งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ อ. ชูจิตร นาชีวะ และ อ. อรพิน ทรัพย์ล้น สนย. สป. กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ อ. ชูจิตร นาชีวะ และ อ. อรพิน ทรัพย์ล้น สนย. สป. กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ อ. ชูจิตร นาชีวะ และ อ. อรพิน ทรัพย์ล้น สนย. สป. กระทรวงสาธารณสุข

2 ระเบียบวิธีใน การศึกษา ทบทวนประวัติการเจ็บป่วยและ การรักษาทั้งหมดเท่าที่มีในแฟ้ม ผู้ป่วย เปรียบเทียบชื่อโรค ( อาการ ) และ รหัสโรค (ICD 3 digits) ที่บันทึกใน แฟ้มประวัติ สำเนาหนังสือรับรอง การตาย และ ฐานทะเบียนมรณ บัตร คัดเลือกโรคจากแฟ้มประวัติ บันทึกเป็นสาเหตุการตายตาม มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (ICD10)

3 ผลการศึกษาจำนวน 101 ราย ร้อยละความสอดคล้อง ของการลงสาเหตุการ ตายของแพทย์ใน โรงพยาบาล กับ คณะ ผู้ศึกษา

4 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง รพ. กับคณะผู้ศึกษา

5 ข้อสังเกตและ เสนอแนะ ข้อมูลส่วนใหญ่ปรากฎชัดเจนใน แฟ้มประวัติผู้ป่วย แต่เนื่องจาก เลือกรูปแบบการตายมาลงเป็น สาเหตุการตาย เช่น SEPSIS, PNEUMONIA ใบสรุปแฟ้มประวัติลงข้อมูลที่ไม่ ค่อยมีประโยชน์กับการวินิจฉัย สาเหตุ โดยเฉพาะอาการและ อาการแสดงระหว่างการดำเนิน โรค ใบสรุปแฟ้มหลายใบไม่ตรงกัน แพทย์ควรทบทวนก่อนลงนามใน ใบสรุปแฟ้ม

6 ข้อสังเกตและ เสนอแนะ กรณีที่มีโรคประจำตัวหลายโรค ซึ่งทำ ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา คล้ายกัน เช่น DM, HT อาจมาด้วยไต วาย และติดเชื้อ จะต้องพิจารณาการ ดำเนินโรคในระยะท้ายว่าน่าจะเป็นโรค ใดมากกว่ากัน โรคที่ต้องควบคุมเช่น Acute Poliomyelitis ห้ามลงหากไม่มีการ ยืนยันอย่างชัดเจน ควรมีคณะแพทย์ / จนท. ต้องศึกษา มาตรฐานการลงสาเหตุการตาย และ ร่วมกัน audit เพื่อปรับปรุงสาเหตุการ ตายในโรงพยาบาลให้ถูกต้อง

7


ดาวน์โหลด ppt พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ อ. ชูจิตร นาชีวะ และ อ. อรพิน ทรัพย์ล้น สนย. สป. กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google