งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แนวความคิดในการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แนวความคิดในการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. แนวความคิดในการศึกษา
5.3 วิธีการศึกษา 1. แนวความคิดในการศึกษา - กระบวนการที่มีตัวกลางคือ ต้นไม้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง อุทกวิทยา - เป็นการศึกษาการแปรสภาพน้ำฝน (P) กลายเป็นกระบวนการน้ำพืช ยึด กระบวนการน้ำพืชหยด และกระบวนการน้ำไหลตามต้นไม้ สมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้ P = I + Th + St I = P - Th - St

2 ภาพแสดงวิธีการศึกษา I , Th และ St

3 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณน้ำฝน (P) ใช้เครื่องวัดน้ำฝนวางไว้ในที่โล่งหรือสถานีตรวจอากาศใกล้เคียง วัดข้อมูลเป็นความสูงของน้ำฝน (mm.) ปริมาณน้ำพืชหยด (Th) ใช้เครื่องวัดน้ำฝนวางไว้ใต้ต้นไม้ที่ต้องการศึกษา วัดข้อมูลเป็นความสูงของน้ำฝน (mm.) 2.3 ปริมาณน้ำไหลตามต้นไม้ (St) - ทำรางน้ำฝนบริเวณรอบต้นไม้ แล้วรวบรวมให้น้ำฝนส่วนนี้ ไหลลงไปเก็บไว้ในภาชนะเพื่อนำไปหาปริมาณน้ำ (ลบ.ซม.) และนำไปคำนวณแปลงเป็นความสูงของน้ำฝน (mm.)


ดาวน์โหลด ppt 1. แนวความคิดในการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google