งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 1

2 แสดงภาพกรอบ KPI 3 แผ่น 2

3 3

4 4

5 Basic Package 20 KPI Strategic Focus 61 KPI Specific Issues 18 KPI แผนส่วนกลาง / กรม แผนเขตสุขภาพ เขต / จังหวัด / อำเภอ / ตำบล เป้าหมาย /KPI ยุทธศาสตร์ / มาตรการ งบประมาณทั้งเขต คนไทยสุขภาพดี แผนงาน / มาตรการ รองรับ KPI 1. แผนงานบริการ 2. แผนงานส่งเสริม ป้องกันโรค 3. แผนงานบริหาร (25 แผนงาน ) การแปลงแผนงาน / มาตรการ รองรับ KPI 5

6 National Programs Health Promotion & Prevention กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน 6

7 เครือข่ายบริการสุขภาพ เขตจังหวัด 1เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ 2ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์ 3กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท 4นนทบุรีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายก 5กาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 6จันทบุรีระยองชลบุรีตราดปราณจีนบุรีสระแก้วสมุทรปราการฉะเชิงเทรา 7

8 เครือข่ายบริการสุขภาพ เขตจังหวัด 7 กาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด 8 หนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีบึงกาฬเลยนครพนมสกลนคร 9 ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ 10 มุกดาหารยโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญ 11 สุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ 12 ตรังนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูล 8

9 สัดส่วนการจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต ร้อยละ 10 จังหวัด ร้อยละ 20 พื้นที่ ร้อยละ 70 กำหนดได้ความเหมาะสม อาจปรับเกลี่ยให้หน่วยงานระดับพื้นที่ เพิ่มเติมได้ ใช้ฐานประชากรกลางปี 54 และจำนวน รพ.สต. สัดส่วนอย่างละ ร้อยละ 50 9

10 วงเงินจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วย: บาท 10

11 จังหวัด อำเภอ เขต สธ. กรมสปกรมสปสช. สปสช.เขต 8 Flagships บูรณาการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP ระบบงบประมาณที่ใช้ในเขตสุขภาพ งบ สธ.งบ UC MOU (NP) แผนยุทธ กำกับติดตาม 11

12 1. งบ NPP 1,682 ล้าน วงเงินงบ PP ที่ดำเนินการร่วมกัน 2. งบ PPE 3,300 ล้าน (หักเงินเดือน) 3. งบ PPA 1,114 ล้าน 4. งบสนับสนุน 502 ล้าน 5. งบทันต 1,085 ล้าน (หักงบสนับสนุนกองทุนตำบล) ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน แผนระดับชาติ 550 ล้าน งบรวม 6,082 ล้าน งบกระทรวง 949 ล้าน (เขตละ 80 ล้าน) (เขตละ 500 ล้าน) 6. งบกองทุนโรคเรื้อรัง 82 ล้าน 12

13 บริการ(4 แผน) สส ปก (13 แผน) บริหาร (8 แผน) พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพสตรี และทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาธารณสุขชายแดน ยาเสพติด โครงการพระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ การบริหารเวชภัณฑ์ 13

14 จังหวัด 1 จังหวัด 2 จังหวัด 3 จังหวัด 4 จังหวัด 5 จังหวัด 6 จังหวัด 7 จังหวัด 8 พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อคุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพสตรี และทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT)ดูแลเผ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ + BS อาหารปลอดภัยการควบคุมโรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาธารณสุขชายแดนยาเสพติด โครงการพระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ การบริหารเวชภัณฑ์ ตัวอย่างการมอบหมายงาน 14

15 ลักษณะสำคัญของ แผนสุขภาพเขต - แยกแผนย่อย ตามหัวข้อเป็น 25 แผน - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ ผลตามตัวชี้วัด กลยุทธ และมาตรการสำคัญ - รวบรวมแผนระดับอำเภอ/ตำบล และกองทุนตำบล - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์วิชาการ + เขตสุขภาพ + 8 จังหวัด - ข้อมูล BS เป็นความครอบคลุม เน้นความถูกต้อง 15

16 2. EQ / IQ กรมสุขภาพจิต ตัวอย่างแผนบูรณาการของแผนงานงาน แผนงานพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียน มีองค์ประกอบ 4 เรื่อง 1.Growth & Development กรมอนามัย 3. Vaccines กรมควบคุมโรค 4. Oral Health กรมอนามัย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ 1.โภชนาการ 2.เพิ่มไอโอดีน 3.คัดกรองสุขภาพจิต 4. EPI Program 5. ตรวจสุขภาพฟัน งบประมาณ : กรม / เขต / จว. ( รวมทุกแหล่ง ) 16

17 กำหนดเวลา แผนกรมวิชาการ 31 ธันวาคม 55 แผนเขตสุขภาพ 31 มกราคม 56 เริ่มปฏิบัติการ 1 กุมภาพันธ์ 56 17

18 ขอบคุณ... สวัสดี 18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google