งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554 ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่ม สว. สคร.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554 ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่ม สว. สคร.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554 ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่ม สว. สคร.6

2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการ วางแผนพัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรม ควบคุมโรค พ. ศ. 2553 - 2556 ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ปี 2552 จากรายงานการประเมินตนเอง ใน PMQA หมวด 5 - รายงานผลการประเมินปัจจัยความผาสุกของ บุคลากร สคร.6 ปี 2553 ตามแนวทางของกรม ควบคุมโรค รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ปี 2552 จากคณะผู้ประเมิน ภายนอก และจากผู้ตรวจสอบภายใน จากการประชุมถอดบทเรียน การพัฒนา บุคลากร สคร.6 ปี 2553

3 ผลการ ประเมิน สมรรถนะหลัก ปี 2552 ข้อมูลช่องว่างสมรรถนะ (gap) ที่ ติดลบมาก คือ - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 42.86 % - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน อาชีพ 41.07% รายงานการ วิเคราะห์ผล การ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ ปี 2552 จาก คณะผู้ประเมิน ภายนอก ควรจัดหลักสูตร - การเขียนรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน - การวิเคราะห์สถานการณ์จาก ข้อมูลทางการระบาดวิทยา ” จากข้อเสนอ ของผู้ ตรวจสอบ ภายใน - ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ การเงิน จากการวิเคราะห์สถานการณ์

4 จากรายงาน การประเมิน ตนเอง ใน PMQA หมวด 5 - แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน - มีการดำเนินการตามแผนแต่ยัง ขาดความต่อเนื่อง รายงานผล การประเมิน ปัจจัยความ ผาสุกของ บุคลากร สคร.6 ปี 2553 ตาม แนวทางของ กรมควบคุม โรค - ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ทุก ระดับ - - ความเป็นธรรมในการพิจารณา ความดีความชอบ การมอบหมาย งาน และความก้าวหน้าในตำแหน่ง ที่เป็นธรรม - ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาหัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย ให้เป็นผู้นำที่ดี โดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ - ไม่มีการวางแผนในการเตรียม บุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์สถานการณ์

5 จากการประชุมถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2553

6 กลยุทธ์โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย กลยุทธ์ที่ 1 การ พัฒนา สมรรถนะ ข้าราช การ การประเมินสมรรถนะ และพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ตาม แนวทางของกรม ข้าราชกา ร / พนัก ราชกา รสคร. 6 การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการ (PMS) ข้าราชกา ร / พนัก ราชกา รสคร. 6 การพัฒนาฐานข้อมูล บุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6

7 กลยุทธ์โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย กลยุทธ์ ที่ 1 การ พัฒน า สมรรถ นะ ข้าราช การ การพัฒนาความรู้ ทักษะใน การปฏิบัติงาน นักวิชาการ การเขียนรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน - การเขียนรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน การวิเคราะห์สถานการณ์จาก ข้อมูลทางการระบาดวิทยา - การวิเคราะห์สถานการณ์จาก ข้อมูลทางการระบาดวิทยา - - การประเมินผล - การนิเทศงาน - การเขียนโครงการ -Systematic Review บุคลากร ใน สังกัด สคร. 6 จ. ขอนแ ก่น

8 กล ยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย กล ยุทธ์ ที่ 1 การ พัฒ นา สมรรถ นะ ข้าราช การ การพัฒนาความรู้ ทักษะใน การปฏิบัติงาน บุคลากรฝ่ายบริหาร - การบริหารจัดการ / ระเบียน เกี่ยวกับการเงิน - การเขียนหนังสือราชการ - การบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน -HRM บุคลาก รใน สังกัด สคร. 6 จ. ขอนแ ก่น

9 กลยุทธ์โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และ พัฒนา คุณธรร ม จริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ใน สังกัด สคร. 6 กลยุทธ์ที่ 3 การ พัฒนา และ เสริมสร้า งให้ ข้าราชกา รมี คุณภาพ ชีวิตที่ดี การสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชู เกียรติ บุคลากรที่ดี - คัดเลือก คนดีศรี สคร.6 - คัดเลือกผู้นำต้นแบบ ISMART บุคลากร ที่ผ่าน การ พิจาร ณา จาก คณะกรร มการ ว่า เหมาะ สม ได้รับ การยก ย่องและ เชิดชู เกียรติ

10 กลยุทธ์โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย กลยุทธ์ที่ 3 การ พัฒนา และ เสริมสร้า งให้ ข้าราชกา รมี คุณภาพ ชีวิตที่ดี การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจ ปัจฉิมนิเทศบุคลากรผู้ เกษียณอายุราชการ ข้าราชก ารและ ลูกจ้างป ระจำผู้ เกษียณอ ายุ ราชการ กลยุทธ์ที่ 3 การ พัฒนา และ เสริมสร้า งให้ ข้าราชกา รมี คุณภาพ ชีวิตที่ดี โครงการสถานที่ราชการน่า อยู่น่าทำงาน (HWP) - ตรวจสุขภาพประจำปี - จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ ทำงาน - ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร ที่ผ่าน การ พิจาร ณา จาก คณะกรร มการ ว่า เหมาะ สม ได้รับ การยก ย่องและ เชิดชู เกียรติ

11 ข้อเท็จจริง คือ บุคลากร สคร.6 บางส่วน ( จำนวน ค่อนข้างมาก ) ได้ถูกพัฒนา จาก งบประมาณโครงการอื่น ๆ หรือ จากสำนักส่วนกลาง บุคลากร สคร.6 บางส่วน ( จำนวน ค่อนข้างมาก ) ได้ถูกพัฒนา จาก งบประมาณโครงการอื่น ๆ หรือ จากสำนักส่วนกลาง จากการศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ ของ ทุกกลุ่มโรค / ฝ่าย ( ทุกปี ) จากการสมัครขอเข้ารับการอบรม โดย ใช้งบประมาณที่เหลือจากโครงการที่ ตนเองรับผิดชอบ

12 ข้อค้นพบ ประเด็นสำคัญ คือ ขาดการเก็บรวบรวม ข้อมูล และขาดการติดตามประเมินผล ว่า บุคลากรทุกคน ที่ได้รับการพัฒนา ( จากงบประมาณส่วนใดก็ตาม ) มี ความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถที่จะนำมา พัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น จริงหรือไม่ มีวิธีการวัดอย่างไร

13 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554 ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่ม สว. สคร.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google