งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI)
เป็นตัววัดให้เห็นค่าในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต - วัดผลรวมสรุป วัดเมื่องานเสร็จแล้ว นักเรียนสอบได้ A B C D F กี่คน ครูอบรมกี่ชม.ต่อปีต่อคน - วัดผลแล้วแสดงให้เห็นแนวโน้มในอนาคต นักเรียนสอบชิงทุนได้ไปต่างประเทศเทอมละกี่คน ทะเลาวิวาทเดือนละกี่ครั้ง ใช้วัดทั้งด้านบวกและด้านลบ

2 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Balance Score Card / KPI ระบบวัดผลเชิงดุลยภาพ/ดัชนีวัดความสำเร็จ
BSC ตัววัด เป้าหมาย โครงการนำร่อง Financial รายได้เพิ่มขึ้น >20 % Customer % ลูกค้าเก่ามาเรียน นร.ม. 3 เรียนต่อที่อื่น >80 % <5 % สำรวจข้อมูล Internal Process % ผลสอบ NT % ผลการเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ย A=40 % สมัครสอบ NT Learning and Innovation ครูอบรมกี่ชม.ต่อปี ICT=10h TASK=20h HRD=10h รร.จัดอบรมให้ปีละ 18 ชม.

3 KPI CHART ภาระงาน ตัววัด เป้าหมาย โครงการนำร่อง การสอนของครู
ครูสอนเต็มเวลา 98 % ครูทำงานวิจัยในชั้นเรียน % ครูที่ทำวิจัย 95 % ประกันคุณภาพ ครูผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ % ครูที่ผลิตสื่ออิเล็กฯ 40 % จัดอบรมปีละ 2 ครั้ง การเข้ารับการอบรม ครูอบรมกี่ชม.ต่อปี 40 ชม รร.จัดอบรมให้ปีละ 18 ชม.

4 KPI CHART ภาระงาน ตัววัด เป้าหมาย โครงการนำร่อง โครงการหารายได้
จำนวนเงินที่หาได้ต่อปี 5 ล้าน รวมโครงการหารายได้ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกิจกรรมกับชุมชนปีละกี่ครั้ง 10 ครั้ง การขอใช้สถานที่ การเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวนบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศต่อปี 20 คน แผนพัฒนาบุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มต่อปี 5 แห่ง One teacher one project

5 KPI ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:50 (จำนวนคอมพิวเตอร์:นักศึกษา) ให้บริการเข้าถึงสารสนเทศของนักศึกษาและพนักงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:30 (จำนวนโมเด็ม:นักศึกษา&บุคลากร) และช่องทางการเข้าถึงแบบ Boardband 1:30 (จำนวน:นักศึกษา&บุคลากร) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานจากภายในมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:1 (จำนวนคอมพิวเตอร์:พนักงาน) นักศึกษาและบุคลากรสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 Kbps / เครื่อง

7 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
นักศึกษาและบุคลากรสืบค้นข้อมูลจาก Intranet ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 40 Kbps / เครื่อง ระยะเวลาการล่ม (Down Time) ของระบบเครือข่าย ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/ครั้ง และไม่เกิน 72 ชั่วโมง/ปี ขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุม 28 อาคารหลัก (บางมด20 อาคารหลักและบางขุนเทียน 8 อาคารหลัก) ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักทั้งหมดให้เป็น Gigabit Back Bone การเข้าสู่ระบบเครือข่ายทุกช่องทางจะต้องผ่านกระบวนการ Authentication การเข้าถึงระบบสารสนเทศทำได้โดย login เพียงครั้งเดียว


ดาวน์โหลด ppt ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google