งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงาน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงาน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงาน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

2 กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (บสอ.1)
แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหารความเสี่ยง (ตรวจไขว้) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา (บสอ.1) ปีงบประมาณ หน่วยงานที่รับการตรวจ งวดที่ตรวจ ครั้งที่ ผู้ประสานงาน  ครั้งที่

3 วัตถุประสงค์การสอบทาน
1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนของ กระบวนงานการฝึกอบรมฯ 2. เพื่อติดตามการควบคุมความเสี่ยง ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา

4 1. หน่วยงานมีการประเมินผลตนเอง ตามขั้นตอนของ กระบวนการฝึกอบรมฯ
1. หน่วยงานมีการประเมินผลตนเอง ตามขั้นตอนของ กระบวนการฝึกอบรมฯ มี ไม่มี ระบุ เหตุผล 2. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการหาความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมฯ มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

5 4. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการประเมินผลก่อน และหลังการอบรมฯ
3. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผู้เข้าอบรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 85 ตรงตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล 4. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการประเมินผลก่อน และหลังการอบรมฯ มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

6 5. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีระยะเวลาการจัดอบรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนฯ
ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล 6. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการรายงานสรุปผลการอบรมฯ ทันตามเวลาที่กำหนด (60 วัน นับแต่สิ้นสุดการอบรมฯ) มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

7 7. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีงบประมาณในการจัดอบรมฯ ไม่เพียงพอ
ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล 8. จำนวนโครงการอบรมฯ ที่มีการติดตามประเมินผล หลังการอบรมฯ (เป้าหมายร้อยละ 80) มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

8 9. จำนวนโครงการที่ผู้ผ่านการอบรมฯ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการ
มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล 10. คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีการติดตามประเมินผล โครงการที่มีกระบวนงานการฝึกอบรมฯ มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

9 สรุปผลการตรวจสอบ กระบวนงานการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ประเมิน ( ) ( ) ตำแหน่ง ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ประเมิน ( ) ( ) ตำแหน่ง ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ผู้รับการตรวจ ( ) ผู้อำนวยการ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงาน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google