งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม วาสนา ศิริแสน, วิโรจน์ ภัทรจินดา พรชัย ล้อวิลัยและมนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น  สัตว์ทดลองใช้โคนม HF ที่มีวันให้นมเฉลี่ย 80 ± 40 วัน น้ำหนักตัวเฉลี่ย 450 ± 50 กก.  แผนการทดลอง ใช้แผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in RCBD  อาหารทดลอง อาหารTMR 9 สูตร  การเก็บข้อมูล บันทึกปริมาณน้ำนมที่รีดในแต่ละวัน บันทึกการกินอาหารและอาหารเหลือในแต่ละ วัน เพื่อวิเคราะห์การกินได้สิ่งแห้ง และบันทึกอุณหภูมิความชื้นของโรงเรือน เพื่อหาค่าTHI ที่ทีผลต่อ การทดลอง  การเก็บตัวอย่าง ศึกษาการย่อยได้โดยใช่ Cr 2 O 3 เป็นตัวชี้วัด และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อหากลูโคส และยูเรียในเลือด  การวิเคราะห์ทางสถิติ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และวิเคราะห์ Response surface test และสร้างสมการทำนาย z = a+b 1 x + b 2 x 2 + b 3 y + b 4 y 2 + b 5 xy + εijk บทนำ โคนมเป็นสัตว์ที่สามารถนำใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำเปลี่ยนเป็นผลผลิตน้ำนมได้ โดยเฉพาะเปลือก-ซังข้าวโพดหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม แต่ โคนมต้องการทั้งอาหารเยื่อใย และอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย (Non fibrous carbohydrate, NFC) เพื่อเป็นแหล่งพลังงานแก่ตัวโคและจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก และ รักษาสมดุลการหมักย่อยในกระเพาะหมัก รวมทั้งโคนมยังต้องการโปรตีนและพลังงานที่ สมดุลเพื่อตอบสนองต่อการให้ผลผลิตที่ดี โดยเฉพาะพลังงานจะใช้ค่า NE L (Net energy for lactation) ซึ่งเป็นการคำนวณพลังงานที่ละเอียดขึ้นตรงกับความต้องการของโค และ โปรตีนจะพิจารณาถึงค่า MP (Metabolizable protein) ซึ่งเป็นส่วนของโปรตีนและกรดอะ มิโนที่ถูกย่อยและนำใช้ได้จริงในส่วนของลำไส้เล็ก ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพื่อหาความ ต้องการโภชนะของโคนมที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิต ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากเปลือก- ซังข้าวโพดหมัก เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ ลดต้นทุนค่าอาหาร Effects of protein, non fibrous carbohydrate levels and a ratio of metabolizable protein to net energy in TMR feeding based on corn cob-husk silage as roughage source on dairy cattle performance องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร TMR โดยการคำนวณ (%DM) MP/NE L,g/Mcal 73.3 72.8 73.3 70.8 70.8 70.9 68.3 68.4 69.2 CP,(%) 16.5 16.5 16.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 RUP, ( % ) 29.8 29.9 29.9 30.6 30.5 30.8 31.5 31.5 33.0 TDN, (%) 78.9 79.0 76.7 79.1 77.7 77.0 79.2 77.6 76.8 NE L, Mcal/Kg 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9 Fat, (%) 3.8 4.4 4.4 4.5 4.8 5.0 5.1 5.4 5.4 ADF,(%) 20.5 22.3 22.5 21.7 22.6 23.9 22.7 23.5 24.4 NDF,(%) 43.0 45.0 45.0 44.2 45.0 47.0 45.1 45.9 48.5 NFC, (%) 30.0 27.0 24.5 30.0 27.0 24.0 30.0 27.0 24.3 Ca(%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 P(%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 รายการ CP 16.5 CP 14.5 CP12.5 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 SEM (P < ) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 X Y Z DMI tmr,Kg/d 10.6 ab 13.8 a 10.2 b 11.3 ab 13.3 ab 11.4 ab 13.1 ab 10.2 b 13.3 ab 0.98 ns ns ** Bwchange,Kg/d 0.5 0.1 0.5 0.2 0.7 -0.04 0.6 -0.5 -0.2 0.88 ns ns ns Milk4%FCM 13.9 13.8 13.6 13.9 14.9 14.2 14.5 12.1 14.2 0.91 ns ns ns Milk fat, % 3.9 3.6 3.7 3.9 4.4 4.1 4.0 3.6 3.7 0.27 ns ns ns Milk CP,% 2.9 3.3 3.0 2.8 3.0 3.0 3.1 3.0 3.2 0.15 ns ns ns Milk TS,% 12.8 12.8 12.4 13.2 13.2 13.4 12.6 11.9 12.6 0.45 ns ns ns ผลของระดับโปรตีน และ NFC ต่อการย่อยได้โภชนะ CP 76.9 79.1 73.0 70.4 70.5 72.4 70.0 60.3 75.3 3.99 * ns ns Fat 84.5 c 87.9 bc 86.5 c 83.0 c 87.9 bc 92.1 ab 86.6 c 86.8 c 92.8 a 1.46 ns *** ns Ash 49.0 53.8 40.1 42.7 41.8 38.7 47.5 23.8 55.3 7.86 ns ns * ผลของระดับโปรตีนและ NFC ต่อการเปลี่ยนแปลงกลูโคสและยูเรียในเลือด GLU 0, mg/dl 48.6 50.0 46.6 50.0 43.6 40.6 49.0 49.6 47.3 3.16 ns ns ns GLU 3, mg/dl 50.9 b 60.9 a 55.2 ab 51.5 b 60.9 a 60.2 a 58.7 ab 57.5 ab 54.3 ab 2.83 ns ** ns BUN 0, mg/dl 21.1 23.6 21.3 15.2 20.4 15.4 20.9 12.3 13.5 3.25 * ns ns BUN 1, mg/dl 16.4 20.9 23.1 16.9 20.9 17.8 15.7 21.4 15.4 2.66 * ns ns BUN 2, mg/dl 20.1 a 18.3 ab 21.7 a 17.9 ab 21.0 a 16.8 ab 12.3 b 15.3 ab 15.1 ab 2.63 *** ns ns BUN 3, mg/dl 17.2 21.4 21.2 16.5 20.0 17.9 14.9 23.0 17.8 3.19 * ns ns สรุปผลการทดลอง การทดลองพบว่าที่ระดับโปรตีน 13 % ร่วมกับ NFC ที่ระดับ 24 - 27 % ทำให้ การกินได้สิ่งแห้งเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนม การย่อยได้ของโปรตีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 11.4% ที่โปรตีน 16.5% และ NFC 24% ทำให้การย่อยได้ของไขมันเพิ่ม 6.8 % แต่ไม่มีผลต่อการย่อยได้ของ DM, GE, NDFและ ADF การเพิ่ม NFC ช่วยทำให้การใช้กลูโคสดีขึ้นที่ชั่วโมงที่ 3 ส่วนการเพิ่มโปรตีนมี แนวโน้มทำให้ค่าBUNต่างกันในทุกชั่วโมงโดยเฉพาะชั่วโมงที่ 2 สัดส่วน MP/NE L ที่ระดับ 68.4 - 73.3 g/Mcal เหมาะสมต่อการกินได้ และ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้นโปรตีนระดับ12.5% ร่วมกับ NFCระดับ 24-27% หรือโปรตีนระดับ 16.5% ร่วมกับ NFCระดับ 24 % จะเหมาะสมต่อการใช้เปลือก- ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก CP16.5 CP14.5 CP12.5 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 เมล็ดฝ้าย 5.0 9.5 10.0 9.0 11.9 14.0 13.0 15.4 14.9 กากถั่วเหลือง44% 20.3 18.4 8.4 13.5 12.8 11.6 7.0 6.3 4.9 กากเบียร์แห้ง 10.3 11.0 11.8 9.4 10.1 11.8 8.0 9.0 14.0 เมล็ดข้าวโพด 16.9 11.3 7.0 17.5 12.7 7.7 17.9 13.3 11.0 รำอ่อน 10.0 12.8 13.0 13.0 13.0 14.0 16.0 16.0 15.0 กากน้ำตาล 3.0 2.5 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 มันสำปะหลัง 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 วิตามินแร่ธาตุรวม 1.5 1.5 4.0 1.6 3.5 4.0 2.1 4.0 4.0 เปลือกซังข้าวโพดหมัก 30 30 30 30 30 31 30 30 31 รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 วิธีการดำเนินงานวิจัย ตารางที่ 1 อาหาร TMR และองค์ประกอบทางเคมี ภาพแสดง ความสัมพันธ์ของระดับโปรตีน และ NFC ต่อการกินสิ่งแห้งอาหาร TMR จากการทำนายด้วยสมการ Response surface test, DMI TMRBW = Dry matter intake of % body weight. ตารงที่ 2 ผลของระดับโปรตีน และ NFC ต่อสมรรถนะการผลิตรวม การย่อยได้โภชนะ และการเปลี่ยนแปลงกลูโคสและยูเรียในเลือด X= CP, Y= NFC, Z = CP x NFC, ns = not significant, *P=0.1, **P<0.05, ***P<0.01


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google