งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาสาขาวิชา นโยบาย สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาสาขาวิชา นโยบาย สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักศึกษาสาขาวิชา นโยบาย สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2555 ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี พนักงานที่ปรึกษา : นางสาวธันยา ภรณ์ หทัยพิทักษ์

3 303 ถนนปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ตั้ง

4  บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ภายใต้หลัก ธรรมภิบาลและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พันธกิจ

5 ธรรมชาติเกิดความสมบูรณ์ โดยการส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด วิสัยทัศน์

6  1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการฟื้นฟูและมีการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนของ ทุกภาคส่วน  2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นโดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป้าประสงค์หลักขององค์กร

7  บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม ตลอดจนการบูรณนาการร่วมกันในทุก ภาคส่วน  เน้นความเสมอภาคในการใช้ ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  วัฒนธรรม  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน บริการด้วยใจ ค่านิยมองค์กร

8 สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ปัตตานี ส่วน สิ่งแวดล้อ ม ส่วน ทรัพยากรธร รมชาติ ส่วน ทรัพยากรน้ำ บาดาล ส่วน อำนวยกา ร โครงสร้างหน่วยงาน

9  1. พิมพ์เอกสารโครงการ 2. ลงพื้นที่ทำโครงการ ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนติดตามการผลดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ 3. ลงรับหนังสือเข้า หนังสือออก รับโทรศัพท์ ส่งแฟกซ์ 4. เวียนหนังสือราชการตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลากลาง เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ฯลฯ ส่วนงานที่รับผิดชอบ ส่วนงานสิ่งแวดล้อม หน้าที่ที่รับผิดชอบ

10 5. ร่างหนังสือราชการ 6. งานด้านสาราบรรณ 7. งานทรัพยากรบุคคล 8. ประชุมวางแผนการทำงานก่อนทำโครงการ และ สรุปแผนการทำงานหลังทำโครงการเสร็จ 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงาน 10. ร่วมพื้นที่ตรวจงานราชการ ตลอดจนประชุม ตรวจงานต่างๆในพื้นที่ร้องเรียน 11. รายงานเรื่องร้องเรียน ผ่านเครือข่ายสื่อสาร ระบบ eQSO

11  1. ในช่วงแรกๆยังไม่เข้าใจระบบการ ทำงานตลอดจนการบริหารงานของ องค์กร 2. เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเกิดความไม่ เข้าใจกัน ทำให้ยากต่อการทำงาน ร่วมกัน 3. เกิดการไม่เข้าใจในเนื้องานที่ได้รับ มอบหมายให้ทำต้องใช้เวลาในการทำ ความเข้าใจงานที่ต้องทำ ปัญหา อุปสรรค ที่พบตลอด ระยะเวลา 4 เดือน

12  สามารถนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติมานำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันหรือการทำงานในอนาคตได้  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เป็น บทเรียนในการที่จะตัดสินใจในการทำงานในครั้ง ต่อๆไปได้  ทำให้เราได้มีประสบการณ์ต่างๆมากมาย  ทำให้เราปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและ ทำงานร่วมกันได้  การที่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานที่ใดสถานที่ หนึ่ง ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานจริงใน สถานที่นั้นๆก็ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ

13

14

15 นางสาว นูรีฮัน เจ๊ะอามะ 5220710127 นายกฤษฏา บุญเสน 5220710001 คณะรัฐศาสนตร์ เอก นโยบายสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาสาขาวิชา นโยบาย สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google