งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555

3 แนวโน้มอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี 2544 - 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2555

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน ปี 2555 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2555

5 พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย เดือนเม. ย.55 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนสะสม ( ราย ) วันเริ่มป่วย เมือง ชัยพฤกษ์ ท่าข้าม ม.11 16 เม. ย. ด่านซ้าย โป่ง น้ำพุง ม.31 9 เม. ย. วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง วังกกเดื่อ ม.52 25 มี. ค.,15 ม. ย. โคกขมิ้น กุดลัน ม.21 20 เม. ย. ภูกระดึง ศรีฐาน นาโก ม.61 22 เม. ย. เอราวัณ ผาสามยอด ผาสามยอด ม.11 17 เม. ย. หนองหิน หนองหิน ภูหินกอง ม.21 14 เม. ย. ตาดข่า ตาดข่า ม.11 20 เม. ย. จำนวนผู้ป่วย มค. 2 ราย กพ. 10 ราย มีค.3 ราย เม. ย.8 ราย =23 ราย อัตราป่วย 3.69/. แสน เม. ย 55 พบผู้ป่วย 8 รายใน 6 อำเภอใน 8 ตำบลๆละ 1 ราย

6 การส่ง รง.506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม. ย.55 ( เริ่มสัปดาห์ที่ 2) อำเภอ 23456789 1011121314151617 เมือง ////////////////*/* นา ด้วง //////////// เชียง คาน //////////// ปาก ชม /////// ด่าน ซ้าย /////////////// นา แห้ว //////////// ภู เรือ ///////////

7 การส่ง รง.506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม. ย.55 ( เริ่มสัปดาห์ที่ 2) อำเภอ 23456789 1011121314151617 ท่า ลี่ //////////// วัง สะ พุง / ภู กระดึ ง ////// ///// ภู หลวง /////// ผา ขาว ////////////// เอรา วัณ ///////////// หนอ งหิน //

8 ผลการประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ข้อมูล 1. จากสำนักจัดการความรู้ 27 เม. ย.55 2. อำเภอส่งข้อมูลให้ สสจ. มี. ค.55 อำเภอ สน. จัดการความรู้ สสจ. คะแนน ผลการ ผ่าน คะแนน ผลการ ผ่าน เต็ม (50) ประเมิน เต็ม (50) ประเมิน เมือง 47 / 50 / นาด้วง 43.90 / 49 / เชียงคาน 37.50 - 48.7 / ปากชม 39.45 - 47 / ด่านซ้าย 87 ** 46 /

9 อำเภอ สน. จัดการความรู้ สสจ. คะแนน ผลการ ผ่าน คะแนน ผลการ ผ่าน เต็ม (50) ประเมิน เต็ม (50) ประเมิน นาแห้ว 42.80 / 41.8 / ภูเรือ 26.30 - 38.3 - ท่าลี่ 28.50 - 50 / วังสะพุง 38.10 - 39.8 - ภูกระดึง 48.0 / 46.0 / ภูหลวง 48.0 / 50 / ผาขาว 37.15 - 50 / เอราวัณ 44.85 / 50 / หนองหิน 21.0 - 31 - สรุป 6 (42.85%) 11(78.57%) หมายเหตุ เป้าหมาย 60% จำนวน 9 แห่ง

10 สรุปอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภาพรวมเขต 10 จังหวัด อำเภอทั้งหมดส่งแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ เลย 14146 42.86 หนองคาย 1696 37.50 หนองบัว 652 33.33 อุดร 20114 20.00 ที่มา สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 30 เม. ย.55

11 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย ปี 2555 เดือนตุลาคม 2554- มีนาคม 2555 อำเภอเป้าหมาย ผลงาน % อัตราป่วย M+ other รวม 137: แสน เมือง 164 21 22 43 26.22 35.95 นาด้วง 35 3 3 6 17.14 23.35 เชียงคาน 82 10 7 17 20.73 28.48 ปากชม 54 3 6 9 16.67 22.76 ด่านซ้าย 69 5 7 12 17.39 23.70 นาแห้ว 15 0 1 1 6.67 8.89 ภูเรือ 30 0 1 1 3.33 4.7

12 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย ปี 2555 เดือนตุลาคม 2554- มีนาคม 2555 อำเภอเป้าหมาย ผลงาน % อัตราป่วย M+ other รวม 137: แสน ท่าลี่ 38 9 7 16 42.10 58.23 วังสะพุง 151 36 28 64 42.38 58.05 ภูกระดึง 46 8 6 14 30.43 41.25 ภูหลวง 32 1 1 2 6.25 8.39 ผาขาว 56 12 2 14 25.00 34.11 เอราวัณ 47 11 8 19 40.42 55.55 หนองหิน 33 9 5 14 42.42 57.86 รวม 852 128 104 232 23.23 37.26


ดาวน์โหลด ppt โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google