งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Finance 1-2 : 20/22-27-29 ส.ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Finance 1-2 : 20/22-27-29 ส.ค. 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Finance 1-2 : 20/22-27-29 ส.ค. 57

2 วัน / เวลา / สถานที่ : หมู่ 800 วันพุธ เวลา 8.30 - 11.30 น.ห้อง 10209 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance หมู่ 850 วันศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น.ห้อง 10209 นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน - วันจันทร์เวลา14.00-16.00 น. - วันพุธ/วันพฤหัสบดี/วันอาทิตย์เวลา14.00-17.00 น. - วันหรือเวลาที่เหมาะสม โดยนัดหมายศูนย์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ : http : //www.ms.src.ku.ac.th : E-mail fmstss@src.ku.ac.th : Tel. 08-0663-3707 วิชาพื้นฐาน : วิชาพื้นฐาน : 01131211 Business Finance

3 วัตถุประสงค์ของวิชา (Objective of Subject) :.เพื่อให้เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและ 2.เพื่อให้เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานวิจัยตั้งแต่กำหนดประเด็นปัญหาจนถึงการเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลงานวิจัยทางธุรกิจและการเงิน 1.เพื่อให้นิสิตเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของการวิจัย ทางการเงิน หลักการและแนวทางการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ของงานวิจัย ที่มีต่อการบริหารและจัดการทางการเงิน 3.เพื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญ ความสามารถเชิงการวิเคราะห์ และการ ปฏิบัติทางการวิจัยทางการเงินทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งการ ประยุกต์ใช้การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปในการ วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางการเงิน 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

4 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการเงิน การกำหนดปัญหา การวางรูปการ วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง แบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การ เขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย Principles and research methods in finance, identification of Principles and research methods in finance, identification of research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics of research, report writing and presentation. 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

5 วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : - การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ - การค้นคว้าผลงานวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การ อภิปรายแบบมีส่วนร่วม - การจัดทำโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและ นำเสนอ โดยที่มีงานค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมความรู้ และการฝึกปฏิบัติการตาม การมอบหมายให้ค้นคว้าจัดทำการวิจัยและรายงานผลการวิจัยด้วยตนเอง 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

6 1.เอกสารประกอบการสอน 2.ตำราและหนังสือ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และเครื่องฉายวัตถุ 3 มิติ 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และเครื่องพิมพ์ 5.แบบฝึกหัด คู่มือการลงรหัส กระดาษลงรหัสและสื่อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อการสอน: อุปกรณ์สื่อการสอน : 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

7 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน : 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมร้อยละ 10 รับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทดสอบ แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน ร้อยละ 15 3. การทำรายงานการวิจัยร้อยละ 35 4. การสอบกลางภาคร้อยละ 20 5. การสอบปลายภาคร้อยละ 20 หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงจะต้องตกลงร่วมกันระหว่างนิสิตและผู้สอน 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

8 การประเมินผลการเรียน : สูงกว่า79.9 คะแนน ระดับคะแนนAหรือ 4.0 75.0 - 79.9 คะแนน ระดับคะแนนB+หรือ 3.5 70.0 - 74.9 คะแนน ระดับคะแนนBหรือ 3.0 65.0 - 69.9 คะแนน ระดับคะแนนC+หรือ 2.5 60.0 - 64.9 คะแนน ระดับคะแนนCหรือ 2.0 55.0 - 59.9 คะแนน ระดับคะแนนD+ หรือ 1.5 50.0 - 54.9 คะแนน ระดับคะแนนDหรือ 1.0 ต่ำกว่า50.0 คะแนน ระดับคะแนนFหรือ 0.0 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

9 1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน 3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียน การสอนขาดคุณภาพ 4.นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและการจัดทำรายงานการวิจัย กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 5.นิสิตเข้าเรียนสายหรือลากิจ 2 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 ครั้ง ข้อกำหนดในการเรียน: ข้อกำหนดในการเรียน : 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน3 หน่วยกิต 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน 3 หน่วยกิต Research Methods in Finance Research Methods in Finance

10 เหตุผลการวิจัยธุรกิจ 1. ปัจจัยในการพิจารณาสภาพแวดล้อมและตัดสินใจดำเนินงาน ทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น 2.การแข่งขันของธุรกิจมีมาก และรุนแรงขึ้นทั้งระดับภายใน ประเทศและระดับโลก องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว 3.องค์ความรู้ต่างๆ ทางธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้น : ระดับ คุณภาพทฤษฎีและแบบจำลอง 4. สารสนเทศต่างๆ มีอยู่มากมายบนเครือข่ายโลก (World Wide Web, WWW) การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการสำหรับการ การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการสำหรับการ ตัดสินใจที่รวดเร็วภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ถูกกำหนด :

11 5. องค์กรต่างๆ นิยมทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อหากฎเกณฑ์ การเรียนรู้และหาความรู้ที่ มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในองค์กร (Internal Databases) 6. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้ภาคธุรกิจสร้าง คลังข้อมูล (Data Warehousing) 7. บุคลากร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและสาธารณชน ทั่วไปสามารถแสวงหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 8. เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยการคำนวณได้รวดเร็วขึ้น ในการแก้ไขปัญหาองค์กร 9. จำนวนและขีดความสามารถเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย เพิ่มขึ้น เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ สารสนเทศและการพัฒนาเทคนิค เหตุผลการวิจัยธุรกิจ

12 10. พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม สถานการณ์และความต้องการ 11. ความต้องการลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีความ ซับซ้อน ขึ้นและทรัพยากรมีจำกัด แต่ความต้องการบริโภคหรือใช้ บริการมากขึ้น 12. ภาคธุรกิจมีการพัฒนาองค์กรอย่างมาก และเกิดความทันสมัย ประกอบกับภาวะโลกาภิวัตน์ทำให้สามารถเชื่อมโยงของภาคการผลิต การค้า และพาณิชยกรรมทั่วทุกพื้นที่และทั่วโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นเหตุผลการวิจัยธุรกิจ

13 1.การแก้ไขปัญหาทางการจัดการที่เกิดขึ้น โดยนักบริหารนักบริหาร การเงิน-บัญชี จะเสนอข้อมูลหรือต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ: - การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) - การตัดสินใจแสวงหาเงินทุน (Financial Decision) - การตัดสินใจการจ่ายเงินปันผล (Dividend Decision) 2.การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบรรลุตาม เป้าหมายองค์กร 3.การให้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจขององค์กร 4.การควบคุม และตรวจสอบระบบการเงิน-บัญชีให้มีเสถียรภาพและ มั่นคงอย่างถูกต้อง 5.สร้างความต้องการเสนอให้กับลูกค้า ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ แทนที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องก่อน ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

14 ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ แผนงาน ที่กำลังพัฒนา ทางเลือก ที่เกิดขึ้น ทางเลือก ที่เลือก ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ - Primary Data - Secondary Data การแก้ปัญหา/งาน พัฒนาของผู้บริหาร ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

15 ปัญหาและเหตุการณ์ทางการตลาด สภาพแวดล้อม ความต้องการ ของผู้บริโภค แนวทางและ ทางเลือกทาง การตลาด ข้อมูล แนวทางหรือทางเลือกที่ดีที่สุด แผนการทาง การตลาด ความพอใจ ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

16 การตลาด การตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภค ให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุด 4 Ps Product Price Place Promotion 4 Ps Product Price Place Promotion ลูกค้า พฤติกรรม สร้างความต้องการ ให้กับลูกค้า ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

17 คุณสมบัติของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน มีความเกี่ยวข้อง (Relevance) มีคุณภาพ (Quality) มีความทันสมัย (Timeless) มีความสมบูรณ์ (Completeness) ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

18 ประโยชน์การวางแผนทางธุรกิจ 1.รับรู้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ง่ายต่อการควบคุมและประเมินผล 3.สามารถกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจช่วงเวลาต่างๆ อย่างเหมาะสม 4.สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าใน อนาคต 5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

19 คุณค่าของการมีทักษะการวิจัย เพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้ระดับสูงที่มีความลึกซึ้งเพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้ระดับสูงที่มีความลึกซึ้งต่อไป เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การวิจัยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การวิจัย เพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างเพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจหรือการวิจัยด้านต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Finance 1-2 : 20/22-27-29 ส.ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google