งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข
โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 06/04/60

2 อัตรากำลังกระทรวงสาธารณสุข
(1 มกราคม 2555) 1. ข้าราชการ 183,624 อัตรา 2. พนักงานราชการ 6,026 อัตรา 3. ลูกจ้างประจำ ,027 อัตรา 4. ลูกจ้างชั่วคราว 4.1 จ้างด้วยเงินงบประมาณ 77 อัตรา 4.2 จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (บำรุง) 138,106 อัตรา รวม 362,860 อัตรา 06/04/60

3 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยกระทรวงสาธารณสุข
ความต้องการเพิ่มใหม่ในช่วง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) จากจำนวนลูกจ้างในระบบ 30,188 อัตรา ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา 06/04/60

4 ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา
ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา 1. ปีงบประมาณ 2556 ขอตำแหน่งข้าราชการ 10,494 อัตรา บรรจุลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7,547 อัตรา บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 2,947 อัตรา (จำนวน 3 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กร) 2. ปีงบประมาณ 2557 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา 3. ปีงบประมาณ 2558 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา ไม่รวม นร.ทุน 3 สายงาน 06/04/60

5 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
4 ธันวาคม 2555 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 7 ธันวาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) 11 ธันวาคม 2555 นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 06/04/60

6 มติคณะรัฐมนตรี 11 ธันวาคม 2555
06/04/60

7 มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น)
1. จัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ให้สำนักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2556 – 2558 รวม 30,188 อัตรา เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา 2. ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรร 2.1 อัตราที่จะบรรจุแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร 2,947 อัตรา 2.2 อัตราใหม่สำหรับข้าราชการ 7,547 อัตรา รวม 10,494 อัตรา 06/04/60

8 มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น) (ต่อ)
3. ปีงบประมาณ 2557 – 2558 จะพิจารณาจัดสรร อัตราเพิ่มให้ปีละ 7,547 อัตรา โดยแยกนักเรียนทุน 3 สายงาน (แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัช) ออกต่างหาก 06/04/60

9 เงื่อนไข 1. กระทรวงสาธารณสุข ปรับระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ ก.พ. ภายในปีงบประมาณ 2556 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ตามทิศทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ ควบคู่ กับการจ้างงานในรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 06/04/60

10 เงื่อนไข (ต่อ) 3. กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ หากจำเป็นต้องเพิ่มอัตราข้าราชการ คปร. และคณะรัฐมนตรี อาจจะพิจารณาเพิ่มให้ตาม ภาระงานและความขาดแคลน 06/04/60

11 เงื่อนไข (ต่อ) 4. การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคนในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 06/04/60

12 เกณฑ์การจัดสรร 1. รพ.สต. 2. รพ.ทั่วไปในเขตทุรกันดาร
3. รพ.ชุมชนเปิดใหม่ 4. รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง 06/04/60

13 ทั้งนี้จะคำนึงถึงเรื่องอายุงานและ การประเมินผลงานรายบุคคลด้วย
เกณฑ์การจัดสรร (ต่อ) 5. รพ.ทั่วไปที่มีภาระงานหนัก 6. หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ รวมถึงเรื่องยาเสพติด ทั้งนี้จะคำนึงถึงเรื่องอายุงานและ การประเมินผลงานรายบุคคลด้วย 06/04/60

14 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ (ระยะยาว)
1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ และปรับปรุงระบบบริการ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบบริการ 2. พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดระบบบริการสุขภาพ 3. ปรับระบบการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจระบบบริการ และการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ 06/04/60

15 12-31 ธันวาคม 2555 - เชิญประชุม คกก. ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ กำหนดหลักเกณฑ์ เรื่อง อายุงาน ภาระงาน พื้นที่ห่างไกล และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามเรื่อง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยพนักงาน ก.สธ. และการแก้ไขระเบียบเงินบำรุง - กำหนดแนวทางปฏิบัติ 06/04/60

16 1 มกราคม 2556 - เริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
- เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนฐานะลูกจ้างชั่วคราวเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 06/04/60

17 มาตรการระยะยาว (มกราคม 2556 – 2559)
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ( )  แผนการคาดการณ์กำลังคน  แผนการผลิต  แผนการกระจาย  แผนการจ้างงาน (ข้าราชการ / พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  แผนการพัฒนาบุคลากร  แผนการรักษาคนไว้ในระบบ (ความก้าวหน้า / ค่าตอบแทน) 06/04/60

18 มาตรการระยะยาว (มกราคม 2556 – 2559) (ต่อ)
2. การทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และปรับปรุงระบบ บริการสุขภาพ 3. การบริหารจัดการกำลังคนให้สอดคล้องกับการจัดการระบบ สุขภาพ 4. ปรับระบบการบริหารงบประมาณ - แหล่งงบประมาณ - ค่าตอบแทนตามปริมาณงาน - การบริหารทรัพยากรโดยเครือข่ายบริการ 06/04/60

19 มาตรการระยะยาว (มกราคม 2556 – 2559) (ต่อ)
5. การบริหารจัดการ 5.1 การสื่อสาร 5.2 การกำหนดตัวชี้วัดของความสำเร็จ 5.3 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 06/04/60

20 ระเบียบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข
ร่าง ระเบียบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 06/04/60

21 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
06/04/60

22 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
06/04/60

23 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ต่อ)
06/04/60

24 ค่าตอบแทน สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ต่อ)
06/04/60

25 ขอขอบคุณ 06/04/60


ดาวน์โหลด ppt กำลังคน กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google