งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการทำวิจัย. ความสำคัญที่มาของ ปัญหาการวิจัย หรือโจทย์วิจัย ชัดเจน ผู้วิจัยสนใจจะ หาคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการทำวิจัย. ความสำคัญที่มาของ ปัญหาการวิจัย หรือโจทย์วิจัย ชัดเจน ผู้วิจัยสนใจจะ หาคำตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการทำวิจัย

2 ความสำคัญที่มาของ ปัญหาการวิจัย หรือโจทย์วิจัย ชัดเจน ผู้วิจัยสนใจจะ หาคำตอบ

3 วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้อง กับปัญหา ชื่องานวิจัยและเนื้อหา งานวิจัย ผู้วิจัยต้องรู้ปัญหา และวัตถุประสงค์ เป็นอย่างดี

4 ตัวอย่างชื่องานวิจัยที่ค่อนข้างกว้าง เรื่อง การออกเสียงสูงต่ำของตัวเลขโดย ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว F ( แต่เน้นการวิจัยการออกเสียงสูงต่ำ (accent) ของตัวเลข 0-9 และหมายเลข โทรศัพท์ 6 หลัก ของผู้เรียนชั้นต้นและชั้น กลาง ) หากตั้งชื่อให้ ครอบคลุมงานจะ ชัดเจนยิ่งขึ้น

5 การค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม ควรจะละเอียดครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องรักการ อ่าน การค้นคว้า การจดบันทึก การ คิดวิเคราะห์

6 ตัวอย่าง ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมว่า.. “..... ไม่มีงานวิจัยที่พูดถึงใน รายละเอียดเชิงลึกมากนัก... ” ย่อม แสดงว่ามีงานวิจัยที่ทำการวิจัยเรื่อง นี้ แต่ไม่มีการอ้างอิงถึง ไม่มีการ ทบทวนและวิจารณ์งานที่เกี่ยวข้อง

7 การวางแผนการวิจัย ชัดเจน มี หลักเกณฑ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน มี กรอบความคิด

8 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น มีงานวิจัยรวบรวมตัวอย่างประโยค จากวรรณกรรม 68 เล่ม และหนังสือ วิชาการ 23 เล่ม โดยไม่ได้อธิบายถึง เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ ไม่ได้ระบุ ประเภทของวรรณกรรมหรือหนังสือวิชาการ และปีที่พิมพ์มีระยะเวลาที่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ตีพิมพ์ห่างกันเกือบ 30 ปี ในขณะที่หัวข้องานวิจัย เป็นเรื่องในภาษา.. ปัจจุบัน จึงขาดความน่าเชื่อถือในข้อมูล ประโยคตัวอย่าง

9 การวิเคราะห์และอภิปราย ผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่อ้างอิงได้ ไม่ได้ เป็นความคิดความเชื่อส่วนตัว ของผู้วิจัย

10 ตัวอย่างการอภิปรายที่ไม่มีใน ผลการวิจัย “ ผู้เรียนมีความเชื่อว่า......... โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟังซึ่ง ยากกว่าการเขียนและการอ่าน ”( ไม่มี การวัดทักษะการพูดและการฟัง ) เชื่อถือไม่ได้เพราะไม่มี เครื่องมือวัดทักษะการ พูดและการฟัง เป็นเพียง การคาดเดาของผู้วิจัย

11 ข้อเสนอแนะ มีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัย

12 เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเป็นระบบเดียวกัน รูปแบบถูกต้อง

13 อื่นๆ : สำนวนการเขียน ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น..... ส่วนใหญ่ มันจะเน้นไปที่...


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการทำวิจัย. ความสำคัญที่มาของ ปัญหาการวิจัย หรือโจทย์วิจัย ชัดเจน ผู้วิจัยสนใจจะ หาคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google