งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2557 ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2557 ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2557 ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57

2 ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก.UC ผลงาน / ร้อยละ กลุ่ม งาน ที่ รับผิดช อบ 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 4.33 1,362 คน (71.87 %) ส่งเสริม 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 4.33 2,649 คน (63.24 %) ส่งเสริม 3. ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก 4.33 52,387 คน (52.09 %) NCD 4. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับ วัคซีน MMR 2.71 4,994 (81.19 %) CD 5. ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการ ตรวจช่องปาก 2.71 2,369 (54.76 %) ทันตะ 6. ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต สูง 3.25 7,570 คน (23.32 %) NCD รวม 21.64 ตัวชี้วัดด้านที่ 1 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

3 ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก. UC ผลงาน / ร้อยละ กลุ่ม งาน ที่ รับผิดช อบ 1. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วย บริการปฐมภูมิต่อการใช้ บริการที่โรงพยาบาล ( ทุกแห่งทั้งแม่ข่าย และไม่ใช่แม่ข่ายภายใน จังหวัด ) 2.43 336,10 6 ครั้ง (1.88 %) พัฒนา คุณภา พ 2. อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคหืด สิทธิ UC 2.43 -NCD 3. อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC 2.43 85 (0.62 %) NCD 4. อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิต สูง สิทธิ UC 2.43 6 (0.05 %) NCD 5. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ จอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี 3.25 6,280 (38.27 %) NCD 6. อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg เพิ่มขึ้น 3.25 7,570 (23.32 %) NCD รวม 16.23 ตัวชี้วัดด้านที่ 2 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ

4 ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก. UC ผลงาน / ร้อย ละ กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ 1. ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ดูแล 3.25 377,53 6 คน (94.79 %) พัฒนา ทรัพยากร บุคคล 2. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ขึ้นทะเบียน ( ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข ) 3.25 1 แห่ง (1.11 %) UC 3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง โรงพยาบาลและหน่วยบริการ ปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 2.16 - พัฒนา ยุทธศาส ตร์ 4. หน่วยบริการประจำมีการจัดระบบ สนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิที่ มีคุณภาพ ประกอบด้วย ระบบยาและ เวชภัณฑ์, IC, Lab, ระบบ ข้อมูล, ระบบการให้คำปรึกษา 2.16 6 แห่ง (100 %) พัฒนา คุณภาพ รวม 10.82 ตัวชี้วัดด้านที่ 3 : คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร การเชื่อมโยงบริการระบบส่งต่อและการบริหารระบบ

5 ตัวชี้วัด เงิน บ./ ปชก. UC ผลงาน / ร้อย ละ กลุ่มงาน ที่ รับผิดชอ บ 1. ร้อยละคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ท ๗๔ ได้รับการสำรวจความพิการ โดยใช้รหัส ICF ต่อประชากรที่ขึ้น ทะเบียน ท ๗๔ ทั้งหมด 1.08 -NCD 2. ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ 0.81 6 แห่ง (100 %) ส่งเสริม 3. ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ 0.81 6 แห่ง (100 %) ส่งเสริม 4. ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการ เคลือบหลุมร่องฟัน 1.08 90 คน (17.61 %) ทันตะ 5. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยม บ้านตามเกณฑ์ 0.81 15,78 5 คน (63.89 %) พัฒนา คุณภาพ 6. ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 0.81 2,167 คน (19.87 %) NCD รวม 5.41 ตัวชี้วัดด้านที่ 4 : คุณภาพและผลงานของบริการที่จำเป็นตอบสนอง ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริการเสริมในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ผลงานตัวชี้วัด งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2557 ผลงานเดือนเม.ย.-ธ.ค.56 ถึงเดือน ม.ค.57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google