งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, APN (Stroke) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล สกลนคร ประภัสสร สมศรี การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันในระบบ Stroke.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, APN (Stroke) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล สกลนคร ประภัสสร สมศรี การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันในระบบ Stroke."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, APN (Stroke) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล สกลนคร ประภัสสร สมศรี การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันในระบบ Stroke Fast track เครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสกลนคร

2 บทนำ ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา  โรงพยาบาลสกลนครเป็น โรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 600 เตียง  ให้การบริการผู้ป่วยในเขต จังหวัดสกลนครและเขต จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครพนม หนองคาย และ กาฬสินธุ์  ปี 2554 ยังไม่สามารถ ให้บริการผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองตีบหรืออุดตัน ระยะเฉียบพลัน ด้วยการให้ ยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ( Recombinant Human Tissue –Type Plasminogen Activator ) ได้

3 จำนวนผู้ป่วย Stroke โรงพยาบาลสกลนคร

4 อัตราการตายรวมของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง เป้าหมาย น้อยกว่าเท่ากับ 3 %

5 อัตราการ Re-admission เป้าหมาย น้อยกว่า 1.5 % ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป้าหมาย น้อยกว่า 1.5 %

6 อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย Stroke : ปอดอักเสบ Pneumonia, CAUTI (เป้าหมาย≤ 5%) และ Bed sore (เป้าหมาย ≤ 0.5%) Pneumonia CA-UTI Target < 5% Bedsore Target <0.5%

7 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการในการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน Stroke Fast Track อย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน  เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งกลับ และระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรค หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน ให้มี ประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ หน่วยบริการในเครือข่าย

8 กิจกรรมการพัฒนา การพัฒนาระบบ Stroke fast track รพ. สกลนคร การเพิ่ม Node of rt- PA ปี 2556 รพ. ร. สว่าง แดนดิน ปี 2557 รพ. วานร นิวาส ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

9 โรงพยาบาลสกลนคร 1. แต่งตั้งคณะกรรมการของเครือข่าย 2. จัดระบบการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มี Nurse case Manager 3. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย stroke Fast track/CPG /Care map 4. จัดระบบ Consult การดูแลผู้ป่วย / มีแนวทางการปรึกษาอายุร แพทย์ / ประสาทอายุรแพทย์ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 5. การเก็บตัวชี้วัด 6. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง วางแผนแก้ไขการดูแล ผู้ป่วยเป็นระยะ การพัฒนาระบบ stroke Fast track

10 การพัฒนาระบบ stroke Fast track รพ.สกลนคร ปี 2554  แต่งตั้งคณะกรรมการ ของเครือข่าย  จัดระบบการดูแลผู้ป่วย โดยทีม สหสาขา วิชาชีพ มี Nurse case Manager  จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติแก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายภายใน จังหวัดสกลนคร และ เขตรอยต่อ

11

12 ระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะเฉียบพลัน (Acute Stroke Triage & Stroke Fast track)  คัดกรองผู้ป่วยโดยการใช้ FAST score  ส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง เข้าสู่ระบบช่องทางด่วน (Stroke Fast Track ) เพิ่มขึ้น  ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น  เป้าหมายคือผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว และ ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ภายหลังเกิดอาการ 3-4.5 ชั่วโมง

13 FAST : Thai version

14  การเพิ่มสมรรถนะพยาบาลในการประเมินข้อห้าม ในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด วิธีการบริหารยา การ เฝ้าระวังระหว่างได้รับยา ระบบการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Nurse Initiated Thrombolytic Agent) 1.ขนาดบรรจุ 50 mg/vial และมี solvent เฉพาะสำหรับผสม 2.ผสมแล้วได้ตัวยา 1 mg / 1 ml 3. ระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ โดยไม่ เขย่าขวด ใช้วิธีหมุนขวดยา 4. ขณะให้ยา ห้ามผสมยาตัวนี้ ร่วมกับยาตัวอื่นๆทางสายน้ำเกลือ เดียวกัน 1.ขนาดบรรจุ 50 mg/vial และมี solvent เฉพาะสำหรับผสม 2.ผสมแล้วได้ตัวยา 1 mg / 1 ml 3. ระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ โดยไม่ เขย่าขวด ใช้วิธีหมุนขวดยา 4. ขณะให้ยา ห้ามผสมยาตัวนี้ ร่วมกับยาตัวอื่นๆทางสายน้ำเกลือ เดียวกัน

15 พิจารณาสั่งการ รักษา Thrombolytic Treatment (Actilyse R ) Stroke Fast Track: 10 สิงหาคม 2554

16

17 กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ จำแนกเป็น 4 กลุ่ม รวม 25 ตัวชี้วัด ได้แก่  S: Standard (2) S: Standard  P: Process (13) P: Process  O: Outcome (5) O: Outcome  C: Complication (5) C: Complication  S01: ระยะเวลาเฉลี่ย ในการให้การรักษาด้วย ยาละลายลิ่มเลือดทาง หลอดเลือดดำ (Door to Needle Time) [ < 60 นาที ] S02: ร้อยละการตาย ของผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองตีบหรืออุด ตันเฉียบพลันที่ได้รับ การรักษาด้วยยาละลาย ลิ่มเลือดทางหลอด เลือดดำภายใน 4.5 ชั่วโมง [ < 3 %] S01 S02

18 ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การ ดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 1. การคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยใช้ FAST Score ยังไม่ครอบคลุมถึงระดับปฐมภูมิส่งผลให้ ผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการได้น้อย 2.การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึง ระบบSFT ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่และยังไม่ต่อเนื่อง 3. ยังไม่มีแนวทางในการลดระยะเวลาในการรักษา (Door to needle time ) ที่ชัดเจน

19 กิจกรรมการพัฒนา การพัฒนาระบบ Stroke fast track รพ. สกลนคร การเพิ่ม Node of rt- PA ปี 2556 รพ. ร. สว่าง แดนดิน ปี 2557 รพ. วานร นิวาส ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

20 การเพิ่ม Node of rt-PA ลูกข่ายที่สามารถให้ยาได้ รพ. ร. สว่างแดนดิน / รพ. วานรนิวาส 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 2. การเตรียมความพร้อม ดังนี้ สถานที่ ความพร้อมของห้องอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน CT Scan ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ความพร้อมของการตรวจทางพยาธิวิทยา CBC PT INR BUN Cr Electrolyte การบริหารจัดการยา rt-PA ได้แก่ การ Stock ยา การผสมยาและการคำนวณยา กิจกรรมการพยาบาล การดูแลขณะให้ยา หลังให้ยา การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน 3. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลลูกข่าย 4. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย การ คัดกรอง ระบบการ Consult กับ โรงพยาบาลแม่ข่าย การส่งต่อผู้ป่วย การเก็บตัวชี้วัด 5. จัด Zoning การส่งต่อผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 6. จัดระบบการส่งข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อ พัฒนาเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาล สกลนคร

21 33 kms. 35 kms. 40 kms. 39 kms. 84 kms. 69 kms. 28 kms. 22 kms. 40.8 kms. 24.6 kms. 34.9kms. 25 kms. 20 kms. 60 kms. นาแก นครพนม นาหว้า นครพนม 34 kms. 50 kms. อ. อากาศ อำนวย อ. พัง โคน 30 kms Node of STROKE จังหวัดสกลนคร

22 การบริหารจัดการระบบ Stroke fast track

23

24 ผลการดำเนินงาน Stroke Fast track เครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสกลนคร

25 Stroke Fast Track

26 ผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยา rt-PA

27 Outcomeปี55ปี56ปี57 (6 เดือน) Door to Needle time เฉลี่ย (นาที) 665766 Door to CT เฉลี่ย (นาที)282732 Door to LAB เฉลี่ย (นาที) 351820 NIHSS เฉลี่ย (ก่อนให้ยา) 13 คะแนน Min6 Max25 12 คะแนน Min6 Max25 10 คะแนน Min 5 Max19 NIHSS เฉลี่ย (หลังให้ยา) 7 คะแนน6 คะแนน3 คะแนน

28 Outcome ปี55ปี56ปี57 (6 เดือน) อัตราการเสียชีวิตหลังให้ ยา rt-PA 9.75% (Dead 1 ไม่สมัครอยู่3) 9.09 % (Dead 2 ไม่ สมัครอยู่ 2) 6.67% (Dead 1) อัตราการเกิด Symtomatic Bleeding หลังให้ยา rt-PA 12.19% (5/41ราย) 13.63 % (4/44 ราย) 6.67% (1/15ราย) อัตราการเกิด Asymtomatic Bleeding หลังให้ยา rt-PA 7.31% (3/41ราย) 0%6.67% (1/15ราย) วันนอนเฉลี่ย (วัน) 885 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย (บาท) 62,457.5065,79456,951

29 บทเรียนที่ได้รับ  เกิดเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบหรืออุดตันในระบบ Stroke Fast track เครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสกลนคร อย่างเป็น รูปธรรม ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น และทันเวลา  บุคลากรมีความรู้และทักษะในการประเมิน การ ดูแลรักษา ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น  เกิดการทำงานเป็นทีมในเครือข่าย ร่วมกันวางแผน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

30 บทเรียนที่ได้รับ  เกิดความร่วมมือกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน ระบบ Stroke fast track โดยผ่านการประชุม ปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาและ ปรับปรุงระบบ และทำให้ทีมสหสาขาวิชาชีพปฏิบัติ ตาม Care map ได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด

31 บทเรียนที่ได้รับ  กลุ่มการพยาบาล ให้ความสำคัญในการ พัฒนา ระบบ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งเสริมวิชาการ และการ บริหารอัตรากำลัง โดยการมอบหมายให้ มี Nurse Case manager ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน และปฏิบัติงานตาม ความเชี่ยวชาญ ทำให้การพัฒนาระบบและการ ปรับปรุงแก้ไข มีความชัดเจน และต่อเนื่อง

32 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, APN (Stroke) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล สกลนคร ประภัสสร สมศรี การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันในระบบ Stroke.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google