งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My school. ข้อมูล ทั่วไป ชื่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My school. ข้อมูล ทั่วไป ชื่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My school

2 ข้อมูล ทั่วไป ชื่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42

3 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา

4 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่รับ นักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้ สนานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย ) ย้ายไปอยู่แห่งใหม่ เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2514

5 คำขวัญของโรงเรียน มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

6 ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ  นายสวิง สีสรรพ์ จำนวน 25 ไร่  นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่  นายเพ็ง เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา  นางขุน เงินทองดี รวมทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

7 ข้อมูลผู้บริหาร นายวิชัย ยุชังกูล ( ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ไร่วิทยา ) รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน ๑.นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย ( ฝ่ายการ บริหารงานบุคคล ) ๒.นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ( ฝ่ายการ บริหารทั่วไป ) ๓.นางรุ่งนภา ธีฆะพร ( ฝ่ายการบริหาร วิชาการ ) ๔.นายเศวตชัย มณีเศวต ( ฝ่ายการบริหาร งบประมาณ )

8 บุคลากรโรงเรียน มีครูทั้งหมด 87 คน และมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย คือ 1481 คน

9 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมเทคโนโลยี มี คุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน สากร

10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ การ ออม $ $ $ $

11 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

12 อาคารเรียน

13

14 ผลสำเร็จของ การศึกษาและ คุณภาพของ การศึกษา

15 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน

16 ผู้สนับสนุนอาคารไฟฟ้า

17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สร้าง อาคารให้กับโรงเรียน

18 ร่วมใจฟ้า ขาว ทอดผ้าป่า เพื่อสร้าง อาคาร to be number one ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

19

20


ดาวน์โหลด ppt My school. ข้อมูล ทั่วไป ชื่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่ตั้ง 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google