งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 กรกฎาคม 2556 นายแพทย์สุพรรณ ศรี ธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทิศทางการพัฒนา ระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ ของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 กรกฎาคม 2556 นายแพทย์สุพรรณ ศรี ธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทิศทางการพัฒนา ระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ ของ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 กรกฎาคม 2556 นายแพทย์สุพรรณ ศรี ธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทิศทางการพัฒนา ระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ ของ อปท.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11  การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ แก่กลุ่มเฉพาะ  อปท.  แรงงานอพยพ  การเป็น National Clearing House  รับข้อมูลเพื่อประมวลผลการจ่ายเงิน ชดเชยจะส่งข้อมูลให้กับกองทุนต่างๆ เพื่อให้กองทุนต่างๆ จ่ายเงินให้หน่วย บริการตามที่ได้ตกลงกัน  การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุ (Long Term Care)  Financing  Health care package: health promotion for quality aging

12 1. จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคหรือปัญหาสุขภาพ 2. ความรุนแรงของโรคหรือปัญหา สุขภาพ 3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้าน สุขภาพ 4. ความแตกต่างในทางปฏิบัติ 5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ ครัวเรือน 6. ความเป็นธรรมและประเด็นทาง สังคมและจริยธรรม สถานบริการ สาธารณสุข ที่ถ่ายโอน พัฒนาระบบ บริการอย่างไร ?? เพื่อตอบสนอง ประชาชน ผู้รับบริการ

13

14

15  ดำเนินการแล้ว 1. ฉุกเฉิน 3 กองทุน 2. การรักษาไต เอดส์ มาตรฐาน เดียว  รอการดาเนินการ 1. ระบบบริหารมะเร็งมาตรฐานเดียว 2. ระบบบริการผู้สูงอายุ 3. ระบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย

16

17  1. โดยรวมทั้งประเทศ.. ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อ รายได้ประชาชาติค่อนข้างคงที่ ทั้งก่อนและหลังการมีระบบ ประกันสุขภาพ  2. กองทุนทั้ง 3 รับภาระมากขึ้นจากเฉลี่ย 52% เป็น 66% และเมื่อมีระบบประกันสุขภาพ ทำให้ประชาชนและเอกชน รับภาระน้อยลง 12% ( จาก 48% เหลือ 34% โดยเฉลี่ย 2002-2010 และ เหลือ 25% ในปี 2010)  3. ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน ( ก. สาธารณสุข และ ประกัน สุขภาพ ) เพิ่มสัดส่วนขึ้นโดยเฉลี่ย 7% (31% เป็น 38%) แลกมาด้วยการที่คนไทยทุกคนเข้าระบบประกันสุขภาพได้  4. ค่าใช้จ่ายของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่ม สัดส่วนขึ้นโดยเฉลี่ย 8% ( จาก 16% เป็น 24%) โดยในปี 2010 มีสัดส่วน 27%  5. ประกันสังคม ( จ่ายโดยไตรภาคี ) เพิ่มบทบาทขึ้น 3 % ( จาก 4% เป็น 7%) โดยในปี 2010 รับผิดชอบ 8% ของ รายจ่ายรักษาพยาบาลทั้งประเทศ 17% 27% 8% 25% 22%

18

19  1. ในขณะที่ GDP มูลค่าตลาด ขยายตัวประมาณ 6.5% (4.5% ขยายตัวจริง 2 % อัตราเงินเฟ้อ ) แต่ หากปล่อยให้เหมือน 5 ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่าย รักษาพยาบาลอาจขยายตัวปีละ 9% และจะมี สัดส่วน 6.6% ของ GDP ในอีก 8 ปีข้างหน้า (2020)  2. ระบบสาธารณะสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพเพิ่ม สัดส่วนขึ้น 4% (38% เป็น 42%)  3. ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสัดส่วนขึ้น 17% ( จาก 24% เป็น 41%)  4. ประกันสังคม ( จ่ายร่วมในไตรภาคี ) ลดบทบาทลง 1 % ( จาก 7% เป็น 6%)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ระดับประเ ทศ ระดับ ภูมิภาค

35 Provider National Health Authority Purchase r National Information Center, National Claim Center( สปสช.) Regulato r Workforce บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม Strategy to Operation Planning GuideLine Co-ordination Prioratization Audit, Monitor Evaluation Measurement Technical Assessment Technical Support Innovation, R/D Standardization Definition Benefit Package Financing Purchasing Payment Mechanism Cost Effective Analysis Innovation R/D Prevention Promotion Treatment Rehabilitation UC/Non UC Quality Improvement Accessibility Efficiency Effectiveness Excellency Innovation R/D HRM Professional Non- Professional Capacity Building Motivation Innovation R/D Healthy, Quality of life,CRM, CSR, Health Literacy, Civil Society Selective Strengthening Envisioning, Leading, Directing, Strategic Formulation, Risk Mitigation, Integration, Good Governance Quality Improvement, Efficiency Improvement, Logistic Support, Reengineering, Reprocess, Monitoring Health Communication Participation

36 Provider National Health Authority Purchase r National Information Center, National Claim Center( สปสช.) Regulato r Workforce บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม สรป. IHPP กลุ่มกฎหมาย สนย. HITAP กรมวิชาการ ทั้งหมด อย. สารนิเทศ IT New Structure สปสช. สสส. สพฉ. สบรส., โครงการ เฉพาะ, สบฉ. กลุ่มประกัน, สนย. New Structure กรมอนามัย กรมแพทย์ กรม สุขภาพจิต กรมแพทย์ แผนไทย กรมวิทย์ สภาวิชาชีพ สบช. สำนักมาตรฐานการ พยาบาล กลุ่มบริหารบุคคล สนย. New Structure สธ. สปสช. สช. สสส. สวรส. สภาวิชาชีพ อื่น ๆ Health Communication (Health Channel) Participation กรม สบส. Central Level รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ. สาธารณสุขนิเทศก์, ผู้ทรงคุณวุฒิ

37 Regulato r ผู้ตรวจ ราชการ Provider คปสข. Purchaser อปสข.

38 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ. สต., สอ. ประกันสั งคม จังหวัด Area Health Service Authority สาธารณสุขจังหวัด National Information Center, National Claim Center,( สปสช.) โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐอื่น โรงพยาบาลเอกชน Provider Purchaser Regulator Workforce สสอ. Provincial Level

39 1. ระบบบริการสุขภาพ (Health Service) 2. ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 3. ระบบควบคุมและป้องกันโรค (Disease Prevention & Control) 4. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Health Consumer Protection)

40 1. การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของ ประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2. การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 3. การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้าน สุขภาพ 4. การกำหนดรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ 5. การพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ 6. การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็น เครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 7. การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 8. การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลของ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน 9. การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้าน สุขภาพของประเทศ 10. การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมี คุณภาพใช้งานได้ 11. การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนด้าน สุขภาพ 12. เขตสุขภาพ strategy Knowledge Management Tech. Assessment Service Standard Surveillance Law&Regulate Global & international Health M&E Financing Information HR Regional Health

41  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ตัวชี้วัดการ พัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 66 ตัวชี้วัด  สถานบริการที่ถ่ายโอนยังต้องดำเนินการ สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ และการแก้ปัญหาสุขภาพ เฉพาะพื้นที่  การพัฒนาสุขภาพ ยังต้องดำเนินการให้ได้ มาตรฐาน

42


ดาวน์โหลด ppt 4 กรกฎาคม 2556 นายแพทย์สุพรรณ ศรี ธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทิศทางการพัฒนา ระบบสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ ของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google