งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health System Reform. Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health System Reform. Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health System Reform

2 Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม Strategy to Operation Planning GuideLine Co-ordination Prioratization Audit, Monitor Evaluation Measurement Technical Assessment Technical Support Innovation, R/D Standardization Definition Benefit Package Financing Purchasing Payment Mechanism Cost Effective Analysis Innovation R/D Prevention Promotion Treatment Rehabilitation UC/Non UC Quality Improvement Accessibility Efficiency Effectiveness Excellency Innovation R/D HRM Professional Non-Professional Capacity Building Motivation Innovation R/D Healthy, Quality of life,CRM, CSR, Health Literacy, Civil Society Selective Strengthening Envisioning, Leading, Directing, Strategic Formulation, Risk Mitigation, Integration, Good Governance Quality Improvement, Efficiency Improvement, Logistic Support, Reengineering, Reprocess, Monitoring Health Communication Participation

3 Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม สรป. IHPP กลุ่มกฎหมาย สนย. HITAP กรมวิชาการทั้งหมด อย. สารนิเทศ IT New Structure สปสช. สสส. สพฉ. สบรส., โครงการ เฉพาะ, สบฉ. กลุ่มประกัน, สนย. New Structure กรมอนามัย กรมแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมแพทย์แผนไทย กรมวิทย์ สภาวิชาชีพ สบช. สำนักมาตรฐานการพยาบาล กลุ่มบริหารบุคคล สนย. New Structure สธ. สปสช. สช. สสส. สวรส. สภาวิชาชีพ อื่น ๆ Health Communication (Health Channel) Participation กรมสบส. Central Level รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ. สาธารณสุขนิเทศก์, ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ. สต., สอ. ประกันสังคม จังหวัด Area Health Service Authority สาธารณสุขจังหวัด National Information Center, National Claim Center,( สปสช.) โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐอื่น โรงพยาบาลเอกชน Provider Purchaser Regulator Workforce สสอ. Provincial Level

5 Internal Process Improvement Change Agent : รองสุพรรณ Workforce Management Reprocess : Workflow Shortening : ศศินทร์, คณะ สาธารณสุขศาสตร์มหิดล ( บริหารสาธารณสุข ) Drug Logistic : องค์การเภสัช, กระทรวง ICT Service Logistic : กระทรวง ICT Monitor, Evaluation System

6 Download ที่ Phdb.moph.go.th ตั้งแต่ 15.00 น. วันที่ 18 ธ. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt Health System Reform. Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google