งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.3 วิธีการศึกษา 1. แนวความคิดในการศึกษา - กระบวนการที่มีตัวกลางคือ ต้นไม้ ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทาง อุทกวิทยา - เป็นการศึกษาการแปรสภาพน้ำฝน (P) กลายเป็นกระบวนการน้ำพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.3 วิธีการศึกษา 1. แนวความคิดในการศึกษา - กระบวนการที่มีตัวกลางคือ ต้นไม้ ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทาง อุทกวิทยา - เป็นการศึกษาการแปรสภาพน้ำฝน (P) กลายเป็นกระบวนการน้ำพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.3 วิธีการศึกษา 1. แนวความคิดในการศึกษา - กระบวนการที่มีตัวกลางคือ ต้นไม้ ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทาง อุทกวิทยา - เป็นการศึกษาการแปรสภาพน้ำฝน (P) กลายเป็นกระบวนการน้ำพืช ยึด กระบวนการน้ำพืชหยด และกระบวนการ น้ำไหลตามต้นไม้ สมการแสดง ความสัมพันธ์ดังนี้ P = I + Th + St I = P - Th - St

2 ภาพแสดงวิธีการศึกษา I, Th และ St

3 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2.1 ปริมาณน้ำฝน (P) - ใช้เครื่องวัดน้ำฝนวางไว้ในที่โล่งหรือ สถานีตรวจอากาศใกล้เคียง - วัดข้อมูลเป็นความสูงของน้ำฝน (mm.) 2.2 ปริมาณน้ำพืชหยด (Th) - ใช้เครื่องวัดน้ำฝนวางไว้ใต้ต้นไม้ที่ ต้องการศึกษา - วัดข้อมูลเป็นความสูงของน้ำฝน (mm.) 2.3 ปริมาณน้ำไหลตามต้นไม้ (St) - ทำรางน้ำฝนบริเวณรอบต้นไม้ แล้ว รวบรวมให้น้ำฝนส่วนนี้ ไหลลงไปเก็บไว้ในภาชนะเพื่อนำไปหา ปริมาณน้ำ ( ลบ. ซม.) และนำไปคำนวณแปลงเป็นความสูงของ น้ำฝน (mm.)


ดาวน์โหลด ppt 5.3 วิธีการศึกษา 1. แนวความคิดในการศึกษา - กระบวนการที่มีตัวกลางคือ ต้นไม้ ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทาง อุทกวิทยา - เป็นการศึกษาการแปรสภาพน้ำฝน (P) กลายเป็นกระบวนการน้ำพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google