งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา. แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ.........................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา. แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ........................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

2 แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ......................... หน่วยงานที่รับการตรวจ....................... งวดที่ตรวจ  ครั้งที่ 1............ ผู้ประสานงาน........................................  ครั้งที่ 2............

3 วัตถุประสงค์การ สอบทาน 1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม ขั้นตอนของ กระบวนงานการฝึกอบรมฯ 2. เพื่อติดตามการควบคุมความ เสี่ยง ในขั้นตอนต่างๆ ของ กระบวนการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา

4 1. หน่วยงานมีการประเมินผล ตนเอง ตามขั้นตอนของ กระบวนการฝึกอบรมฯ มี.............................................................. ไม่ มี ระบุ เหตุผล.................................................................... 2. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี การหาความต้องการของผู้เข้ารับ การอบรมฯ มี จำนวน......................... โครงการ ไม่มี จำนวน..................... โครงการ ระบุ เหตุผล....................................................................

5 4. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการประเมินผลก่อน และ หลังการอบรมฯ ไม่มี จำนวน......................... โครงการ มี จำนวน........................... โครงการ 3. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผู้ เข้าอบรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 85 ตรง ตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด ระบุ เหตุผล.................................................................... มี จำนวน............................ โครงการ ไม่มี จำนวน............................ โครงการ ระบุ เหตุผล....................................................................

6 6. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี การรายงานสรุปผลการอบรมฯ ทัน ตามเวลาที่กำหนด (60 วัน นับแต่ สิ้นสุดการอบรมฯ ) ไม่มี จำนวน.......................... โครงการ มี จำนวน........................... โครงการ 5. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี ระยะเวลาการจัดอบรมฯ ไม่เป็นไป ตามแผนฯ ระบุ เหตุผล.................................................................... ไม่มี จำนวน............................ โครงการ มี จำนวน............................ โครงการ ระบุ เหตุผล....................................................................

7 8. จำนวนโครงการอบรมฯ ที่มีการ ติดตามประเมินผล หลังการอบรมฯ ( เป้าหมายร้อยละ 80) ไม่มี จำนวน.......................... โครงการ มี จำนวน........................... โครงการ 7. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี งบประมาณในการจัดอบรมฯ ไม่ เพียงพอ ระบุ เหตุผล.................................................................... ไม่มี จำนวน............................ โครงการ มี จำนวน................................... โครงการ ระบุ เหตุผล....................................................................

8 10. คณะกรรมการ / คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มี การติดตามประเมินผล โครงการที่มี กระบวนงานการฝึกอบรมฯ ไม่มี จำนวน.......................... โครงการ มี จำนวน........................... โครงการ 9. จำนวนโครงการที่ผู้ผ่านการ อบรมฯ มีการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ / ดำเนินการ ระบุ เหตุผล.................................................................... มี จำนวน.............................. โครงการ ไม่มี จำนวน............................ โครงการ ระบุ เหตุผล....................................................................

9 สรุปผลการตรวจสอบ กระบวนงานการ ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา........................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อผู้ประเมิน........................ ลงชื่อผู้ประเมิน.......................... ()() ()() ตำแหน่ง.................................... ตำแหน่ง................................ ลงชื่อผู้ประเมิน........................... ลงชื่อผู้ประเมิน.............................. ()() ()() ตำแหน่ง................................................ วัน / เดือน / ปี.................................. วัน / เดือน / ปี............................ วัน / เดือน / ปี.................................. วัน / เดือน / ปี............................ ผู้รับการตรวจ............................... ( ) ผู้อำนวยการ................................

10


ดาวน์โหลด ppt กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา. แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ.........................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google