งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ

2 สถานการณ์พัฒนาการ เด็กปฐมวัย นายแพทย์สอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 24 และ 25 กันยายน 2552 ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ. อำนาจเจริญ

3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย ปัจเจก- บุคคล สภาพ แวดล้อม ระบบ สนับสนุน พลวัตร นโยบายและ แผนงาน กฎหมาย สุขภาวะเด็กไทย ใน 4 กลุ่มอายุ* เศรษฐกิจ การศึกษา โครงสร้าง ประชากร ครอบครัว สภาพแวดล้อม ในการดำรงชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ/การเลี้ยงดู * กลุ่มอายุ 0-1 ปี/1-5 ปี/6-12 ปี/13-18 ปี พันธุกรรม คุณภาพบริการฯ

4 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ปี 2551 มากกว่า 50 - % 25 % - 50 % ร้อยละ เป้าหมาย 50 % หมายเหตุ: เขต 2, 5, 8, 9 ผลงานปี 50 เขต

5 IMR ของประเทศไทย เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อพันการ เกิดมีชีพ

6 เปรียบเทียบ IMR กับประเทศอื่น (ข้อมูลปี 2004) หมายเหตุ 1. แหล่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 2. ประเทศไทยใช้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม IMR ปี 2004 ของโลก = 54/1000 หน่วย : ต่อพันการเกิดมีชีพ

7 เป้าหมาย 30/1,000 LB เขต 10 เขต 9 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 ร้อยละ มากกว่า 30 : 1,000 น้อยกว่า 30 : 1,000 เขต ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ปี 2551 เขต 2 เขต 8

8 UNICEF/WHO Estimates of the incidence of Low birthweight,2000 ร้อยละ ประเท ศ

9 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2551 มากกว่า 9 % 7 % - 9 % ร้อยละ เป้าหมาย 7 % เขต

10 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 น้อยกว่า 20 % 20 % – 25 % มากกว่า 25 % ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ปี 2551 ร้อยละ เป้าหมาย 25 % เขต ไม่มีข้อมูล 43.1 5

11 แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ระหว่างประเทศ ร้อยละ

12 เขต 10 เขต 8 เขต 9 เขต 2 เขต 5 เขต 7 เขต 6 เขต 1 เขต 11 เขต 12 เขต 4 เขต 3 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ( อนามัย 49) ปี 2551 ร้อยละ เป้าหมาย 90 % 80 % - 90 % 90 % – 100 % เขต * เครื่องมือ อนามัย 49

13 พ.ศ. พัฒนาการของเด็กปฐมวัยประเทศไทย พ.ศ. 2542, 2547, 2550 ร้อยละ * ประเมินโดยเครื่องมือ Denver II

14 พ.ศ. พัฒนาการของเด็กปฐมวัยแยกรายด้าน พ.ศ. 2542, 2547, 2550 ร้อยละ * ประเมินโดยเครื่องมือ Denver II

15 104 98 91 88 เด็กอายุ 6 – 12 ปี ที่มา : 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. โครงการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทย ( กรม สุขภาพจิต ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ม. อัญสัมชัญ )

16 การพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย ปี 2553 – 2556 1. BA ไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ 5. พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. LBW ไม่เกินร้อยละ 7 6. เด็ก 3 ปี ฟันไม่ผุ ร้อยละ 43 3. EBF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 7. เด็ก น้ำหนักตามเกณฑ์อายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 4. หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนไม่เกินร้อยละ 50 8. เด็ก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 9. เด็กรูปร่างสมส่วนไม่ น้อยว่าร้อยละ 85 แม่และเด็กมีพฤติกรรม สุขภาพดีขึ้น 1. ฝากท้องเร็ว 3. เล่า / อ่านนิทานให้เด็กฟัง 2. กินนมแม่และอาหารตามวัย 4. เล่นกับลูก

17


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google