งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สาระพัดคณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Accounting 1-2 : 19/21 26/28 ส.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สาระพัดคณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Accounting 1-2 : 19/21 26/28 ส.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สาระพัดคณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Accounting 1-2 : 19/21 26/28 ส.ค. 57

2 วัน / เวลา / สถานที่ : หมู่ 800 วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 - 11.30 น.ห้อง 10209 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.ห้อง 10209 นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน - วันจันทร์เวลา14.00-16.00 น. - วันพุธ/วันพฤหัสบดี/วันอาทิตย์เวลา14.00-17.00 น. - วันหรือเวลาที่เหมาะสม โดยนัดหมายศูนย์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ : http://www.ms.src.ku.ac.th : E-mail fmstss@src.ku.ac.th : Tel. 08-0663-3707 วิชาพื้นฐาน : 03757122 Business Statistics

3 วัตถุประสงค์ของวิชา (Objective of Subject) : 2.เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้องตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาจนถึง การเขียนรายงานและเสนอผลงานการวิจัยทางธุรกิจและการบัญชีบริหาร 1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของการวิจัยและแนวทาง การทำวิจัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงานทางธุรกิจ และการบัญชีบริหาร 3.เ พื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญ ความสามารถเชิงการวิเคราะห์และการ ปฏิบัติทางการวิจัยทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติ เพื่อการวิจัย โปรแกรมสำเร็จรูปและนำงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจและ การบัญชีบริหาร 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

4 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านการบัญชีบริหาร ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย Research principles and methods. Defining research problem of managerial accounting including research proposing and presenting. 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

5 วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : - การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ - การค้นคว้าผลงานวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การ อภิปรายแบบมีส่วนร่วม - การจัดทำโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและ นำเสนอ โดยที่มีงานค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมความรู้ และการฝึกปฏิบัติการตาม การมอบหมายให้ค้นคว้าจัดทำการวิจัยและรายงานผลการวิจัยด้วยตนเอง 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

6 1.เอกสารประกอบการสอน 2.ตำราและหนังสือ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และเครื่องฉายวัตถุ 3 มิติ 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และเครื่องพิมพ์ 5.แบบฝึกหัด คู่มือการลงรหัส กระดาษลงรหัสและสื่อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อการสอน: อุปกรณ์สื่อการสอน : 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

7 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน : 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมร้อยละ 10 รับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทดสอบ แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน ร้อยละ 15 3. การทำรายงานการวิจัยร้อยละ 35 4. การสอบกลางภาคร้อยละ 20 5. การสอบปลายภาคร้อยละ 20 หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงจะต้องตกลงร่วมกันระหว่างนิสิตและผู้สอน 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

8 การประเมินผลการเรียน : สูงกว่า79.9 คะแนน ระดับคะแนนAหรือ 4.0 75.0 - 79.9 คะแนน ระดับคะแนนB+หรือ 3.5 70.0 - 74.9 คะแนน ระดับคะแนนBหรือ 3.0 65.0 - 69.9 คะแนน ระดับคะแนนC+หรือ 2.5 60.0 - 64.9 คะแนน ระดับคะแนนCหรือ 2.0 55.0 - 59.9 คะแนน ระดับคะแนนD+ หรือ 1.5 50.0 - 54.9 คะแนน ระดับคะแนนDหรือ 1.0 ต่ำกว่า50.0 คะแนน ระดับคะแนนFหรือ 0.0 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

9 1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน 3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียน การสอนขาดคุณภาพ 4.นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและการจัดทำรายงานการวิจัย กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 5.นิสิตเข้าเรียนสายหรือลากิจ 2 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 ครั้ง ข้อกำหนดในการเรียน: ข้อกำหนดในการเรียน : 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี3 หน่วยกิต Research Methods in Accounting Research Methods in Accounting

10 เหตุผลการวิจัยธุรกิจ 1. ปัจจัยในการพิจารณาสภาพแวดล้อมและตัดสินใจดำเนินงาน ทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น 2.การแข่งขันของธุรกิจมีมาก และรุนแรงขึ้นทั้งระดับภายใน ประเทศและระดับโลก องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว 3.องค์ความรู้ต่างๆ ทางธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้น : ระดับ คุณภาพทฤษฎีและแบบจำลอง 4. สารสนเทศต่างๆ มีอยู่มากมายบนเครือข่ายโลก (World Wide Web, WWW) การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการสำหรับการ การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการสำหรับการ ตัดสินใจที่รวดเร็วภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ถูกกำหนด :

11 5. องค์กรต่างๆ นิยมทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อหากฎเกณฑ์ การเรียนรู้และหาความรู้ที่ มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในองค์กร (Internal Databases) 6. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้ภาคธุรกิจสร้าง คลังข้อมูล (Data Warehousing) 7. บุคลากร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและสาธารณชน ทั่วไปสามารถแสวงหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 8. เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยการคำนวณได้รวดเร็วขึ้น ในการแก้ไขปัญหาองค์กร 9. จำนวนและขีดความสามารถเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย เพิ่มขึ้น เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ สารสนเทศและการพัฒนาเทคนิค เหตุผลการวิจัยธุรกิจ

12 10. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม สถานการณ์และความต้องการ 11. ความต้องการลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีความ ซับซ้อน ขึ้นและทรัพยากรมีจำกัด แต่ความต้องการบริโภคหรือใช้ บริการมากขึ้น 12. ภาคธุรกิจมีการพัฒนาองค์กรอย่างมาก และเกิดความทันสมัย ประกอบกับภาวะโลกาภิวัตน์ทำให้สามารถเชื่อมโยงของภาคการผลิต การค้า และพาณิชยกรรมทั่วทุกพื้นที่และทั่วโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นเหตุผลการวิจัยธุรกิจ

13 1.การแก้ไขปัญหาทางการจัดการที่เกิดขึ้น โดยนักบริหารนักบริหาร การเงิน-บัญชี จะเสนอข้อมูลหรือต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ: - การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) - การตัดสินใจแสวงหาเงินทุน (Financial Decision) - การตัดสินใจการจ่ายเงินปันผล (Dividend Decision) 2.การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบรรลุตาม เป้าหมายองค์กร 3.การให้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจขององค์กร 4.การควบคุม และตรวจสอบระบบการเงิน-บัญชีให้มีเสถียรภาพและ มั่นคงอย่างถูกต้อง 5.สร้างความต้องการเสนอให้กับลูกค้า ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ แทนที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องก่อน ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

14 ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ แผนงาน ที่กำลังพัฒนา ทางเลือก ที่เกิดขึ้น ทางเลือก ที่เลือก ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ - Primary Data - Secondary Data การแก้ปัญหา/งาน พัฒนาของผู้บริหาร ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

15 ปัญหาและเหตุการณ์ทางการตลาด สภาพแวดล้อม ความต้องการ ของผู้บริโภค แนวทางและ ทางเลือกทาง การตลาด ข้อมูล แนวทางหรือทางเลือกที่ดีที่สุด แผนการทาง การตลาด ความพอใจ ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

16 การตลาด การตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภค ให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุด 4 Ps Product Price Place Promotion 4 Ps Product Price Place Promotion ลูกค้า พฤติกรรม สร้างความต้องการ ให้กับลูกค้า ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

17 คุณสมบัติของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน มีความเกี่ยวข้อง (Relevance) มีคุณภาพ (Quality) มีความทันสมัย (Timeless) มีความสมบูรณ์ (Completeness) ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

18 ประโยชน์การวางแผนทางธุรกิจ 1.รับรู้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ง่ายต่อการควบคุมและประเมินผล 3.สามารถกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจช่วงเวลาต่างๆ อย่างเหมาะสม 4.สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าใน อนาคต 5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

19 คุณค่าของการมีทักษะการวิจัย เพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้ระดับสูงที่มีความลึกซึ้งเพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้ระดับสูงที่มีความลึกซึ้งต่อไป เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การวิจัยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การวิจัย เพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างเพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจหรือการวิจัยด้านต่างๆ

20 ความสำคัญของการวิจัยกับการบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (6 กลุ่มตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ. ศ. 2547) มีภาระหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ในทุกหน่วยงานจะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยหนึ่งด้าน เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการจัดทำงบการเงินเพื่อ ใช้ในการบริหารงานรวมทั้งนำเสนองบการเงินต่อบุคคลภายนอก งาน บัญชีจึงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของทุกหน้าที่งานเพราะจำเป็นต้องใช้ ข้อมูลจากทุกหน่วยงานในองค์การ สารสนเทศที่ได้จากระบบงานด้านบัญชีใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ดีส่วนหนึ่งจึง เป็นผลมาจากการมีสารสนเทศทางการบัญชีที่รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

21 ความสำคัญของการวิจัยกับการบัญชี คุณภาพของสารสนเทศด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหารเป็นผลมา จากทั้งปัจจัยภายในเช่น ความสามารถของกิจการในการบริหาร จัดการ ทั้งทางด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร วัฒนธรรม องค์การ ตลอดจนปัจจัยภายนอกเช่น ความซับซ้อนของธุรกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกลุ่มต่างๆ ย่อมเผชิญกับปัญหา ต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่าการวิจัย เพื่อเป็นข้อสนเทศที่สำคัญใน การพัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เป็นผลดีต่อตนเอง องค์การ และ สังคมโดยรวม

22 ความสำคัญของการวิจัยกับการบัญชี การวิจัยเป็นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโจทย์การวิจัยและ วัตถุประสงค์รวมถึงสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ โดยใช้ กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกระบวนการที่เรียกว่าศิลป์เพื่อ ค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น้ำหนักการให้ ความสำคัญของกระบวนการทั้งสองขึ้นอยู่กับการออกแบบงานวิจัย การวิจัยทางการบัญชีทำให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ อาทิ – ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรงใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง – ผู้กำหนดนโยบายเพื่อกำกับดูแลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ใช้ในการ พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน – หน่วยงานหรือบุคคลที่ใช้ข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจ – สถาบันการศึกษาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเก่าหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ทันกระแสของสังคมโลกที่พลวัตร

23 การใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงาน ทางธุรกิจและการบัญชีบริหาร ผลการวิจัยทางด้านการบัญชีบริหารทำให้เกิดประโยชน์ความก้าวหน้า ต่อวงวิชาการและเป็นข้อสนเทศแก่หน่วยงานและผู้ประกอบวิชาชีพด้าน การบัญชีบริหารโดยตรง เช่น 1.งานวิจัยเกี่ยวกับการลดต้นทุน ทำให้เราทราบว่าเทคนิคการลดต้นทุน ใดมีความสำคัญที่สุด เทคนิคการลดต้นทุนที่ดีที่สุดนอกจากทำให้ ต้นทุนลดลงแล้ว ต้องไม่มีผลเสียหายต่อคุณภาพของสินค้าหรือ บริการและทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 2.งานวิจัยเกี่ยวกับตัวผลักดันต้นทุนในระบบต้นทุนกิจกรรมทำให้กิจการ ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดต้นทุน เช่น จำนวนครั้งในการ เคลื่อนย้ายสินค้าทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกิจการอาจ ลดการเคลื่อนย้ายโดยใช้สายพานแทนการใช้คน เป็นต้น

24 3. งานวิจัยเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานเช่น Balanced Scorecard ทำให้เราทราบว่าตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใดเป็นสาเหตุ ตัวชี้วัดผล ทำให้เราทราบว่าตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใดเป็นสาเหตุ ตัวชี้วัดผล การดำเนินงานใดเป็นผลลัพธ์ ส่งผลให้กิจการนำข้อมูลไปออกแบบ การดำเนินงานใดเป็นผลลัพธ์ ส่งผลให้กิจการนำข้อมูลไปออกแบบ ระบบวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ผลงานแต่ละด้านสอดคล้องกัน ระบบวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ผลงานแต่ละด้านสอดคล้องกัน 4. งานวิจัยเกี่ยวกับงบประมาณทำให้ทราบว่าคุณลักษณะงบประมาณที่ดี มีอะไรบ้าง เช่น ระบบงบประมาณที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมี มีอะไรบ้าง เช่น ระบบงบประมาณที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน จะต้องกำหนด ส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน จะต้องกำหนด เป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ต้องนำเป้าหมายมาวัดผล เป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ต้องนำเป้าหมายมาวัดผล การปฏิบัติงานในรูปของการวิเคราะห์ผลต่าง มีระบบการให้ข้อมูลป้อน การปฏิบัติงานในรูปของการวิเคราะห์ผลต่าง มีระบบการให้ข้อมูลป้อน กับแก่ผู้ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เป็นต้น กับแก่ผู้ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เป็นต้น การใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงาน ทางธุรกิจและการบัญชีบริหาร

25 5. งานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกเทคนิคทางการบัญชีบริหารทำให้ทราบว่า เทคนิคใดทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นบ้าง ดังนั้นธุรกิจจะใช้ข้อมูล เทคนิคใดทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นบ้าง ดังนั้นธุรกิจจะใช้ข้อมูล ดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีบริหารเพื่อให้ผลการ ดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีบริหารเพื่อให้ผลการ ดำเนินงานในแต่ละด้านดีขึ้น ดำเนินงานในแต่ละด้านดีขึ้น 6. งานวิจัยด้านบัญชีบริหารที่นำมิติด้านวัฒนธรรมมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ทำให้กิจการออกแบบเครื่องมือทางการบัญชีบริหารให้สอดคล้องกับ ทำให้กิจการออกแบบเครื่องมือทางการบัญชีบริหารให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น กิจการชาวญี่ปุ่นเป็น วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น กิจการชาวญี่ปุ่นเป็น สังคมที่เคารพผู้อาวุโส ไม่นิยมการเผชิญหน้า ไม่นิยมการแสดง สังคมที่เคารพผู้อาวุโส ไม่นิยมการเผชิญหน้า ไม่นิยมการแสดง ความเห็นต่อหน้าผู้บังคับบัญชา การกำหนดเป้าหมายในงบประมาณ ความเห็นต่อหน้าผู้บังคับบัญชา การกำหนดเป้าหมายในงบประมาณ จึงเป็นแบบ Top-down มากกว่า ในทางตรงข้ามระบบของอเมริกันจะ จึงเป็นแบบ Top-down มากกว่า ในทางตรงข้ามระบบของอเมริกันจะ นิยมแสดงความเห็น ต้องการการมีส่วนร่วมมากเนื่องจากวัฒนธรรม นิยมแสดงความเห็น ต้องการการมีส่วนร่วมมากเนื่องจากวัฒนธรรม ของคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ของคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง การใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงาน ทางธุรกิจและการบัญชีบริหาร

26 7. ผลงานวิจัยด้านบัญชีสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีบริหารที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ผล การวิจัยอาจพบว่า ผู้ประกอบการต้องการให้บัณฑิตบัญชีมีความ สามารถด้านไอทีและด้านภาษามากขึ้น มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มการ เรียนการสอนด้านดังกล่าวมากขึ้น เป็นต้น 8. 8. ผลการวิจัยด้านระบบบัญชีทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ทำงานของระบบในแง่มุมต่างๆ เช่น ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบบัญชีใน หน่วยงานหนึ่งอาจทำให้ทราบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในการ ทำงานน้อยเนื่องจากระบบใช้งานค่อนข้างยาก ดังนั้นผู้ออกแบบระบบ ต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระบบบัญชีให้ดีขึ้น การใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงาน ทางธุรกิจและการบัญชีบริหาร

27 9. ผลการวิจัยด้านการสอบบัญชีทำให้เราสามารถค้นหาปัจจัยที่ทำให้ การทำงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพ เช่น ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า เพื่อไม่ให้ผู้สอบบัญชีสนิทสนมกับลูกค้ามากเกินไป ควรเปลี่ยนผู้สอบ บัญชีทุกห้าปี ข้อเสนอนี้ทำให้ ก.ล.ต. เมืองไทยต้องแก้ไขกฎหมายให้ เป็นไปตามนี้ 10. งานวิจัยด้านการสอบบัญชีเกี่ยวกับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ทำให้พยากรณ์แนวโน้มของการอออกรายงานของผู้สอบแต่ละ ทำให้พยากรณ์แนวโน้มของการอออกรายงานของผู้สอบแต่ละ ประเภทว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูล ประเภทว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูล 11. 11. ผลการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีทำให้ทราบว่ามาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดมานั้นมีประโยชน์หรือไม่ เช่น งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำไรตามส่วนงานมีผลกระทบทางบวกต่อ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ดังนั้นแสดงว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้มี ประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน เป็นต้น การใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงาน ทางธุรกิจและการบัญชีบริหาร


ดาวน์โหลด ppt 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สาระพัดคณะวิทยาการจัดการ Research Methods in Accounting 1-2 : 19/21 26/28 ส.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google