งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๑. การส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ ๒. ประชาชนไม่อาจมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่าง แท้จริง

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๓. การดำเนินการตามเจตนารมณ์ขององค์กร ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทั้งรัฐสภาและ องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญล้วนประสบ ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ๔. การไม่ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google