งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางสู่ “ ข้อมูลแข็งแรง ” ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางสู่ “ ข้อมูลแข็งแรง ” ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางสู่ “ ข้อมูลแข็งแรง ” ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

2 ข้อมูลแข็งแรง : ความ ครอบคลุม การรวบรวมข้อมูลตามรายการข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย การรวบรวมข้อมูลตามรายการข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย ผังการดำเนินงานโครงการประชุม ผังการดำเนินงานโครงการประชุม ประชุมคณะทำงานพิจารณารายการ ข้อมูล ประชุมคณะทำงานพิจารณารายการ ข้อมูล จัดทำรายละเอียดของรายการข้อมูล จัดทำรายละเอียดของรายการข้อมูล อนุมัติการใช้รายการข้อมูล อนุมัติการใช้รายการข้อมูล รวบรวมข้อมูลตามรายการข้อมูล รวบรวมข้อมูลตามรายการข้อมูล งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

3 ข้อมูลแข็งแรง : ความ ครอบคลุม มีฐานข้อมูลที่จัดเก็บ มีฐานข้อมูลที่จัดเก็บ วิเคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ ดำเนินงาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ ดำเนินงาน ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบระบบฐานข้อมูล ผลิตโปรแกรมฐานข้อมูล ผลิตโปรแกรมฐานข้อมูล ทดลองใช้ ทดลองใช้ ประเมินผลการดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินการ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

4 ข้อมูลแข็งแรง : ความ ครอบคลุม การเผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง Website การเผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง Website รวบรวมรายการข้อมูล รวบรวมรายการข้อมูล พัฒนาการนำเสนอ พัฒนาการนำเสนอ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล Update ข้อมูลUpdate ข้อมูล งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

5 ข้อมูลแข็งแรง : ความ รวดเร็ว การรวบรวม / จัดเก็บ / ประมวลผล ข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ การรวบรวม / จัดเก็บ / ประมวลผล ข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย การวางแผนงานการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุง การวางแผนงานการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุง การทำรหัสมาตรฐานของข้อมูล การทำรหัสมาตรฐานของข้อมูล งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

6 ข้อมูลแข็งแรง : ความ ถูกต้อง การปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไขเวลา การปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไขเวลา มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบระบบ ฐานข้อมูล มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบระบบ ฐานข้อมูล มีระบบป้องกันการสูญหาย มีระบบป้องกันการสูญหาย มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบ เดียวกัน มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบ เดียวกัน งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

7 ข้อมูลแข็งแรง : ความ เชื่อถือ มีคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร มีคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีระบบป้องกันที่มีมาตรฐาน เชื่อถือ ได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ มีระบบป้องกันที่มีมาตรฐาน เชื่อถือ ได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

8 ข้อมูลแข็งแรง : ความ ทันสมัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ตามระยะเวลาที่กำหนด มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล มีการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล มีระบบ MIS มีระบบ MIS งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

9 ข้อมูลแข็งแรง : ความ เชื่อมโยง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย เทคโนโลยี มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย เทคโนโลยี การติดต่อกับหน่วยงานอื่น ด้วย e- mail การติดต่อกับหน่วยงานอื่น ด้วย e- mail การประชุมร่วมกัน การประชุมร่วมกัน งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

10 ข้อมูลแข็งแรง : ความสามารถในการเข้าถึง มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ระบบ Intranet มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ระบบ Intranet เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

11 ข้อมูลแข็งแรง : ความสามารถ ในการตรวจสอบ จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสาร จัดทำระบบการตรวจสอบ ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ จัดทำระบบการตรวจสอบ ข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

12 การใช้ประโยชน์ สารสนเทศ การใช้ Internet & Intranet การใช้ Internet & IntranetInternetIntranetInternetIntranet การใช้งานระบบสารสนเทศด้าน การบริหาร ด้านบุคลากร ด้าน การเงิน ด้านพัสดุ การใช้งานระบบสารสนเทศด้าน การบริหาร ด้านบุคลากร ด้าน การเงิน ด้านพัสดุ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

13 การให้บริการ มี Website มี Website มีบริการวิชาการและข้อมูลผ่าน Website มีบริการวิชาการและข้อมูลผ่าน Website มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มีบริการ Webboard มีบริการ Webboard งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

14 ฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงาน มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงาน โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมพัฒนาบุคลากร โปรแกรมพัฒนาบุคลากร โปรแกรมบริหารจัดการพัสดุ โปรแกรมบริหารจัดการพัสดุ โปรแกรมบริหารจัดการสื่อ โปรแกรมบริหารจัดการสื่อ ฐานข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ ฐานข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางสู่ “ ข้อมูลแข็งแรง ” ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google