งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My school."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My school

2 ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่ตั้ง101หมู่1ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

3 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

4 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียนโดยใช้สนานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม(ประถมปลาย) ย้ายไปอยู่แห่งใหม่ เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2514

5 มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย
คำขวัญของโรงเรียน มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

6 ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ
นายสวิง สีสรรพ์ จำนวน 25 ไร่ นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ นายเพ็ง เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา นางขุน เงินทองดี รวมทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

7 ข้อมูลผู้บริหาร นายวิชัย ยุชังกูล (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา)
นายวิชัย ยุชังกูล (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา) รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย (ฝ่ายการบริหารงานบุคคล) นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย (ฝ่ายการบริหารทั่วไป) นางรุ่งนภา ธีฆะพร (ฝ่ายการบริหารวิชาการ) นายเศวตชัย มณีเศวต (ฝ่ายการบริหารงบประมาณ)

8 บุคลากรโรงเรียน มีครูทั้งหมด 87 คน และมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย คือ 1481 คน

9 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมเทคโนโลยี มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากร

10 อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ การออม
$ $ $ $

11 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

12 อาคารเรียน

13

14 ผลสำเร็จของการศึกษาและคุณภาพของการศึกษา

15 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน

16 ผู้สนับสนุนอาคารไฟฟ้า

17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สร้างอาคารให้กับโรงเรียน

18 ร่วมใจฟ้า ขาว ทอดผ้าป่า เพื่อสร้าง อาคาร to be number one ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

19

20


ดาวน์โหลด ppt My school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google