งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัววัดให้เห็นค่าในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต - วัดผลรวมสรุป วัดเมื่องานเสร็จแล้ว นักเรียนสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัววัดให้เห็นค่าในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต - วัดผลรวมสรุป วัดเมื่องานเสร็จแล้ว นักเรียนสอบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัววัดให้เห็นค่าในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต - วัดผลรวมสรุป วัดเมื่องานเสร็จแล้ว นักเรียนสอบได้ A B C D F กี่คน ครูอบรมกี่ ชม. ต่อปีต่อคน - วัดผลรวมสรุป วัดเมื่องานเสร็จแล้ว นักเรียนสอบได้ A B C D F กี่คน ครูอบรมกี่ ชม. ต่อปีต่อคน - วัดผลแล้วแสดงให้เห็นแนวโน้มใน อนาคต นักเรียนสอบชิงทุนได้ไป ต่างประเทศเทอมละกี่คน ทะเลาวิวาทเดือน ละกี่ครั้ง ใช้วัดทั้งด้านบวกและด้านลบ - วัดผลแล้วแสดงให้เห็นแนวโน้มใน อนาคต นักเรียนสอบชิงทุนได้ไป ต่างประเทศเทอมละกี่คน ทะเลาวิวาทเดือน ละกี่ครั้ง ใช้วัดทั้งด้านบวกและด้านลบ

2 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Balance Score Card / KPI ระบบวัดผลเชิงดุลยภาพ / ดัชนีวัดความสำเร็จ BSCตัววัดเป้าหมาย โครงการนำ ร่อง Financialรายได้เพิ่มขึ้น >20 % Customer % ลูกค้าเก่ามาเรียน นร. ม. 3 เรียนต่อที่อื่น >80 % <5 % สำรวจข้อมูล Internal Process % ผลสอบ NT % ผลการเรียน สูงกว่า ค่าเฉลี่ย A=40 % สมัครสอบ NT Learning and Innovation ครูอบรมกี่ชม. ต่อปี ICT=10hTASK=20hHRD=10h รร. จัดอบรมให้ปี ละ 18 ชม.

3 3 KPI CHART ภาระงานตัววัด เป้าหม าย โครงการนำ ร่อง การสอนของครูครูสอนเต็มเวลา 98 % ครูทำงานวิจัยในชั้น เรียน % ครูที่ทำวิจัย 95 % ประกันคุณภาพ ครูผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ % ครูที่ผลิตสื่ออิ เล็กฯ 40 % จัดอบรมปีละ 2 ครั้ง การเข้ารับการอบรม ครูอบรมกี่ชม. ต่อปี 40 ชม รร. จัดอบรมให้ ปีละ 18 ชม.

4 4 ภาระงานตัววัด เป้าหม าย โครงการนำ ร่อง โครงการหารายได้จำนวนเงินที่หาได้ต่อปี 5 ล้าน รวมโครงการหา รายได้ กิจกรรมสัมพันธ์ ชุมชน ร่วมกิจกรรมกับชุมชนปีละ กี่ครั้ง 10 ครั้ง การขอใช้สถานที่ การเข้าร่วม กิจกรรม ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ จำนวนบุคลากรศึกษาดู งานต่างประเทศต่อปี 20 คน แผนพัฒนา บุคลากร แหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มต่อปี 5 แห่ง One teacher one project KPI CHART

5 5 KPI ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี

6 6ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา จากภายในมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:50 ( จำนวนคอมพิวเตอร์ : นักศึกษา ) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา จากภายในมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:50 ( จำนวนคอมพิวเตอร์ : นักศึกษา ) ให้บริการเข้าถึงสารสนเทศของนักศึกษาและ พนักงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:30 ( จำนวนโมเด็ม : นักศึกษา & บุคลากร ) และช่องทางการเข้าถึงแบบ Boardband 1:30 ( จำนวน : นักศึกษา & บุคลากร ) ให้บริการเข้าถึงสารสนเทศของนักศึกษาและ พนักงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:30 ( จำนวนโมเด็ม : นักศึกษา & บุคลากร ) และช่องทางการเข้าถึงแบบ Boardband 1:30 ( จำนวน : นักศึกษา & บุคลากร ) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน จากภายในมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:1 ( จำนวนคอมพิวเตอร์ : พนักงาน ) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน จากภายในมหาวิทยาลัยในสัดส่วน 1:1 ( จำนวนคอมพิวเตอร์ : พนักงาน ) นักศึกษาและบุคลากรสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 Kbps / เครื่อง นักศึกษาและบุคลากรสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 Kbps / เครื่อง

7 7ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ นักศึกษาและบุคลากรสืบค้นข้อมูลจาก Intranet ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 40 Kbps / เครื่อง นักศึกษาและบุคลากรสืบค้นข้อมูลจาก Intranet ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 40 Kbps / เครื่อง ระยะเวลาการล่ม ( Down Time ) ของระบบ เครือข่าย ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / ครั้ง และไม่เกิน 72 ชั่วโมง / ปี ระยะเวลาการล่ม ( Down Time ) ของระบบ เครือข่าย ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / ครั้ง และไม่เกิน 72 ชั่วโมง / ปี ขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายไร้สายให้ ครอบคลุม 28 อาคารหลัก ( บางมด 20 อาคาร หลักและบางขุนเทียน 8 อาคารหลัก ) ขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายไร้สายให้ ครอบคลุม 28 อาคารหลัก ( บางมด 20 อาคาร หลักและบางขุนเทียน 8 อาคารหลัก ) ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักทั้งหมดให้เป็น Gigabit Back Bone ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักทั้งหมดให้เป็น Gigabit Back Bone การเข้าสู่ระบบเครือข่ายทุกช่องทางจะต้อง ผ่านกระบวนการ Authentication การเข้าสู่ระบบเครือข่ายทุกช่องทางจะต้อง ผ่านกระบวนการ Authentication การเข้าถึงระบบสารสนเทศทำได้โดย login เพียงครั้งเดียว การเข้าถึงระบบสารสนเทศทำได้โดย login เพียงครั้งเดียว


ดาวน์โหลด ppt 1 ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัววัดให้เห็นค่าในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต - วัดผลรวมสรุป วัดเมื่องานเสร็จแล้ว นักเรียนสอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google