งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555

3 แนวโน้มอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2555

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน ปี 2555 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2555

5 พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย เดือนเม. ย.55 อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนสะสม ( ราย ) วันเริ่มป่วย เมือง ชัยพฤกษ์ ท่าข้าม ม เม. ย. ด่านซ้าย โป่ง น้ำพุง ม.31 9 เม. ย. วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง วังกกเดื่อ ม มี. ค.,15 ม. ย. โคกขมิ้น กุดลัน ม เม. ย. ภูกระดึง ศรีฐาน นาโก ม เม. ย. เอราวัณ ผาสามยอด ผาสามยอด ม เม. ย. หนองหิน หนองหิน ภูหินกอง ม เม. ย. ตาดข่า ตาดข่า ม เม. ย. จำนวนผู้ป่วย มค. 2 ราย กพ. 10 ราย มีค.3 ราย เม. ย.8 ราย =23 ราย อัตราป่วย 3.69/. แสน เม. ย 55 พบผู้ป่วย 8 รายใน 6 อำเภอใน 8 ตำบลๆละ 1 ราย

6 การส่ง รง.506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม. ย.55 ( เริ่มสัปดาห์ที่ 2) อำเภอ เมือง ////////////////*/* นา ด้วง //////////// เชียง คาน //////////// ปาก ชม /////// ด่าน ซ้าย /////////////// นา แห้ว //////////// ภู เรือ ///////////

7 การส่ง รง.506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม. ย.55 ( เริ่มสัปดาห์ที่ 2) อำเภอ ท่า ลี่ //////////// วัง สะ พุง / ภู กระดึ ง ////// ///// ภู หลวง /////// ผา ขาว ////////////// เอรา วัณ ///////////// หนอ งหิน //

8 ผลการประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ข้อมูล 1. จากสำนักจัดการความรู้ 27 เม. ย อำเภอส่งข้อมูลให้ สสจ. มี. ค.55 อำเภอ สน. จัดการความรู้ สสจ. คะแนน ผลการ ผ่าน คะแนน ผลการ ผ่าน เต็ม (50) ประเมิน เต็ม (50) ประเมิน เมือง 47 / 50 / นาด้วง / 49 / เชียงคาน / ปากชม / ด่านซ้าย 87 ** 46 /

9 อำเภอ สน. จัดการความรู้ สสจ. คะแนน ผลการ ผ่าน คะแนน ผลการ ผ่าน เต็ม (50) ประเมิน เต็ม (50) ประเมิน นาแห้ว / 41.8 / ภูเรือ ท่าลี่ / วังสะพุง ภูกระดึง 48.0 / 46.0 / ภูหลวง 48.0 / 50 / ผาขาว / เอราวัณ / 50 / หนองหิน สรุป 6 (42.85%) 11(78.57%) หมายเหตุ เป้าหมาย 60% จำนวน 9 แห่ง

10 สรุปอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภาพรวมเขต 10 จังหวัด อำเภอทั้งหมดส่งแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ เลย หนองคาย หนองบัว อุดร ที่มา สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 30 เม. ย.55

11 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย ปี 2555 เดือนตุลาคม มีนาคม 2555 อำเภอเป้าหมาย ผลงาน % อัตราป่วย M+ other รวม 137: แสน เมือง นาด้วง เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ

12 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย ปี 2555 เดือนตุลาคม มีนาคม 2555 อำเภอเป้าหมาย ผลงาน % อัตราป่วย M+ other รวม 137: แสน ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน รวม


ดาวน์โหลด ppt โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google