งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๑. การส่งเสริม การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนไม่เกิดผลในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ๒. ประชาชนไม่อาจมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างแท้จริง

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๓. การดำเนินการตามเจตนารมณ์ขององค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทั้งรัฐสภาและองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญล้วนประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ๔. การไม่ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google