งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดการ ความรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียบเรียงโดย... นริศ ปาน ศรีแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดการ ความรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียบเรียงโดย... นริศ ปาน ศรีแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดการ ความรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียบเรียงโดย... นริศ ปาน ศรีแก้ว

2 การจัดการความรู้ หมายถึง การเข้าไปดูแลและบริหาร จัดการความรู้ทั้งแบบ Tacit และ Explicit Knowledge ขององค์กร อย่างเป็นระบบ และให้ ความสำคัญกับความรู้ทั้ง 2 แบบ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในทุกระดับ

3 Tacit Knowledge คือ ความรู้ซ่อนเร้น เป็นความรู้ที่ แฝงอยู่ใน ตัวคน เป็นประสบการณ์ที่ สั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิ ปัญญา

4 Explicit Knowledge คือ ความรู้เด่นชัด เป็นความรู้ที่ อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือ วิชาการ อยู่ในตารา คู่มือปฏิบัติงาน

5

6 การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ซึ่งได้แก่ การวิจัย การเก็บรวบรวมความรู้ การ สื่อสารความรู้ การถ่ายทอด ความรู้ และการนำเอาความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร

7 หลักการพื้นฐานของการ จัดการความรู้สำหรับองค์กร แหล่งกำเนิดเริ่มต้นของความ รู้อยู่ภายในสมองและจิตใจของ บุคลากรในองค์กร แหล่งกำเนิดเริ่มต้นของความ รู้อยู่ภายในสมองและจิตใจของ บุคลากรในองค์กร การแบ่งบันและการใช้ประโยชน์ จากความรู้ในองค์กรเป็นสิ่งที่ก่อ ประโยชน์ให้แก่องค์กร การแบ่งบันและการใช้ประโยชน์ จากความรู้ในองค์กรเป็นสิ่งที่ก่อ ประโยชน์ให้แก่องค์กร การจะทำให้เกิดการแบ่งปันและ ใช้ความรู้ร่วมกันได้ดีต้องมีการ สร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล หรือผลตอบแทน การจะทำให้เกิดการแบ่งปันและ ใช้ความรู้ร่วมกันได้ดีต้องมีการ สร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล หรือผลตอบแทน

8 หลักการพื้นฐานของการ จัดการความรู้สำหรับองค์กร ( ต่อ ) การบริหารจัดการความรู้เป็น เรื่องจำเป็นขององค์กร จะต้องได้รับการสนับสนุน จากฝ่ายบริหาร และต้องให้ ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญ การบริหารจัดการความรู้เป็น เรื่องจำเป็นขององค์กร จะต้องได้รับการสนับสนุน จากฝ่ายบริหาร และต้องให้ ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญ การแข่งขันในยุคใหม่จะต้อง แข่งขันกันด้วยการสร้าง นวัตกรรม และคุณค่าจาก ความรู้ การแข่งขันในยุคใหม่จะต้อง แข่งขันกันด้วยการสร้าง นวัตกรรม และคุณค่าจาก ความรู้

9 หลักการพื้นฐานของการ จัดการความรู้สำหรับองค์กร ( ต่อ ) ความรู้จะเป็นกุญแจสำคัญ ของการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน และจะทำให้องค์กรมี ความก้าวหน้า ความรู้จะเป็นกุญแจสำคัญ ของการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน และจะทำให้องค์กรมี ความก้าวหน้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้าน ไอซีที มีบทบาทและ ความสำคัญมากในการช่วย จัดการความรอบรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้าน ไอซีที มีบทบาทและ ความสำคัญมากในการช่วย จัดการความรอบรู้

10 แหล่งสะสมรวบรวม ความรู้ ได้แก่ งานเอกสาร หรือสิ่งที่พิมพ์ งานเอกสาร หรือสิ่งที่พิมพ์ งาน E-book และ E-Library งาน E-book และ E-Library ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เว็บ เว็บ อีเมล์ อีเมล์ บุคลากร บุคลากร

11 Website ที่นิยมใช้กัน มากที่สุด Wikipedia ( วิกิ พีเดีย ) Youtube ( ยูทูบ ) Google ( กูเกิ้ล )

12 Web 2.0 แต่เดิมเราสร้างเว็บเป็นที่ สำหรับการนำเสนอผู้ดู เหมือนอ่านป้ายประกาศ แต่ เว็บ 2.0 นั้นยอมให้ผู้ดูมีส่วน ร่วมในการสร้างเนื้อหา มี กิจกรรมต่างๆ ร่วมด้วย

13 เครือข่ายสังคม (Social Network)

14 เครื่องมือที่ช่วยในการ จัดการความรู้ Wordpress : บล็อก Wikipedia : วิกิ พีเดีย

15 บล็อก (Blog) คืออะไร ย่อมาจากคำว่า Web log เป็น เว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึก เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้ ความรู้สึกนึกคิดและ ข่าวสารต่างๆ ที่ผู้เขียน (Blogger) สนใจ สะท้อน ความเป็นตัวตนของผู้เขียน

16 จุดเด่นของบล็อก เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถ สื่อถึงความเป็นกันเองระหว่าง ผู้เขียนบล็อกและผู้อ่าน บล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทาง ระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง

17 เขียนบล็อกเกี่ยวกับเรื่อง อะไรดี เมื่อคุณเริ่มมีความคิดที่จะเขียน บล็อก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเขียน เรื่องอะไรดีลองนึกถึง เรื่องราวใกล้ตัว ที่คุณชอบ และคุณถนัดที่สุด อาจจะเป็น เรื่องที่คุณมีความรู้ลึกซึ้ง หรือ ที่คุณสนใจจะเรียนรู้มัน นั่นจะเป็นหัวเรื่องให้คุณเขียน ถึงได้เป็นอย่างดี

18 เขียนบล็อกเกี่ยวกับเรื่อง อะไรดี เช่น หากคุณเลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิสุ อยู่ คุณอาจจะ ทำบล็อก เกี่ยวกับชิสุโดยเนื้อหาใน บล็อกของคุณ อาจเขียนถึง วิธีการดูแลสุนัขชิสุ หรือพูด ถึงข่าวสารวงการสุนัขชิสุ โดยคุณจะสนุกกับการหา ข้อมูลมาเขียนและจะได้มี ความรู้มากขึ้นในเรื่องสุนัขชิสุ ด้วย

19

20 การใช้งาน Blog การ จัดการความรู้ของคณะ เทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าไปที่ http://www.vettech.ku.ac.t h/wordpress


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดการ ความรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียบเรียงโดย... นริศ ปาน ศรีแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google