งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เอกสารประกอบการอบรม ข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เพื่อทำแผลงานทางวิชาการในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เอกสารประกอบการอบรม ข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เพื่อทำแผลงานทางวิชาการในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เอกสารประกอบการอบรม ข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เพื่อทำแผลงานทางวิชาการในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ การเตรียมความพร้อม ของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2 การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานใน ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่ จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น การกำหนดระดับตำแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจ ของหน่วยงานและประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของ ตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน

3 3 ที่มา: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของ ตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีใน สถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

4 4

5 ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 5 กำหนดให้มีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการวิชาการ และ หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา * ข้อ 3 (1) ประกาศ ก. พ. อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ขรก. พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ลวท.22 ธค.53

6 6 ระดับ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ กำหนดให้มีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการวิชาการ และ สำนักงานอธิการบดี ( ไม่รวมกอง ) * ข้อ 3 (2) ประกาศ ก. พ. อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ขรก. พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ลวท.22 ธค.53

7 7 ผลงานที่ต้องใช้ ยื่นประกอบการขอ กำหนดตำแหน่ง

8 8

9 ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 9 - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ ชนง. ชนพ. ชนก. ชนพ. - จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ ชช. - จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ - การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ ชชพ. - จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ - การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ - ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการ / วิชาชีพ

10 หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นตำแหน่งที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมินค่างานแล้ว 10 ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมี เงื่อนไขดังต่อไปนี้ - มิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการ ฝึกอบรม - มิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว - กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคำ รับรองจากผู้มีส่วนร่วม

11 การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้อง คำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ยื่นขอ 11 เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร ให้เป็นไปตามที่สภาสภาบัน อุดมศึกษากำหนด ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดระดับคุณภาพของงาน ( ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเด่น ฯลฯ ) ในการประเมิน

12 การตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า เสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผล งานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 12 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้กระทำได้สอง วิธีคือ วิธีปกติ และ วิธีพิเศษ วิธีปกติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้... - มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง โดยมีจำนวนกรรมการประเมินฯไม่น้อยกว่าสามคน

13 วิธีพิเศษ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแตกต่างไปจากที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ต้องได้รับ เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง โดยสภา สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ โดยมี จำนวนกรรมการประเมินไม่น้อยกว่าห้าคน 13 วิธีการประเมินค่างาน ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินค่างาน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ ไม่เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาผู้เสนอขอฯร่วมเป็น กรรมการ และ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน บุคคลเป็นกรรมการเลขานุการ

14 การประเมินค่างานของระดับ ชช. พิเศษในตำแหน่งที่ปรึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะ กก. ประเมินค่างาน ประกอบด้วยผู้บริหารตาม ม.18 ( ข ) ( ๑ ) และ ( ๒ ) ภายใน สถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน แล้วนำ ผลการประเมินเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา อนุมัติกรอบตำแหน่งที่ปรึกษา 14 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯเพื่อประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ทรงฯที่มี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญตรง สาขาวิชาชีพกับวิชาชีพของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ จะต้อง ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า

15 ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ 15 กก. ผู้ทรงฯประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล ภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ต้องต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้ เสนอขอแต่งตั้ง ( หน่วยงานระดับคณะ / ศูนย์ / สถาบัน / สำนัก ) และกรรมการภายนอกสถาบันอุดมศึกษาอีกอย่างน้อยหนึ่งคน รวมจำนวน กก. ทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ กก. ผู้ทรงฯประกอบด้วย กก. ไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่ง ตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก. พ. อ. กำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่ อาจแต่งตั้งตามบัญชีได้ให้เสนอ ก. พ. อ. เห็นชอบเป็นกรณีไป

16 16

17 17

18 18

19 ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ 19 กก. ผู้ทรงฯประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ แต่ละคนประเมินแล้วส่งผลการประเมินโดยจะไม่ มีการประชุมก็ได้ ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ กก. ผู้ทรงฯประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ จะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน

20 การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบของหรือคณะกก. ที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง เว้นแต่ระดับเชี่ยวชาญ พิเศษ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอ ก. พ. อ. ให้ความเห็น ต่อ รมว. กระทรวงศึกษาฯ เพื่อนำเสนอ นรม. นำกราบบังคม ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 20 เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ให้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของ ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งด้วย

21 21

22 22

23 ในกรณีที่ กก. ผู้ทรงฯ มีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอฯ ปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ รับทราบมติ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นอาจขยายระยะเวลา ออกไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือน 23 ทั้งนี้... หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงแล้วมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด วันที่แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งต้องเป็นวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษารับผลงานที่ปรับ ปรุงสมบูรณ์แล้ว กรณีที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการทำผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่พิจารณา แทน

24 ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เสนอขอฯ มีสิทธิ ขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาทบทวนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยในคำขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน ( ทบทวน ) และต้องยื่นขอทบทวนภาย ใน 90 วัน นับจากวันที่รับทราบมติ 24 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องคำขอทบทวนแล้วให้ ส่งคำขอนั้นแก่คณะกก. ประเมินฯ หากคณะกก. ดังกล่าวมี ความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจาณา ผลการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น ที่สุด

25 เมื่อคณะกก. ประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอทบทวน ให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้.... 25 การทบทวนครั้งที่ 1 ก. กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และ เหตุผลที่สนับสนุนคำขอ ให้มีมติไม่รับพิจารณา ข. กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผล ที่สนับสนุนคำขอ ให้มีมติรับพิจารณา แล้วให้กก. ประเมินฯ ชุดเดิมพิจารณา

26 26 การทบทวนครั้งที่ 2 ก. กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และ เหตุผลที่สนับสนุนคำขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 ให้มีมติ ไม่รับพิจารณา ข. กรณีเห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผล ที่สนับสนุนคำขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 ให้มีมติรับพิจารณา แล้วแต่งตั้งกก. ประเมินฯชุดใหม่พิจารณา โดยมีจำนวนกก. เท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา ค. เมื่อกก. ประเมินฯชุดใหม่ได้พิจารณาคำขอทบทวนแล้ว ให้ สถาบันอุดมศึกษานำผลการพิจารณาชองชุดใหม่และชุด เดิม เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้นพิจารณาต่อไป

27 27

28 คำนิยามผลงาน 28 คู่มือปฏิบัติงานหลัก คือ เอกสารแสดงเส้นทาง การทำงานในงานหลักของตำแหน่ง ตั้งแต่จุดเริ่ม ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและ รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติ งาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน การปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการ ปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยน แปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

29 ผลงานเชิงวิเคราะห์ คือ ผลงานที่แสดง การแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่าง มีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 29

30 ผลงานเชิงสังเคราะห์ คือ ผลงานที่แสดง การรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิด สร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง เบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการ ใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของ หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 30

31 ผลงานวิจัย คือ ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรือ งานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่ เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมที่ เป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือ สถาบันอุดมศึกษา 31

32 ผลงานในลักษณะอื่น คือ สิ่งประดิษฐ์หรือ งานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็น ว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนำไปสู่การ ปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์ หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น 32

33 สรุปความก้าวหน้าของสายสนับสนุน ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 33 แท่งทั่วไป แท่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญ เฉพาะ

34 34 อัตราเงินเดือน และ เงินประจำตำแหน่ง

35 35 67,56043,810 62,76031,400 53,08022,140 39,63015,050 24,450 24,4508,340 อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ( ป. ตรี ) ปฏิบัติการ (3-5) เชี่ยวชาญพิเศษ (10) เชี่ยวชาญ (9) ชำนาญการพิเศษ (8) ชำนาญการ (6-7) 13,000 บาท 9,900 บาท 5,600 บาท ( วช.) 3,500 บาท ( ค่าตอบแทน ) 3,500 บาท ( วช.)

36 36 49,830 15,410 35,220 10,190 19,100 4,870 อัตราเงินเดือน ตำแหน่งประเภททั่วไป ( ต่ำกว่าปริญญาตรี ) ปฏิบัติงาน (1-3) ชำนาญการพิเศษ (7-8) ชำนาญงาน (5-6)

37 37 เงือนไขการรับ เงินประจำตำแหน่ง

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 ที่มาของ เงินตอบแทน 3,500 บาท

45 45

46 46

47 47

48 48 ชำนาญงานพิเศษ ไม่ได้เงินตอบแทน 3,500 บาท

49 49

50 50

51 51 การสร้างแรงจูงใจ ให้มีการทำผลงาน วิชาการ ในบางมหา ’ ลัย

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58 ก. พ. อ. ผ่อนผันให้ใช้ผลงาน ตามประกาศเดิมของ แต่ละแห่ง

59 59

60 60

61 61 ผลงานทางวิชาการ ที่จะส่งให้ตรวจ / ขอคำแนะนำ ชื่อและสกลุ ตำแหน่งและระดับ หน่วยงานและมหา ’ ลัย ภาพถ่ายปัจจุบัน ( เข้าทำเนียบ ) ส่งครั้งละบท หน้าปกที่มีชื่อเรื่อง ( อะไร ) เบอร์โทรมือถือ

62 62 มีปัญหา ปรึกษา ติดต่อ.... 089-617-7878 หรือ ruajar@kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1 เอกสารประกอบการอบรม ข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เพื่อทำแผลงานทางวิชาการในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google