งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ
โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

2 แสดงภาพกรอบ KPI 3 แผ่น

3

4

5 การแปลงแผนงาน/มาตรการ รองรับ KPI
คนไทยสุขภาพดี Strategic Focus 61 KPI แผนส่วนกลาง/กรม แผนงาน/มาตรการ รองรับ KPI Basic Package 20 KPI แผนเขตสุขภาพ เขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล Specific Issues 18 KPI 1.แผนงานบริการ 2. แผนงานส่งเสริมป้องกันโรค 3. แผนงานบริหาร(25 แผนงาน) เป้าหมาย/KPI ยุทธศาสตร์/มาตรการ งบประมาณทั้งเขต

6 Health Promotion & Prevention
กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน National Programs Health Promotion & Prevention Area Health Basic Services

7 เครือข่ายบริการสุขภาพ
เขต จังหวัด 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 3 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 4 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก 5 กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 6 จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด ปราณจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

8 เครือข่ายบริการสุขภาพ
เขต จังหวัด 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 8 หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ เลย นครพนม สกลนคร 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง กระบี่ 12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

9 อาจปรับเกลี่ยให้หน่วยงานระดับพื้นที่เพิ่มเติมได้
สัดส่วนการจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต ร้อยละ 10 จังหวัด ร้อยละ 20 พื้นที่ ร้อยละ 70 ใช้ฐานประชากรกลางปี 54 และจำนวน รพ.สต. สัดส่วนอย่างละ ร้อยละ 50 กำหนดได้ความเหมาะสม อาจปรับเกลี่ยให้หน่วยงานระดับพื้นที่เพิ่มเติมได้

10 วงเงินจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ. ศ
วงเงินจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วย: บาท

11 ระบบงบประมาณที่ใช้ในเขตสุขภาพ
สปสช. กรม สป กรม PPNP บูรณาการ สปสช.เขต MOU MOU 8 Flagships (BS, NP) (NP) เขต สธ. PPA งบ UC งบ สธ. แผนยุทธ กำกับติดตาม จังหวัด PPA BS, NP, AH อำเภอ PPE

12 วงเงินงบ PP ที่ดำเนินการร่วมกัน
ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน 1. งบ NPP 1,682 ล้าน แผนระดับชาติ ล้าน 2. งบ PPE 3,300 ล้าน (หักเงินเดือน) ระดับเขต 3. งบ PPA 1,114 ล้าน (หักงบสนับสนุนกองทุนตำบล) งบรวม ,082 ล้าน (เขตละ ล้าน) 4. งบสนับสนุน ล้าน งบกระทรวง ล้าน 5. งบทันต ,085 ล้าน (เขตละ ล้าน) 6. งบกองทุนโรคเรื้อรัง 82 ล้าน

13 แผนพัฒนาเขตสุขภาพ บริการ(4 แผน) บริหาร (8 แผน) สส ปก (13 แผน)
สุขภาพสตรี และทารก + BS การเงินการคลัง พัฒนาบริการ 10 สาขา สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS การบริหารกำลังคน-จริยธรรม สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS พัฒนาระบบส่งต่อ ระบบข้อมูล สุขภาพเด็กนักเรียน + BS คุณภาพบริการ สุขภาพวัยรุ่น + BS การบริหารเวชภัณฑ์ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง สาธารณสุขชายแดน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ยาเสพติด อาหารปลอดภัย โครงการพระราชดำริ การควบคุมโรคติดต่อ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

14 ตัวอย่างการมอบหมายงาน
จังหวัด 1 พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ จังหวัด 2 การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเผ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง จังหวัด 3 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม จังหวัด 4 พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง การบริหารเวชภัณฑ์ สุขภาพสตรี และทารก + BS จังหวัด 5 สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ จังหวัด 6 สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัด 7 สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS สุขภาพวัยรุ่น + BS จังหวัด 8 ระบบข้อมูล โครงการพระราชดำริ ยาเสพติด สาธารณสุขชายแดน

15 ลักษณะสำคัญของ แผนสุขภาพเขต
- แยกแผนย่อย ตามหัวข้อเป็น 25 แผน - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์วิชาการ + เขตสุขภาพ + 8 จังหวัด - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ ผลตามตัวชี้วัด กลยุทธ และมาตรการสำคัญ - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - ข้อมูล BS เป็นความครอบคลุม เน้นความถูกต้อง - รวบรวมแผนระดับอำเภอ/ตำบล และกองทุนตำบล

16 ตัวอย่างแผนบูรณาการของแผนงานงาน แผนงานพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียน
มีองค์ประกอบ 4 เรื่อง 1.Growth & Development กรมอนามัย 2. EQ / IQ กรมสุขภาพจิต 3. Vaccines กรมควบคุมโรค 4. Oral Health กรมอนามัย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ 1.โภชนาการ 2.เพิ่มไอโอดีน 3.คัดกรองสุขภาพจิต 4. EPI Program 5. ตรวจสุขภาพฟัน งบประมาณ : กรม / เขต/ จว. (รวมทุกแหล่ง)

17 แผนกรมวิชาการ 31 ธันวาคม 55 เริ่มปฏิบัติการ 1 กุมภาพันธ์ 56
กำหนดเวลา แผนกรมวิชาการ ธันวาคม 55 แผนเขตสุขภาพ มกราคม 56 เริ่มปฏิบัติการ กุมภาพันธ์ 56

18 ขอบคุณ ...สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google