งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57
ผลงานตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2557 ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57

2 1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 4.33
ตัวชี้วัดด้านที่ 1 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตัวชี้วัด เงิน บ./ปชก.UC ผลงาน /ร้อยละ กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบ 1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 4.33 1,362 คน (71.87 %) ส่งเสริม 2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 2,649 คน (63.24 %) 3.ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก 52,387 คน (52.09 %) NCD 4.ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR 2.71 4,994 (81.19 %) CD 5.ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก 2,369 (54.76 %) ทันตะ 6.ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 3.25 7,570 คน (23.32 %) รวม 21.64

3 กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ
ตัวชี้วัดด้านที่ 2 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก.U C ผลงาน/ ร้อยละ กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ 1.สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้ บริการที่โรงพยาบาล (ทุกแห่งทั้งแม่ข่ายและไม่ใช่แม่ข่ายภายใน จังหวัด) 2.43 336,106 ครั้ง (1.88 %) พัฒนาคุณภาพ 2.อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคหืด สิทธิ UC  - NCD 3.อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC 85 (0.62 %) 4.อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC 6 (0.05 %) 5.อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 3.25 6,280 (38.27 %) 6.อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg เพิ่มขึ้น 7,570 (23.32 %) รวม 16.23

4 กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ
ตัวชี้วัดด้านที่ 3 : คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร การเชื่อมโยงบริการระบบส่งต่อและการบริหารระบบ ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก.U C ผลงาน/ ร้อยละ กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ 1.ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแล 3.25 377,536 คน (94.79 %) พัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน (ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข) 1 แห่ง (1.11%) UC 3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ ปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 2.16  - พัฒนายุทธศาสตร์ 4.หน่วยบริการประจำมีการจัดระบบสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิที่ มีคุณภาพ ประกอบด้วย ระบบยาและเวชภัณฑ์, IC, Lab, ระบบ ข้อมูล, ระบบการให้คำปรึกษา 6 แห่ง (100 %) พัฒนาคุณภาพ รวม 10.82

5 กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ
ตัวชี้วัดด้านที่ 4 : คุณภาพและผลงานของบริการที่จำเป็นตอบสนอง ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริการเสริมในพื้นที่ ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก.U C ผลงาน/ ร้อยละ กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ 1.ร้อยละคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ท ๗๔ ได้รับการสำรวจความพิการ โดยใช้รหัส ICF ต่อประชากรที่ขึ้นทะเบียน ท ๗๔ ทั้งหมด 1.08  - NCD 2.ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ 0.81 6 แห่ง (100%) ส่งเสริม 3.ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ 4.ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 90 คน (17.61 %) ทันตะ 5.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ 15,785 คน (63.89 %) พัฒนาคุณภาพ 6.ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 2,167 คน (19.87 %) รวม 5.41


ดาวน์โหลด ppt ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google