งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Evaluation as a Strategy ; สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Evaluation as a Strategy ; สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Evaluation as a Strategy ; สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ
Beyond Budgeting S BB ART P สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

2 SPBB PART Strategic Performance Based Budgeting
Performance Assessment Rating Tool (การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

3 งบประมาณ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
PART การจัดสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณลงในกิจกรรมหลัก ภายใต้ผลผลิตเพื่อนำส่งผลผลิตและเชื่อมโยงต่อความสำเร็จระดับสูง (ผลลัพธ์) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

4 แผน ผล ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม การลงทุน ต้นทุน / งบประมาณ
แสดงการกระจายเป้าหมายระดับชาติและการนำส่งผลผลิต ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ แผน ผล PBB PART ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต แผนการให้บริการ (กรม) แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายผลผลิต กิจกรรม การลงทุน ต้นทุน / งบประมาณ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

5 แผน ผล ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม การลงทุน ต้นทุน / งบประมาณ
แสดงการกระจายเป้าหมายระดับกระทรวงและการนำส่งผลผลิต ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ แผน ผล PBB PART ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต แผนการให้บริการ (กรม) แผนปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายผลผลิต กิจกรรม การลงทุน ต้นทุน / งบประมาณ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

6 บทบาทของ PART ในกระบวนการงบประมาณ
การจัดทำ งบประมาณ สารสนเทศในการวางแผน งบประมาณ PART เครื่องมือประเมินผล ประเมินผล สารสนเทศในการอนุมัติ งบประมาณระดับหน่วยงาน การอนุมัติ งบประมาณ สารสนเทศในการบริหาร งบประมาณตามข้อตกลงผลผลิต การบริหาร งบประมาณ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

7 องค์ประกอบการวางแผนโดย PART
1. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ ( Purpose and Design) 2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3. การบริหารจัดการแผน (Management) 4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Result ) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

8 ประเด็นในการประเมินผลตามเครื่องมือ PART
1. Purpose and Design 1.1 จุดมุ่งหมายและรูปแบบของแผน - ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน - แผนสามารถส่งผลลัพธ์ได้ตามจุดมุ่งหมาย 1.2 แผนที่จัดทำขึ้น สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 1.3 แผนที่จัดทำขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 1.4 มีการเปรียบเทียบแผน กับทางเลือกอื่นในด้านผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

9 ประเด็นในการประเมินผลตามเครื่องมือ PART
2. Strategic Planning 2.1 เป้าหมายระยะปานกลางถึงระยะยาวด้านการดำเนินงาน - มีการจัดทำเป้าหมายระยะปานกลางถึงระยะยาวของหน่วยงาน - เป้าหมายมีความสะท้อนและเชื่อมโยงกับนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์และ พันธกิจของหน่วยงาน 2.2 การจัดทำเป้าหมายประจำปี เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 2.3 มีความร่วมมือและประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 2.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานอิสระ อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม 2.5 มีการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายระยะปานกลางและระยะยาวของหน่วยงาน 2.6 จัดเตรียมแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

10 ประเด็นในการประเมินผลตามเครื่องมือ PART
3. Planning Implementation 3.1 การบริหารจัดการข้อมูล - ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรงตามเวลาที่กำหนดและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การนำข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดการ และปรับปรุงผลการดำเนินงาน 3.2 ผู้รับผิดชอบมีการบริหารแผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติงาน 3.3 มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ของแผน 3.4 มีการวัดและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.5 การประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี รวมทั้งต้นทุนทั้งหมด 3.6 มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง 3.7 การติดตามผล และประเมินผลการบริหารจัดการแผน ระหว่างการดำเนินกิจกรรม สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

11 ประเด็นในการประเมินผลตามเครื่องมือ PART
4. Result 4.1 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลลัพธ์ กับเป้าหมายระยะปานกลางและ ระยะยาว 4.2 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลผลิต กับเป้าหมายประจำปี 4.3 ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ของผลผลิตในการดำเนินงาน 4.4 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน 4.5 การประเมินผล จากผู้ประเมินอิสระ ในเรื่องผลผลิต ผลลัพธ์ ของหน่วยงาน ว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

12 โครงสร้างระบบการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Performance Assessment System Structure : PASS) ระบบและรูปแบบ กระบวนการ ยืนยันตามตัวชี้วัดที่กำหนดโดยส่วนราชการ การติดตามผล การประเมินผล ทดสอบปฏิบัติตาม ข้อกำหนด การประเมินผลด้วยตนเอง ยืนยันระดับของ ผลการดำเนินงานตามที่ ส่วนราชการวางแผนไว้ การประเมินผลก่อน การดำเนินงาน ทดสอบผล การดำเนินงาน การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการโดยใช้ PART & Tools อื่น ๆ การประเมินผลหลัง การดำเนินงาน สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

13 การพัฒนาเครื่องมือ PART ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
1. ทดลองการใช้งานกับส่วนราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมสุขภาพจิต 2. พัฒนาคู่มือระบบการประเมินผล 3. จัดอบรมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 4. ติดตั้งในระบบการประเมินผลของประเทศ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

14 ชุดคำถามและเอกสารประกอบ
1. จุดมุ่งหมายของหน่วยงานและแผนกลยุทธ์ 2. แผนกลยุทธ์จัดทำอย่างครอบคลุม 3. แผนกลยุทธ์ตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงาน 4. แผนกลยุทธ์ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น / เอกชน 5. มีการเปรียบเทียบทางเลือกในแผนกลยุทธ์ 6. มีเป้าหมายระยะปานกลาง / ระยะยาว ท้าทาย และเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 7. มีเป้าหมายประจำปี 8. มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 9. การประสานงานตามแผนปฏิบัติงาน 10. มีการประเมินจากภายนอก 11. การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายระยะ ปานกลาง / ระยะยาวสอดคล้องกับแผน 12. แนวทางการทบทวนปรับปรุงแผนทุกระดับ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

15 ชุดคำถามและเอกสารประกอบ (ต่อ)
13. มีการประมวลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 14. การจัดการตามแผนปฏิบัติการและ แผนการใช้จ่ายเงิน 15. เบิกจ่ายตรงเวลา 16. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 17. การจัดทำต้นทุน (จริง) 18. การบริหารจัดการด้านการเงิน 19. ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย 20. การติดตาม ประเมินการบริหารจัดการ แผนอย่างสม่ำเสมอ 21. ความก้าวหน้าของผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ระยะปานกลาง / ระยะยาว 22. ความก้าวหน้าของผลผลิตตามเป้าหมาย ประจำปี 23. การเทียบเคียงผลงานกับหน่วยงานอื่น 24. ผลการประเมินจากภายนอก สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

16 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547
ความคาดหวังจาก PART ส่วนราชการ : ตรวจสอบตนเอง : ปรับปรุงพัฒนาตนเอง : มีความพร้อมในการประเมินจากภายนอก : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล สำนักงบประมาณ : จัดสรรงบประมาณให้ตามแผน : ทางเลือกและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ : มีแผนงบประมาณระยะยาว รัฐบาล : การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดผลงานตามนโยบายรัฐบาล สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547


ดาวน์โหลด ppt Evaluation as a Strategy ; สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google