งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำ งบประมาณปี 2550 สำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำ งบประมาณปี 2550 สำนักงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำ งบประมาณปี 2550 สำนักงบประมาณ

4 การ บริหารเศรษฐกิจมหภาค เน้นความสมดุล และพอดี ความสมดุลระหว่างนโยบายทาง สังคม และเศรษฐกิจ การแปลงนโยบายมหภาคสู่การ ปฏิบัติอย่างแท้จริง สำนักงบประมาณ

5 แนว นโยบายด้าน การงบประมาณในปี 2550 จัดทำงบประมาณโดยยึด ยุทธศาสตร์ ตามแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ดำเนินนโยบายงบประมาณสมดุล อย่างต่อเนื่อง จัดทำงบประมาณโดยยึด ยุทธศาสตร์ ตามแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ดำเนินนโยบายงบประมาณสมดุล อย่างต่อเนื่อง สำนักงบประมาณ

6 การ เตรียมความพร้อมของ หน่วยงานภาครัฐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2546 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2546 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 สำนักงบประมาณ

7 พ. ร. ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2546 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงบประมาณ

8 ขั้น ตอนในการทบทวนและจัดทำ แผนฯ รมต. เจ้าสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ รองนายกฯ ( รองฯสมคิด ) รมต.+ หน่วยงาน พิจารณาแผนฯ 4 ปี หารื อ รองนายฯ / รมต. เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เสนอ หน่วยงานจัดทำ แผนฯประจำปี 50 เสนอ สำนักงบประมาณ

9 หลัก เกณฑ์ ในการทบทวนและ จัดทำแผนฯ Pinpoint PhasingPractical Priority สำนักงบประมาณ

10 การ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2550 การจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ( มาตรา 16 วรรค 4 ของ พ. ร. ฎ.) ทบทวนภารกิจ / ผลงาน / ค่าใช้จ่าย ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง (2549-2552) นำข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญฯของ รัฐสภามาประกอบการพิจารณาในการจัดทำ งบประมาณ สำนักงบประมาณ

11 ภาร กิจสำคัญในปี 2550 ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น Mega Projects Flag Ship อปท. 35% สำนักงบประมาณ

12 สรุปปฏิทินงบประมาณเบื้องต้น ต. ค.- พ. ย.48 ทบทวนแผน ปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ. ย.- ธ. ค.48 ทบทวนและจัดทำข้อมูล งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน ม. ค.- ก. พ.49 จัดทำคำของบประมาณ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มิ. ย.- ก. ย.49 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา อนุมัติงบประมาณ เม. ย.- พ. ค.49 คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ เสนอร่างพ. ร. บ. ต่อสภาผู้แทนราษฎร ก. พ.- เม. ย.49 สำนักงบประมาณพิจารณา คำขอของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ

13 Bureau of The Budget : www.bb.go.th สำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียม ความพร้อมในการจัดทำ งบประมาณปี 2550 สำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google