งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554
ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่ม สว.สคร.6

2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ปี 2552 จากรายงานการประเมินตนเอง ใน PMQA หมวด 5 -รายงานผลการประเมินปัจจัยความผาสุกของบุคลากร สคร.6 ปี 2553 ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 จากคณะผู้ประเมินภายนอก และจากผู้ตรวจสอบภายใน จากการประชุมถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2553

3 จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ผลการประเมินสมรรถนะหลัก ปี 2552 ข้อมูลช่องว่างสมรรถนะ (gap) ที่ติดลบมาก คือ -การมุ่งผลสัมฤทธิ์ % -การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 41.07% รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 จากคณะผู้ประเมินภายนอก ควรจัดหลักสูตร -การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผน -การวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลทางการระบาดวิทยา” จากข้อเสนอของผู้ตรวจสอบภายใน -ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน

4 จากการวิเคราะห์สถานการณ์
จากรายงานการประเมินตนเอง ใน PMQA หมวด 5 -แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน -มีการดำเนินการตามแผนแต่ยังขาดความต่อเนื่อง รายงานผลการประเมินปัจจัยความผาสุกของบุคลากร สคร.6 ปี 2553 ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค -ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ -ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ การมอบหมายงาน และความก้าวหน้าในตำแหน่งที่เป็นธรรม -ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ให้เป็นผู้นำที่ดี โดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ -ไม่มีการวางแผนในการเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

5 จากการประชุมถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2553
จากการประชุมถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากร สคร ปี 2553

6 แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา สมรรถนะข้าราชการ การประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแนวทางของกรม ข้าราชการ/พนักราชการสคร. 6 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS) การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร

7 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา สมรรถนะ ข้าราชการ การพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน นักวิชาการ -การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผน -การวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลทางการระบาดวิทยา - การประเมินผล -การนิเทศงาน -การเขียนโครงการ -Systematic Review บุคลากรใน สังกัด สคร. 6 จ.ขอนแก่น

8 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา สมรรถนะ ข้าราชการ การพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลากรฝ่ายบริหาร -การบริหารจัดการ/ระเบียนเกี่ยวกับการเงิน -การเขียนหนังสือราชการ -การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน -HRM บุคลากรใน สังกัด สคร. 6 จ.ขอนแก่น

9 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม บุคลากรใน สังกัด สคร. 6 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างให้ ข้าราชการมี คุณภาพชีวิตที่ดี การสริมสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องเชิดชู เกียรติ บุคลากรที่ดี -คัดเลือก คนดีศรี สคร.6 -คัดเลือกผู้นำต้นแบบ ISMART บุคลากรที่ผ่าน การพิจารณา จาก คณะกรรมการ ว่าเหมาะสม ได้รับการยก ย่องและเชิดชู เกียรติ

10 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างให้ ข้าราชการมี คุณภาพชีวิตที่ดี การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจ ปัจฉิมนิเทศบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำผู้ เกษียณอายุ ราชการ โครงการสถานที่ราชการน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) -ตรวจสุขภาพประจำปี -จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน -ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรที่ผ่าน การพิจารณา จาก คณะกรรมการ ว่าเหมาะสม ได้รับการยก ย่องและเชิดชู เกียรติ

11 ข้อเท็จจริง คือ บุคลากร สคร.6 บางส่วน (จำนวนค่อนข้างมาก) ได้ถูกพัฒนา จากงบประมาณโครงการอื่น ๆ หรือ จากสำนักส่วนกลาง จากการศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ ของทุกกลุ่มโรค/ฝ่าย (ทุกปี) จากการสมัครขอเข้ารับการอบรม โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ

12 ข้อค้นพบ ประเด็นสำคัญ คือ ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล และขาดการติดตามประเมินผล ว่า บุคลากรทุกคน ที่ได้รับการพัฒนา (จากงบประมาณส่วนใดก็ตาม) มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถที่จะนำมาพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น จริงหรือไม่ มีวิธีการวัดอย่างไร

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาบุคลากร สคร.6 ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google