งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการแนะนำการผลิตตำรา งานวิจัยและการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย ยุวดี เพชระ 26 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการแนะนำการผลิตตำรา งานวิจัยและการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย ยุวดี เพชระ 26 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการแนะนำการผลิตตำรา งานวิจัยและการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย ยุวดี เพชระ 26 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ

2 ประเด็น? รูปแบบการจัดพิมพ์และการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม : คู่มือจัดทำวิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบการจัดพิมพ์และการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม : คู่มือจัดทำวิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งสารสนเทศในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ : แยกตามสาขาวิชา, เกณฑ์การตีพิมพ์, รายชื่อวารสารไทยที่ปรากฏใน Web of Science แหล่งสารสนเทศในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ : แยกตามสาขาวิชา, เกณฑ์การตีพิมพ์, รายชื่อวารสารไทยที่ปรากฏใน Web of Science

3 คำถาม? เอกสารอ้างอิงเขียนอย่างไร? ถ้าจะทำวิจัยหรือมีแนวคิด/หัวข้อที่จะทำวิจัย มีรูปแบบอย่างไร? เอกสารอ้างอิงที่ทำไว้ ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานหรือไม่? อย่างไร? ตรวจสอบรายการอ้างอิงท้ายเล่มได้หรือไม่? มีแหล่งวารสารใดที่จะนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์? ต้องการตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร ทำอย่างไร? มีวารสารไทยที่ปรากฏใน Web of Science หรือไม่? ทำอย่างไร?

4 การแนะนำแหล่งสารสนเทศในการการจัดพิมพ์หรือผลิต ตำรา / วิจัย / วิทยานิพนธ์  รูปแบบการจัดพิมพ์ผลงาน  องค์ประกอบและรูปแบบตำรา ( แนวทางสำหรับการจัดพิมพ์ : รูปแบบ และองค์ประกอบของต้นฉบับตำราฉบับสมบูรณ์ สำหรับผู้รับทุนสนับสนุน การผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) องค์ประกอบและรูปแบบตำรา (http://academic.kku.ac.th/dmdocuments/form2.pdf)  ประกาศ ฯ (241 / 2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ ผลิตตำรา พ. ศ.2550 ประกาศ ฯ (241 / 2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ ผลิตตำรา พ. ศ.2550 (http://academic.kku.ac.th/dmdocuments/textbook.pdf)  รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ยึดคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 2550 เป็นหลัก ข้อมูลจากเว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มข. ส่วนของ การสนับสนุนผลิตตำรา http://academic.kku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=47 แหล่งสารสนเทศในการจัดพิมพ์หรือผลิตตำรา / ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ มข.

5 แหล่งสารสนเทศในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานจาก มข. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (60.49 KB) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (60.49 KB) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 565/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร (71.40 KB) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 565/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร (71.40 KB) http://personweb.kku.ac.th/e- administration/BackEnd/Program/Manage/view100.php?FILE_ID=66249 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 56/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 56/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร (http://personweb.kku.ac.th/e- administration/BackEnd/Program/Manage/view100.php?FILE_ID=67294) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (60.49 KB) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย (60.49 KB)

6  รูปแบบการจัดพิมพ์และการเขียนเอกสารอ้างอิง ยึดคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 2550 เป็นหลัก (http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/) บอกถึง แนวปฎิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ แบบที่ 1 และการ อ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ แบบที่ 2 และตัวอย่าง ข้อมูลจากเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มข. http://portal.gs.kku.ac.th/ แหล่งสารสนเทศในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา มข. - การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ แบบที่ 1 ยึดหลักเกณฑ์ของ The American Psychological Association : APA. 5 th ed. - การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ แบบที่ 2 ยึดหลักเกณฑ์ของ Vancouver Style, 1997 และ Vancouver Referencing, 2001 ใช้ในงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแนะนำแหล่งสารสนเทศในการการจัดพิมพ์หรือผลิต ตำรา / วิจัย / วิทยานิพนธ์

7 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์

8 http://rgj.trf.or.th/thai/rgj_journalbranchfail.asp ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารวิชาการระดับชาติที่โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก ( คปก.) ยอมรับ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้อาจารย์ที่ ปรึกษาคปก. วารสารที่ได้รับการยอมรับจากคปก. และสกว. ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สกว. ยอมรับ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalscience.asp ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สกว. ยอมรับ ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ที่สกว. ยอมรับ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalsocial.asp ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ที่สกว. ยอมรับ วารสารที่ได้รับการยอมรับจากสกอ. วารสารที่ได้รับการยอมรับจากสกอ. แหล่งสารสนเทศในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

9 แหล่งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎใน ฐานข้อมูลสากล http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/abbre.htmhttp://stang.sc.mahidol.ac.th/text/abbre.htm เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/paper.htm เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการ เกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ ( สกอ.) และรายชื่อ วารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ ( รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ ) http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/99 http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-research/99

10 แลกเปลี่ยนความรู้และมติความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม อบรม * ขอบเขตการให้บริการนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ * ขอบเขตการให้บริการนี้ เป็นการให้บริการโดย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการ ให้บริการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม การแนะนำ รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง และการแนะนำแหล่ง วารสารที่จะส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt บริการแนะนำการผลิตตำรา งานวิจัยและการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย ยุวดี เพชระ 26 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google