งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา. แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ.........................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา. แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ........................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

2 แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ หน่วยงานที่รับการตรวจ งวดที่ตรวจ  ครั้งที่ ผู้ประสานงาน  ครั้งที่

3 วัตถุประสงค์การ สอบทาน 1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม ขั้นตอนของ กระบวนงานการฝึกอบรมฯ 2. เพื่อติดตามการควบคุมความ เสี่ยง ในขั้นตอนต่างๆ ของ กระบวนการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา

4 1. หน่วยงานมีการประเมินผล ตนเอง ตามขั้นตอนของ กระบวนการฝึกอบรมฯ มี ไม่ มี ระบุ เหตุผล จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี การหาความต้องการของผู้เข้ารับ การอบรมฯ มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

5 4. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีการประเมินผลก่อน และ หลังการอบรมฯ ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ 3. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มีผู้ เข้าอบรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 85 ตรง ตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด ระบุ เหตุผล มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

6 6. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี การรายงานสรุปผลการอบรมฯ ทัน ตามเวลาที่กำหนด (60 วัน นับแต่ สิ้นสุดการอบรมฯ ) ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ 5. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี ระยะเวลาการจัดอบรมฯ ไม่เป็นไป ตามแผนฯ ระบุ เหตุผล ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

7 8. จำนวนโครงการอบรมฯ ที่มีการ ติดตามประเมินผล หลังการอบรมฯ ( เป้าหมายร้อยละ 80) ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ 7. จำนวนโครงการฝึกอบรมฯ ที่มี งบประมาณในการจัดอบรมฯ ไม่ เพียงพอ ระบุ เหตุผล ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

8 10. คณะกรรมการ / คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มี การติดตามประเมินผล โครงการที่มี กระบวนงานการฝึกอบรมฯ ไม่มี จำนวน โครงการ มี จำนวน โครงการ 9. จำนวนโครงการที่ผู้ผ่านการ อบรมฯ มีการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ / ดำเนินการ ระบุ เหตุผล มี จำนวน โครงการ ไม่มี จำนวน โครงการ ระบุ เหตุผล

9 สรุปผลการตรวจสอบ กระบวนงานการ ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ประเมิน ()() ()() ตำแหน่ง ตำแหน่ง ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ประเมิน ()() ()() ตำแหน่ง วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี ผู้รับการตรวจ ( ) ผู้อำนวยการ

10


ดาวน์โหลด ppt กระบวนง าน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา. แบบรายงานการสอบทาน ระบบบริหาร ความเสี่ยง ( ตรวจไขว้ ) กระบวนงาน : การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ( บสอ.1) ปีงบประมาณ.........................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google