรมการคณบดีทุกสำนักวิชาหรือผู้แทนกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษากรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษากรรมการ ผู้อำนวยการเทคโนธานีกรรมการผู้อำนวยการเทคโนธานีกรรมการ ผู้แทนคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษากรรมการผู้แทนคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษากรรมการ สำนักวิชาละ 1 ท่าน ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา กรรมการและเลขานุการฯผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา กรรมการและเลขานุการฯ Suranaree University of Technology 8 http://coop.sut.ac.th

9 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตัวอย่างสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Suranaree University of Technology 10 http://coop.sut.ac.th ภาคเรียนสหกิจศึกษา (Co-op Ed. Term) ภาคเรียนปกติ SepAugJulJunOctAprMarFebJanDecNov SepAugJulJunOctAprMarFebJanDecNov May ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 Co-op Ed. 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 1 2 2 3 3 Pre Co-op 12

10 สาขาวิชาที่จัดรายวิชาสหกิจศึกษา เทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีผลิตพืชเทคโนโลยีผลิตสัตว์เทคโนโลยีอาหารเทคโนโลยีสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการจัดการสาธารณสุขศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมขนส่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเซรามิกวิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมพอลิเมอร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโลหการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมอุตสาหการเทคโนโลยีธรณีวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมอากาศยาน Suranaree University of Technology 11 http://coop.sut.ac.th

11 กระบวนการและขั้นตอน ของสหกิจศึกษา 12

12 ชั้นปีที่ 1 “ใครอยากเก่ง ต้องฟัง”ชั้นปีที่ 1 “ใครอยากเก่ง ต้องฟัง” ชั้นปีที่ 2 ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 2 ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ชันปีที่ 4 เตรียมสหกิจศึกษา/ชันปีที่ 4 เตรียมสหกิจศึกษา/ สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 13

13 ในภาคการศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นศ. ต้องเข้าเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นศ. ต้องเข้าเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การสมัครงานและการเลือกสถานประกอบการการสมัครงานและการเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการสัมภาษณ์งานเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ความปลอดภัยในโรงงานและ 5สความปลอดภัยในโรงงานและ 5ส การบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001การบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001 เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพ 2. เตรียมสหกิจศึกษา 14

14 ประกาศงาน ตำแหน่งงาน (รายละเอียด ลักษณะงาน) ที่บอร์ดของโครงการ (โครงการร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดหางานที่มีคุณภาพให้กับ นศ. สาขาวิชา ต้องให้การรับรองงาน)ประกาศงาน ตำแหน่งงาน (รายละเอียด ลักษณะงาน) ที่บอร์ดของโครงการ (โครงการร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดหางานที่มีคุณภาพให้กับ นศ. สาขาวิชา ต้องให้การรับรองงาน) รับใบสมัครงานรับใบสมัครงาน นัดหมายการสัมภาษณ์และประกาศผลการ คัดเลือกนัดหมายการสัมภาษณ์และประกาศผลการ คัดเลือก 3. การสมัครงาน 15

15 มีการติดต่อกันระหว่าง นศ., สาขาวิชา และโครงการฯ ตลอดมีการติดต่อกันระหว่าง นศ., สาขาวิชา และโครงการฯ ตลอด ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาปัญหาเรื่อง งาน การปรับตัว (ทางด้านวิชาการ- สาขาวิชาจะดูแล)ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาปัญหาเรื่อง งาน การปรับตัว (ทางด้านวิชาการ- สาขาวิชาจะดูแล) 4. นักศึกษาไปทำงาน 16

16 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางนิเทศงาน นักศึกษาทุกคนในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางนิเทศงาน นักศึกษาทุกคนในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อ - ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการปรับตัวสู่สังคมทำงาน และการปรับตัวสู่สังคมทำงาน - สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษาให้ สถานประกอบการ - แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถานประกอบการ - แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ 5. การนิเทศงานสหกิจศึกษา 17

17 นศ. เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ในสาขาวิชานศ. เข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนศ.ที่ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอยู่ในความควบคุมดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนศ.ที่ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอยู่ในความควบคุมดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน (Poster Session)จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงาน (Poster Session) ส่งรายงานวิชาการส่งรายงานวิชาการ 6. กิจกรรมภายหลังการปฏิบัติงาน 18

18 นศ.เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาครบถ้วนนศ.เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาครบถ้วน ผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษาผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา การสัมภาษณ์หลังการปฏิบัติงานการสัมภาษณ์หลังการปฏิบัติงาน การสัมมนาการสัมมนา ผลประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำสาขาวิชาขณะนิเทศผลประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำสาขาวิชาขณะนิเทศ ผลการประเมินจากรายงานวิชาการผลการประเมินจากรายงานวิชาการ ผลการประเมิน ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) 7. การประเมินผล 19

19 การดำเนินงาน Suranaree University of Technology 20 http://coop.sut.ac.th จัดหางาน/รับรองงานจัดหางาน/รับรองงาน จับคู่ระหว่าง นศ. และ สถานประกอบการจับคู่ระหว่าง นศ. และ สถานประกอบการ จัดทำจดหมายส่งตัว นศ.จัดทำจดหมายส่งตัว นศ. นิเทศในช่วงเวลาที่ เหมาะสม/ติดตามการ ทำงานนิเทศในช่วงเวลาที่ เหมาะสม/ติดตามการ ทำงาน จัดกิจกรรมหลังกลับจัดกิจกรรมหลังกลับ ประเมินผลโดย สาขาวิชาประเมินผลโดย สาขาวิชา ภาคก่อนไป นศ. ลงเรียนวิชา Pre co-op นศ. อยู่ที่ บริษัท ที่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ควรมี ส่วนร่วม

20 มทส : Good (Best?) Practices 21 Suranaree University of Technology http://coop.sut.ac.th ความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา ยังไม่แพร่หลายและชัดเจนความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา ยังไม่แพร่หลายและชัดเจน การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานสหกิจศึกษาการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานสหกิจศึกษา การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ งานวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

21 Key Success Factors 22 Suranaree University of Technology http://coop.sut.ac.th ผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน นโยบายและทรัพยากรผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน นโยบายและทรัพยากร คณาจารย์ต้องเข้าใจและทุ่มเท (จัดการ หลักสูตร/ประชาสัมพันธ์/หางาน/นิเทศ)คณาจารย์ต้องเข้าใจและทุ่มเท (จัดการ หลักสูตร/ประชาสัมพันธ์/หางาน/นิเทศ) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติต้องมีคุณภาพ (PBL, ตรงตามสาขาวิชาชีพ)งานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติต้องมีคุณภาพ (PBL, ตรงตามสาขาวิชาชีพ)

22 Key Success Factors 23 Suranaree University of Technology http://coop.sut.ac.th ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ นักศึกษา พี่ เลี้ยง ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา นัก วิชาการสหกิจศึกษา ) ต้องเข้าใจบทบาทของ ตนเองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ นักศึกษา พี่ เลี้ยง ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา นัก วิชาการสหกิจศึกษา ) ต้องเข้าใจบทบาทของ ตนเอง มีหน่วยงานกลาง (ระดับคณะ หรือ มหาวิทยาลัย) รับผิดชอบชัดเจนมีหน่วยงานกลาง (ระดับคณะ หรือ มหาวิทยาลัย) รับผิดชอบชัดเจน จัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีระบบประกันคุณภาพ / ประเมินที่เหมาะสมมีระบบประกันคุณภาพ / ประเมินที่เหมาะสม

23 1.การเตรียมความพร้อมของอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ 2.การจัดทำหลักสูตร (ภาคการศึกษา คุณสมบัติของนศ.ทั้งทางวิชาการและ ทักษะสังคม งานที่จะให้ นศ.ทำ) 3. การเตรียมความพร้อมให้ นศ. การเริ่มต้นโครงการ: สาขาวิชา/ มหาวิทยาลัย 24

24 1. ก่อนสหกิจศึกษา 2. ระหว่างสหกิจศึกษา 3. สิ้นสุดสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษา 25

25 ก่อนสหกิจศึกษา: มหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา (เก่ง งาน และ เก่งคน)การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา (เก่ง งาน และ เก่งคน) การจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL)การจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL) 26

26 ก่อนสหกิจศึกษา: องค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL) เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เกิดจากการระดมความคิดของแผนก ส่วนงานการจัดหางานคุณภาพ (โครงงาน เน้น Problem-based learning: PBL) เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เกิดจากการระดมความคิดของแผนก ส่วนงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงการจัดให้มีพี่เลี้ยง จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์/ที่ทำงานที่เหมาะสมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์/ที่ทำงานที่เหมาะสม ค่าตอบแทนและสวัสดิการค่าตอบแทนและสวัสดิการ 27

27 ระหว่างสหกิจศึกษา พี่เลี้ยง-นศ. ร่วมกันวางแผนการทำงาน ส่งแผน กลับไปให้อาจารย์นิเทศพี่เลี้ยง-นศ. ร่วมกันวางแผนการทำงาน ส่งแผน กลับไปให้อาจารย์นิเทศ อาจารย์ไปนิเทศ ให้คำปรึกษาแก่ นศ./ประเมิน นศ. และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตอาจารย์ไปนิเทศ ให้คำปรึกษาแก่ นศ./ประเมิน นศ. และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ประชุมรายงานความก้าวหน้าประชุมรายงานความก้าวหน้า ประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาการทำ โครงงานของ นศ. ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาการทำ โครงงานของ นศ. ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต พี่เลี้ยงประเมินผลการทำงาน/รายงานของ นศ.พี่เลี้ยงประเมินผลการทำงาน/รายงานของ นศ. 28

28 สิ้นสุดของกระบวนการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการนำเสนอผล การศึกษาการทำโครงงานของ นศ. แยก ตามสาขาวิชา เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง นศ.มหาวิทยาลัยจัดให้มีการนำเสนอผล การศึกษาการทำโครงงานของ นศ. แยก ตามสาขาวิชา เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง นศ. คณาจารย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมคณาจารย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลการนำเสนอ/ นศ.สหกิจศึกษา ดีเด่นประเมินผลการนำเสนอ/ นศ.สหกิจศึกษา ดีเด่น 29

29 การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม ร่วมหางานที่มีคุณภาพให้นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษาร่วมหางานที่มีคุณภาพให้นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษา / นิเทศงานติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษา / นิเทศงาน ตรวจทานและให้คำแนะนำการเขียนรายงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษาตรวจทานและให้คำแนะนำการเขียนรายงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่วมสัมมนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาร่วมสัมมนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา บทบาทและภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา Suranaree University of Technologyhttp://coop.sut.ac.th 30

30 Cooperative Education & Career Development Project Suranaree University of Technology 31 http://coop.sut.ac.th

31 นิติบุคคลนิติบุคคล ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ตามที่ สกอ. กำหนด (หน่วยงานกลาง การ สร้างความรู้ความเข้าใจ การช่วยเหลือให้ทั้ง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ฯ)ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ตามที่ สกอ. กำหนด (หน่วยงานกลาง การ สร้างความรู้ความเข้าใจ การช่วยเหลือให้ทั้ง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ฯ) สมาคมสหกิจศึกษาไทย Suranaree University of Technology 32 http://coop.sut.ac.th

32 สมัครสมาชิก (สถาบันและบุคคล) ได้ที่สมัครสมาชิก (สถาบันและบุคคล) ได้ที่ sadom11@yahoo.com sadom11@yahoo.comsadom11@yahoo.com ผศ.เพ็ญศรี 089 719 4977 ผศ.เพ็ญศรี 089 719 4977 ดร.อลงกต 081 718 0784 ดร.อลงกต 081 718 0784 สมาคมสหกิจศึกษาไทย Suranaree University of Technology 33 http://coop.sut.ac.th

33


ดาวน์โหลด ppt Www.sut.ac.th Suranaree University of Technology ประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาสถาบันในอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google