งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ ควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกอง อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ ควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกอง อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ ควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกอง อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กฤษ เฉยไสย จตุพร บุญนคร ประยงค์ เสาร์แก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น P1P1

2 รูปที่ 1 ก. การควบคุม ปริมาณน้ำโดยใช้ ประตูน้ำ รูปที่ 1 ข. การควบคุมปริมาณ น้ำโดยใช้อินเวอร์เตอร์ P2P2 บทนำ

3 หลักการประหยัดพลังงานโดย ใช้อินเวอร์เตอร์ - การลดพลังงานไฟฟ้าโดยการ ลดความเร็วรอบ แล ะ P3P3 (1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4)

4 สรุปจากการคำนวณข้างต้น พลังงานที่ใช้จะลดลงเหลื่อ เพียง 32.8% หรือพูดอีก อย่างหนึ่งว่าสามารถลด พลังงานลงได้ถึง 67.2 % P4P4

5 หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ รูปที่ 2 วงจรหลักอินเวอร์เตอร์ P5P5

6 รูปที่ 3 ข กราฟความเร็ว รอบของมอเตอร์ที่ใช้ อินเวอร์เตอร์ รูปที่ 3 ก กราฟความเร็ว รอบของมอเตอร์ที่ไม่ ใช้อินเวอร์เตอร์ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Time (s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Time (s) P6 ผลการ simulation

7 รูปที่ 4 ก กระแสเฟสของมอเตอร์ก่อน ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ รูปที่ 4 ข กระแสเฟสของ มอเตอร์หลัง ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ P7

8 รูปที่ 5 ข Average power and Reactive power ของมอเตอร์หลังติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ รูปที่ 5 ก Average power and Reactive power ของมอเตอร์ก่อนติดตั้งอินเวอร์เตอร์ P8

9 รูปที่ 6 การใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าช่วงกลางวันของมอเตอร์ขนาด 100 แรงม้า (7 พ. ค.48) P9P9 การนำผลคำนวณมาประยุกต์ใช้กับงานประปา

10 รูปที่ 7 การใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าช่วงกลางคืนมอเตอร์ขนาด 75 แรงม้า (7 พ. ค.48) P10P10

11 รูปที่ 8 ก รูปกราฟแสดงการใช้ พลังงาน ไฟฟ้าของงานประปาก่อนติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ รูปที่ 8 ข รูปกราฟแสดงการใช้ พลังงาน ไฟฟ้าของงานประปาหลัง ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ P1 1

12 สรุป ก่อนการติดตั้งอินเวอร์เตอร์จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ปีละประมาณ 1,200,000 บาททำให้เสียค่า งบประมาณเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์แล้วจะจ่ายค่า ไฟฟ้าเพียงปีละ 393,600 บาททำให้สามารถ ประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 806,400 บาท ต่อปี ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะติดตั้งระบบควบคุม โดยใช้อินเวอร์เตอร์ เพื่อลดการใช้พลังงานและ ค่าไฟฟ้า P1 2

13 ขอบคุณ ครับ Thank you P1 3


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ ควบคุมแรงดันน้ำ ในงานประปาและสุขาภิบาลกอง อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google