งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image ระบบผลิตผล งานวิชาการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานวิจัย และงานวิชาการ

2 ระบบผลิตผลงานวิชาการ  จัดการงานวิจัยและงานวิชาการในองค์กร  จัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการผลิตผลงานวิชาการ  เสนอโครงการผลงานวิชาการ  การพิจารณาโครงการผลงานวิชาการ  การรายงานความก้าวหน้า  การรายงานผลการผลิตผลงานวิชาการ  การติดตามและควบคุมในทุกขั้นตอนของการผลิตผลงาน วิชาการ  บันทึกประวัติผลงานวิชาการของบุคลากรในองค์กร

3 การกำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

4 การตั้งค่าการใช้งานระบบ

5 การบันทึกการเสนอโครงการวิจัย

6 เสนอโครงการวิจัย

7 การบันทึกการเสนอโครงการวิจัย

8 การเสนอโครงการวิจัย

9 การพิจารณาอนุมัติการผลิตโครงการวิจัย

10

11 การรายงานความก้าวหน้า

12 การขออนุมัติรายงานความก้าวหน้า

13 การบันทึกรายงานผล

14 การขออนุมัติการรายงานผล

15 การบันทึกประวัติผลงานวิชาการ

16 รายงานฐานข้อมูลผลงานวิชาการ

17 รายงานประวัติ

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google