งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม วาสนา ศิริแสน, วิโรจน์ ภัทรจินดา พรชัย ล้อวิลัยและมนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น  สัตว์ทดลองใช้โคนม HF ที่มีวันให้นมเฉลี่ย 80 ± 40 วัน น้ำหนักตัวเฉลี่ย 450 ± 50 กก.  แผนการทดลอง ใช้แผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in RCBD  อาหารทดลอง อาหารTMR 9 สูตร  การเก็บข้อมูล บันทึกปริมาณน้ำนมที่รีดในแต่ละวัน บันทึกการกินอาหารและอาหารเหลือในแต่ละ วัน เพื่อวิเคราะห์การกินได้สิ่งแห้ง และบันทึกอุณหภูมิความชื้นของโรงเรือน เพื่อหาค่าTHI ที่ทีผลต่อ การทดลอง  การเก็บตัวอย่าง ศึกษาการย่อยได้โดยใช่ Cr 2 O 3 เป็นตัวชี้วัด และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อหากลูโคส และยูเรียในเลือด  การวิเคราะห์ทางสถิติ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และวิเคราะห์ Response surface test และสร้างสมการทำนาย z = a+b 1 x + b 2 x 2 + b 3 y + b 4 y 2 + b 5 xy + εijk บทนำ โคนมเป็นสัตว์ที่สามารถนำใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำเปลี่ยนเป็นผลผลิตน้ำนมได้ โดยเฉพาะเปลือก-ซังข้าวโพดหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม แต่ โคนมต้องการทั้งอาหารเยื่อใย และอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย (Non fibrous carbohydrate, NFC) เพื่อเป็นแหล่งพลังงานแก่ตัวโคและจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก และ รักษาสมดุลการหมักย่อยในกระเพาะหมัก รวมทั้งโคนมยังต้องการโปรตีนและพลังงานที่ สมดุลเพื่อตอบสนองต่อการให้ผลผลิตที่ดี โดยเฉพาะพลังงานจะใช้ค่า NE L (Net energy for lactation) ซึ่งเป็นการคำนวณพลังงานที่ละเอียดขึ้นตรงกับความต้องการของโค และ โปรตีนจะพิจารณาถึงค่า MP (Metabolizable protein) ซึ่งเป็นส่วนของโปรตีนและกรดอะ มิโนที่ถูกย่อยและนำใช้ได้จริงในส่วนของลำไส้เล็ก ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพื่อหาความ ต้องการโภชนะของโคนมที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิต ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากเปลือก- ซังข้าวโพดหมัก เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ ลดต้นทุนค่าอาหาร Effects of protein, non fibrous carbohydrate levels and a ratio of metabolizable protein to net energy in TMR feeding based on corn cob-husk silage as roughage source on dairy cattle performance องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร TMR โดยการคำนวณ (%DM) MP/NE L,g/Mcal CP,(%) RUP, ( % ) TDN, (%) NE L, Mcal/Kg Fat, (%) ADF,(%) NDF,(%) NFC, (%) Ca(%) P(%) รายการ CP 16.5 CP 14.5 CP12.5 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 SEM (P < ) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 X Y Z DMI tmr,Kg/d 10.6 ab 13.8 a 10.2 b 11.3 ab 13.3 ab 11.4 ab 13.1 ab 10.2 b 13.3 ab 0.98 ns ns ** Bwchange,Kg/d ns ns ns Milk4%FCM ns ns ns Milk fat, % ns ns ns Milk CP,% ns ns ns Milk TS,% ns ns ns ผลของระดับโปรตีน และ NFC ต่อการย่อยได้โภชนะ CP * ns ns Fat 84.5 c 87.9 bc 86.5 c 83.0 c 87.9 bc 92.1 ab 86.6 c 86.8 c 92.8 a 1.46 ns *** ns Ash ns ns * ผลของระดับโปรตีนและ NFC ต่อการเปลี่ยนแปลงกลูโคสและยูเรียในเลือด GLU 0, mg/dl ns ns ns GLU 3, mg/dl 50.9 b 60.9 a 55.2 ab 51.5 b 60.9 a 60.2 a 58.7 ab 57.5 ab 54.3 ab 2.83 ns ** ns BUN 0, mg/dl * ns ns BUN 1, mg/dl * ns ns BUN 2, mg/dl 20.1 a 18.3 ab 21.7 a 17.9 ab 21.0 a 16.8 ab 12.3 b 15.3 ab 15.1 ab 2.63 *** ns ns BUN 3, mg/dl * ns ns สรุปผลการทดลอง การทดลองพบว่าที่ระดับโปรตีน 13 % ร่วมกับ NFC ที่ระดับ % ทำให้ การกินได้สิ่งแห้งเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนม การย่อยได้ของโปรตีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 11.4% ที่โปรตีน 16.5% และ NFC 24% ทำให้การย่อยได้ของไขมันเพิ่ม 6.8 % แต่ไม่มีผลต่อการย่อยได้ของ DM, GE, NDFและ ADF การเพิ่ม NFC ช่วยทำให้การใช้กลูโคสดีขึ้นที่ชั่วโมงที่ 3 ส่วนการเพิ่มโปรตีนมี แนวโน้มทำให้ค่าBUNต่างกันในทุกชั่วโมงโดยเฉพาะชั่วโมงที่ 2 สัดส่วน MP/NE L ที่ระดับ g/Mcal เหมาะสมต่อการกินได้ และ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้นโปรตีนระดับ12.5% ร่วมกับ NFCระดับ 24-27% หรือโปรตีนระดับ 16.5% ร่วมกับ NFCระดับ 24 % จะเหมาะสมต่อการใช้เปลือก- ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก CP16.5 CP14.5 CP12.5 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 NFC30 NFC27 NFC24 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 เมล็ดฝ้าย กากถั่วเหลือง44% กากเบียร์แห้ง เมล็ดข้าวโพด รำอ่อน กากน้ำตาล มันสำปะหลัง วิตามินแร่ธาตุรวม เปลือกซังข้าวโพดหมัก รวม วิธีการดำเนินงานวิจัย ตารางที่ 1 อาหาร TMR และองค์ประกอบทางเคมี ภาพแสดง ความสัมพันธ์ของระดับโปรตีน และ NFC ต่อการกินสิ่งแห้งอาหาร TMR จากการทำนายด้วยสมการ Response surface test, DMI TMRBW = Dry matter intake of % body weight. ตารงที่ 2 ผลของระดับโปรตีน และ NFC ต่อสมรรถนะการผลิตรวม การย่อยได้โภชนะ และการเปลี่ยนแปลงกลูโคสและยูเรียในเลือด X= CP, Y= NFC, Z = CP x NFC, ns = not significant, *P=0.1, **P<0.05, ***P<0.01


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของระดับโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยื่อใย และสัดส่วน MP/NE L ในอาหารสูตรรวมที่มี การใช้เปลือก-ซังข้าวโพดหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ต่อการให้ผลผลิตในโคนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google