งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังคน กระทรวง สาธารณสุข โดย นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข 01/09/57 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังคน กระทรวง สาธารณสุข โดย นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข 01/09/57 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังคน กระทรวง สาธารณสุข โดย นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข 01/09/57 1

2 อัตรากำลังกระทรวง สาธารณสุข (1 มกราคม 2555) 1. ข้าราชการ 183,624 อัตรา 2. พนักงานราชการ 6,026 อัตรา 3. ลูกจ้างประจำ 35,027 อัตรา 4. ลูกจ้างชั่วคราว 4.1 จ้างด้วยเงินงบประมาณ 77 อัตรา 4.2 จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ( บำรุง ) 138,106 อัตรา รวม 362,860 อัตรา 01/09/57 2

3 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยกระทรวงสาธารณสุข ความต้องการเพิ่มใหม่ ในช่วง 3 ปี ( ปีงบประมาณ 2556 – 2558) จากจำนวน ลูกจ้างในระบบ 30,188 อัตรา ขอตำแหน่ง ข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอเป็น พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา 01/09/573

4 ขอตำแหน่ง ข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา 1. ปีงบประมาณ 2556 ขอตำแหน่งข้าราชการ 10,494 อัตรา  บรรจุลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7,547 อัตรา  บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 2,947 อัตรา ( จำนวน 3 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ) 2. ปีงบประมาณ 2557 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา 3. ปีงบประมาณ 2558 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา ไม่รวม นร. ทุน 3 สาย งาน 01/09/574

5 4 ธันวาคม 2555 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการกำลังคนและภารกิจบริการ ด้านสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุข 7 ธันวาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการกำหนด เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ( คปร.) 11 ธันวาคม 2555 นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ ความเห็นชอบ 01/09/575

6 6 มติคณะรัฐมนตรี 11 ธันวาคม 2555

7 01/09/577 1. จัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ให้ สำนักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2556 – 2558 รวม 30,188 อัตรา เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา 2. ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการ จัดสรร 2.1 อัตราที่จะบรรจุแพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร 2,947 อัตรา 2.2 อัตราใหม่สำหรับข้าราชการ 7,547 อัตรา รวม 10,494 อัตรา มาตรการเร่งด่วน ( ระยะ สั้น )

8 01/09/578 3. ปีงบประมาณ 2557 – 2558 จะพิจารณาจัดสรร อัตราเพิ่มให้ปีละ 7,547 อัตรา โดย แยกนักเรียนทุน 3 สายงาน ( แพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัช ) ออกต่างหาก มาตรการเร่งด่วน ( ระยะสั้น ) ( ต่อ )

9 01/09/579 1. กระทรวงสาธารณสุข ปรับ ระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ ก. พ. ภายใน ปีงบประมาณ 2556 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและ มาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ตามทิศทางการทบทวน บทบาท ภารกิจ ควบคู่ กับการจ้างงานในรูปแบบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 เงื่อนไข

10 เงื่อนไข ( ต่อ ) 01/09/5710 3. กระทรวงสาธารณสุขต้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ หากจำเป็นต้องเพิ่มอัตรา ข้าราชการ คปร. และคณะรัฐมนตรี อาจจะ พิจารณาเพิ่มให้ตาม ภาระงานและความขาดแคลน

11 01/09/5711 เงื่อนไข ( ต่อ ) 4. การจัดสรรตำแหน่ง ข้าราชการให้พิจารณาตาม ภาระงานและความขาดแคลน กำลังคนในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก. พ. กำหนด

12 01/09/5712 เกณฑ์การ จัดสรร 1. รพ. สต. 2. รพ. ทั่วไปในเขต ทุรกันดาร 3. รพ. ชุมชนเปิดใหม่ 4. รพ. ที่ขาดสภาพ คล่อง

13 01/09/5713 5. รพ. ทั่วไปที่มีภาระงาน หนัก 6. หน่วยงานที่มีภารกิจ พิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับ สุขภาพเด็ก การเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบต่างๆ รวมถึง เรื่องยาเสพติด เกณฑ์การ จัดสรร ( ต่อ ) ทั้งนี้จะคำนึงถึงเรื่องอายุงาน และ การประเมินผลงานรายบุคคล ด้วย

14 01/09/5714 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ ( ระยะยาว ) 1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ และ ปรับปรุงระบบบริการ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบบริการ 2. พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้าน สุขภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ จัดระบบบริการสุขภาพ 3. ปรับระบบการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับ ภารกิจระบบบริการ และการพัฒนาระบบ บริหารกำลังคนด้านสุขภาพ

15 12-31 ธันวาคม 2555 - เชิญประชุม คกก. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ กำหนดหลักเกณฑ์ เรื่อง อายุงาน ภาระงาน พื้นที่ห่างไกล และภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามเรื่อง ( ร่าง ) ระเบียบว่า ด้วยพนักงาน ก. สธ. และการแก้ไข ระเบียบเงินบำรุง - กำหนดแนวทางปฏิบัติ 01/09/5715

16 1 มกราคม 2556 - เริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือน - เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยน ฐานะลูกจ้างชั่วคราวเป็น พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 01/09/5716

17 มาตรการระยะยาว ( มกราคม 2556 – 2559) 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้าน สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2556-2559)  แผนการคาดการณ์กำลังคน  แผนการผลิต  แผนการกระจาย  แผนการจ้างงาน ( ข้าราชการ / พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  แผนการพัฒนาบุคลากร  แผนการรักษาคนไว้ในระบบ ( ความก้าวหน้า / ค่าตอบแทน ) 01/09/5717

18 มาตรการระยะยาว ( มกราคม 2556 – 2559) ( ต่อ ) 2. การทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และปรับปรุงระบบ บริการสุขภาพ 3. การบริหารจัดการกำลังคนให้ สอดคล้องกับการจัดการระบบ สุขภาพ 4. ปรับระบบการบริหารงบประมาณ - แหล่งงบประมาณ - ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน - การบริหารทรัพยากรโดยเครือข่าย บริการ 01/09/5718

19 มาตรการระยะยาว ( มกราคม 2556 – 2559) ( ต่อ ) 5. การบริหารจัดการ 5.1 การสื่อสาร 5.2 การกำหนดตัวชี้วัดของ ความสำเร็จ 5.3 การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล 01/09/5719

20 01/09/5720 ร่าง ระเบียบพนักงาน กระทรวง สาธารณสุข

21 01/09/5721 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข

22 01/09/5722 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ( ต่อ )

23 01/09/5723 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ( ต่อ )

24 01/09/5724 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ( ต่อ )

25 ขอขอบ คุณ 01/09/5725


ดาวน์โหลด ppt กำลังคน กระทรวง สาธารณสุข โดย นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข 01/09/57 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google