งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี พนักงานที่ปรึกษา : นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์

3 ที่ตั้ง 303 ถนนปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

4 พันธกิจ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ภายใต้หลัก ธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 วิสัยทัศน์ ธรรมชาติเกิดความสมบูรณ์โดยการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

6 เป้าประสงค์หลักขององค์กร
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการฟื้นฟูและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนของทุกภาคส่วน 2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7 ค่านิยมองค์กร บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมตลอดจนการบูรณนาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เน้นความเสมอภาคในการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม วัฒนธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน บริการด้วยใจ

8 โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนอำนวยการ

9 ส่วนงานที่รับผิดชอบ หน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่วนงานสิ่งแวดล้อม 1. พิมพ์เอกสารโครงการ 2. ลงพื้นที่ทำโครงการ ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนติดตามการผลดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ 3. ลงรับหนังสือเข้า หนังสือออก รับโทรศัพท์ส่งแฟกซ์ 4. เวียนหนังสือราชการตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลากลาง เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ฯลฯ

10 5. ร่างหนังสือราชการ 6. งานด้านสาราบรรณ 7. งานทรัพยากรบุคคล 8
5.ร่างหนังสือราชการ 6.งานด้านสาราบรรณ 7.งานทรัพยากรบุคคล 8. ประชุมวางแผนการทำงานก่อนทำโครงการ และสรุปแผนการทำงานหลังทำโครงการเสร็จ 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงาน 10. ร่วมพื้นที่ตรวจงานราชการ ตลอดจนประชุมตรวจงานต่างๆในพื้นที่ร้องเรียน 11. รายงานเรื่องร้องเรียน ผ่านเครือข่ายสื่อสารระบบ eQSO

11 ปัญหา อุปสรรค ที่พบตลอดระยะเวลา 4 เดือน
ปัญหา อุปสรรค ที่พบตลอดระยะเวลา 4 เดือน 1. ในช่วงแรกๆยังไม่เข้าใจระบบการทำงานตลอดจนการบริหารงานขององค์กร 2. เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเกิดความไม่เข้าใจกัน ทำให้ยากต่อการทำงานร่วมกัน 3.เกิดการไม่เข้าใจในเนื้องานที่ได้รับมอบหมายให้ทำต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจงานที่ต้องทำ

12 ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติมานำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานในอนาคตได้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เป็นบทเรียนในการที่จะตัดสินใจในการทำงานในครั้งต่อๆไปได้ ทำให้เราได้มีประสบการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้เราปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและทำงานร่วมกันได้ การที่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานจริงในสถานที่นั้นๆก็ได้

13 หัวข้อการวิจัย เรื่องสภาพแวดล้อมกับขวัญกำลังใจในการทำงาน
หัวข้อการวิจัย เรื่องสภาพแวดล้อมกับขวัญกำลังใจในการทำงาน

14

15 นางสาว นูรีฮัน เจ๊ะอามะ 5220710127 นายกฤษฏา บุญเสน 5220710001 คณะรัฐศาสนตร์ เอก นโยบายสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google