งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการทำวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการทำวิจัย

2 ความสำคัญที่มาของปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยสนใจจะหาคำตอบ
หรือโจทย์วิจัย ชัดเจน ผู้วิจัยสนใจจะหาคำตอบ

3 วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับปัญหา ชื่องานวิจัยและเนื้อหางานวิจัย
ผู้วิจัยต้องรู้ปัญหาและวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

4 หากตั้งชื่อให้ครอบคลุมงานจะชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างชื่องานวิจัยที่ค่อนข้างกว้าง เรื่อง การออกเสียงสูงต่ำของตัวเลขโดยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว F (แต่เน้นการวิจัยการออกเสียงสูงต่ำ (accent)ของตัวเลข 0-9 และหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก ของผู้เรียนชั้นต้นและชั้นกลาง) หากตั้งชื่อให้ครอบคลุมงานจะชัดเจนยิ่งขึ้น

5 การค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม ควรจะละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยต้องรักการอ่าน การค้นคว้า การจดบันทึก การคิดวิเคราะห์

6 ตัวอย่าง ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมว่า.. “ .....ไม่มีงานวิจัยที่พูดถึงในรายละเอียดเชิงลึกมากนัก... ” ย่อมแสดงว่ามีงานวิจัยที่ทำการวิจัยเรื่องนี้ แต่ไม่มีการอ้างอิงถึง ไม่มีการทบทวนและวิจารณ์งานที่เกี่ยวข้อง

7 การวางแผนการวิจัย ชัดเจน มีหลักเกณฑ์
การวางแผนการวิจัย ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน มีกรอบความคิด

8 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ไม่น่าเชื่อถือ
เช่น มีงานวิจัยรวบรวมตัวอย่างประโยคจากวรรณกรรม 68 เล่ม และหนังสือวิชาการ 23 เล่ม โดยไม่ได้อธิบายถึงเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ ไม่ได้ระบุประเภทของวรรณกรรมหรือหนังสือวิชาการ และปีที่พิมพ์มีระยะเวลาที่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ตีพิมพ์ห่างกันเกือบ 30 ปี ในขณะที่หัวข้องานวิจัย เป็นเรื่องในภาษา..ปัจจุบัน จึงขาดความน่าเชื่อถือในข้อมูลประโยคตัวอย่าง

9 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย
มีผลการวิจัยที่อ้างอิงได้ ไม่ได้เป็นความคิดความเชื่อส่วนตัวของผู้วิจัย

10 ตัวอย่างการอภิปรายที่ไม่มีในผลการวิจัย
“ ผู้เรียนมีความเชื่อว่า โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟังซึ่งยากกว่าการเขียนและการอ่าน”(ไม่มีการวัดทักษะการพูดและการฟัง) เชื่อถือไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือวัดทักษะการพูดและการฟัง เป็นเพียงการคาดเดาของผู้วิจัย

11 และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ มีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัย

12 อ้างอิงเป็นระบบเดียวกัน
เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเป็นระบบเดียวกัน รูปแบบถูกต้อง

13 อื่นๆ : สำนวนการเขียน ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น .....ส่วนใหญ่ มันจะเน้นไปที่...


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google