งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ไขมันในอาหารโค นม ผศ. ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดาและวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 อาหารไขมันที่ใช้ในอาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ไขมันในอาหารโค นม ผศ. ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดาและวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 อาหารไขมันที่ใช้ในอาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ไขมันในอาหารโค นม ผศ. ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดาและวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 อาหารไขมันที่ใช้ในอาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของพลังงาน เพิ่มการดูดซึม โภชนะที่ละลายในไขมัน ลดความเป็นฝุ่น ซึ่งสามารถ เสริมในรูปเมล็ดพืชน้ำมัน น้ำมันพืช - สัตว์ และไขมัน เม็ด ไขมันที่พบทั่วไปจะเป็นชนิดมีสายคาร์บอนยาว (Long-chain fatty acids) เช่น Triglyceride, Phospholipids nonesterified fatty acids และ เกลือของ Long-chain fatty acids ซึ่งในเมล็ดพืช น้ำมันและน้ำมันพืชจะอยู่ในรูปกรดไขมันชนิดไม่ อิ่มตัว (unsaturated fatty acids) เป็นส่วนใหญ่ ตรงข้ามกับน้ำมันวัว (saturated fatty acids) การเสริมไขมันในอาหารโคนม ในอาหารโคนม (TMR) ทั่วไปจะมีไขมัน 2-3% ซึ่งโคที่อยู่ ในภาวะความเครียด โคช่วงแรกการให้น้ำนม โคให้ผลผลิต สูง จะกินได้น้อยกว่าความต้องการ จึงต้องมีการชดเชย พลังงานให้สูงขึ้น ซึ่งสามารถเสริมได้อีก 3-4 % ไขมัน (Jenkin, 1997) การเสริมจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมมากขึ้น 4.5 % ในโค ช่วงแรกการให้น้ำนม, เพิ่ม 3.6% ในระยะสูงสุดของการให้ นม และเพิ่ม 3.4% ในระยะกลาง - ปลายการให้นม (Chilliard,1993) ระดับการเสริมอาหารไขมันขึ้นกับปัจจัยชนิดไขมัน ระยะและปริมาณการให้ผลผลิต วัตถุดิบอาหาร อายุ โค สิ่งแวดล้อมและรูปแบบการจัดการฟาร์ม ระดับการใช้ไขมันในอาหารสูตรรวม (TMR) ไม่ควร เกิน 6-7% ในโคช่วงแรกการให้น้ำนมควรเสริมไขมันในระดับที่ ต่ำกว่า 6% การใช้ในรูปไขมันเม็ด เมล็ดพืชน้ำมันหรือใช้ร่วมกับ น้ำมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการกินที่ลดลง ทำให้โค ได้รับพลังงานและเยื่อใยเพียงพอ กระบวนการเมทาบอลิซึมของไขมัน เมื่อโคกินอาหารที่มีไขมันเข้าไปจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก จะเปลี่ยนแปลงไขมันให้อยู่ในสภาพอิ่มตัว (hydrogenation of saturated fatty acid ) ในกระเพาะรูเมน ซึ่งไขมันชนิดอิ่มตัว จะมีความเป็นพิษหรือจำกัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์น้อย กว่าชนิดไม่อิ่มตัว การย่อยได้ของไขมันในเมล็ดธัญพืชจะต่ำกว่าการเสริมใน รูปน้ำมันพืช - สัตว์ และการย่อยได้จะต่ำลงในวัตถุดิบไขมันที่มี ค่า iodine value มากกว่า 40 (Jenkins, 1993 ) การใช้ไขมันเม็ด ไขมันเม็ดหรือ bypass fat มีคุณสมบัติไหลผ่านไปย่อยที่ ลำไส้เล็ก และไม่รบกวนการเจริญของจุลินทรีย์ มีไขมัน 82 %, แคลเซียม 9%, ความชื้น 3%, NE L 6.5 Mcal/kg. การเสริมในรูปไขมันเม็ด ( 2.3% ไขมัน ) เทียบกับในรูป น้ำมัน ( วัวหรือพืช ) จะเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ 1.1 เทียบกับ 0.1 กก. น้ำนม / วัน (Grummer, 1994) การใช้เมล็ดพืชน้ำมัน สามารถใช้ทดแทนไขมันเม็ด แต่จะตอบสนองลดลงเมื่อใช้ เทียบเท่าการเสริมไขมัน 2% การใช้ไขมันเม็ดในระดับสูงทำให้การกินได้ลดลง วิธีใช้ แบบโรยบนอาหารโคจะไม่ชอบกิน เพราะรสชาติต่ำ แต่การ ผสมในอาหารข้น ผสมกับเมล็ดธัญพืช จะทำให้กินได้ดีขึ้น (Grummer et al., 1990) ผลการเสริมไขมัน มีแนวโน้มเพิ่มไขมันในน้ำนม แต่ลดระดับโปรตีนน้ำนมลง ดังนั้นจึงควรเพิ่มระดับโปรตีนในสูตรอาหารหรือใช่ร่วมกับ by pass protein (Wu and Huber, 1994) การใช้ไขมันในระดับสูงจะลดการดูดซึมของแคลเซียม และแม็กนีเซียม จึงควรเพิ่มระดับชดเชย การเสริมไขมันช่วยเพิ่มอัตราการผสมติดและตั้งท้อง เพราะเพิ่มปริมาณไข่อ่อนที่สมบูรณ์และขนาดไข่อ่อน ช่วย ลดระดับ insulin และเพิ่มระดับ progesterone เพื่อพยุงการ ตั้งท้อง (Staple et al, 1998) การเกิด Hydrogenation ของไขมัน R-CH=CH-(CH 2 ) 4 -COOH + H 2 -- --> R-(CH 2 ) 6 -COOH การเปลี่ยนไขมันเหลวเป็นไขมันเม็ด (Saponification) R-COOH + NaOH ---------------> R-COO- + Na + + H 2 O เอกสารอ้างอิง Chilliard, Y. 1993. Dietary fat and adipose tissue metabolism in ruminants, pig, and rodent: a review. J. Dairy Sci. 76:3897-3931. Grummer, R.R. 1994. Fat sources and levels for high milk production Pp. 130-139 in Proc.Southwest Nutrition and Management Conference. Uni. of Arizona, Tucson, AZ. Grummer, R.R., M.L. Hatfield, and M.R. Dentin.1990. Acceptability of fat supplements in four dairy herds. J. Dairy Sci. 73:852-857. Jenkins, T.C. 1993. Lipid metabolism in the rumen. J. Dairy Sci. 76: 3851-3863. Jenkins, T.C. 1997. Success of fat in dairy rations depends on the amount. Feedstuffs.69(2): 11-12. Staple, C.R., J.M. Burke, and W.W. Thatcher.1998. Influence of supplemental fats on reproductive tissue and performance of lactating cows. J. Dairy Sci. 81: 856-871. Wu,Z., and J.T. Huber. 1994. Relationship between dietary fat supplementation and milk protein concentration in lactating cows. A review. Livest. Prod. Sci. 39: 141-155. สรุป การกิน แร่ธาตุ โปรตี น คาร์โบไฮเด รท จุลินทรี ย์ พลังง าน โปรตี น ดูด ซึม น้ำนม กระเพาะ หมัก ไขมัน เม็ด ลำไส้ เล็ก


ดาวน์โหลด ppt การใช้ไขมันในอาหารโค นม ผศ. ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดาและวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002 อาหารไขมันที่ใช้ในอาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google