งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ S BB ART P P Evaluation as a Strategy ; Beyond Budgeting Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ S BB ART P P Evaluation as a Strategy ; Beyond Budgeting Evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ S BB ART P P Evaluation as a Strategy ; Beyond Budgeting Evaluation as a Strategy ; Beyond Budgeting

2 2 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 SPBB Strategic Performance Based Budgeting PART Performance Assessment Rating Tool (การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ) SPBB Strategic Performance Based Budgeting PART Performance Assessment Rating Tool (การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ)

3 3 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 งบประม าณ กิจกรรมผลผลิตผลลัพธ์ PART การจัดสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณลงในกิจกรรมหลัก ภายใต้ผลผลิตเพื่อนำส่งผลผลิตและเชื่อมโยงต่อความสำเร็จระดับสูง (ผลลัพธ์)

4 4 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กระทรวง แผนการให้บริการ ( กรม ) แผนปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณ PBB PART แผนผล เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ ให้บริการ เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม การลงทุน ต้นทุน / งบประมาณ แสดงการกระจายเป้าหมายระดับชาติและการนำส่งผลผลิต ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

5 5 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 ยุทธศาสตร์ กระทรวง แผนการให้บริการ ( กรม ) แผนปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณ PBB PART แผนผล เป้าหมายการ ให้บริการ เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม การลงทุน ต้นทุน / งบประมาณ แสดงการกระจายเป้าหมายระดับกระทรวงและการนำส่งผลผลิต ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

6 6 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 บทบาทของ PART ในกระบวนการงบประมาณ PART เครื่องมือ ประเมินผล ประเมินผ ล สารสนเทศในการวางแผน งบประมาณ สารสนเทศในการอนุมัติ งบประมาณระดับหน่วยงาน สารสนเทศในการบริหาร งบประมาณตามข้อตกลงผลผลิต การจัดทำ งบประมาณ การอนุมัติ งบประมาณ การบริหาร งบประมาณ

7 7 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 1. จุดมุ่งหมายและ รูปแบบ ( Purpose and Design) 2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3. การบริหารจัดการ แผน (Management) 4. ผลผลิต / ผลลัพธ์ (Result ) องค์ประกอบการวางแผนโดย PART

8 8 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 ประเด็นในการประเมินผลตาม เครื่องมือ PART 1.1 จุดมุ่งหมายและรูปแบบของแผน - ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน - แผนสามารถส่งผลลัพธ์ได้ตามจุดมุ่งหมาย 1.2 แผนที่จัดทำขึ้น สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 1.3 แผนที่จัดทำขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของ หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 1.4 มีการเปรียบเทียบแผน กับทางเลือกอื่นในด้าน ผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ 1. Purpose and Design

9 9 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 2.1 เป้าหมายระยะปานกลางถึงระยะยาวด้านการดำเนินงาน - มีการจัดทำเป้าหมายระยะปานกลางถึงระยะยาวของ หน่วยงาน - เป้าหมายมีความสะท้อนและเชื่อมโยงกับนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์และ พันธกิจของหน่วยงาน 2.2 การจัดทำเป้าหมายประจำปี เพื่อแสดงความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 2.3 มีความร่วมมือและประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องและมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 2.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานอิสระ อย่าง มีคุณภาพและเหมาะสม 2.5 มีการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายระยะปานกลางและ ระยะยาวของหน่วยงาน 2.6 จัดเตรียมแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์ที่ ได้กำหนดไว้ 2. Strategic Planning ประเด็นในการประเมินผลตาม เครื่องมือ PART

10 10 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 3.1 การบริหารจัดการข้อมูล - ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรงตามเวลาที่กำหนดและรวบรวม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การนำข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดการ และปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน 3.2 ผู้รับผิดชอบมีการบริหารแผนการใช้จ่ายเงินและ แผนปฏิบัติงาน 3.3 มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนดและตรงตาม วัตถุประสงค์ของแผน 3.4 มีการวัดและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้าน ค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.5 การประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี รวมทั้งต้นทุน ทั้งหมด 3.6 มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง 3.7 การติดตามผล และประเมินผลการบริหารจัดการแผน ระหว่างการดำเนินกิจกรรม 3. Planning Implementation ประเด็นในการประเมินผลตาม เครื่องมือ PART

11 11 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 4.1 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลลัพธ์ กับ เป้าหมายระยะปานกลางและ ระยะยาว 4.2 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลผลิต กับ เป้าหมายประจำปี 4.3 ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ของผลผลิตในการ ดำเนินงาน 4.4 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น ที่มี วัตถุประสงค์คล้ายกัน 4.5 การประเมินผล จากผู้ประเมินอิสระ ในเรื่องผลผลิต ผลลัพธ์ ของหน่วยงาน ว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 4. Result ประเด็นในการประเมินผลตาม เครื่องมือ PART

12 12 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 โครงสร้างระบบการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Performance Assessment System Structure : PASS) ระบบและรูปแบบ กระบวนการ การติดตามผล ทดสอบปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ทดสอบผล การดำเนินงาน การประเมินผล การประเมินผลด้วยตนเอง การประเมินผลก่อน การดำเนินงาน การประเมินผลระหว่าง การดำเนินงาน การประเมินผลหลัง การดำเนินงาน ยืนยันตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยส่วนราชการ ยืนยันระดับของ ผลการดำเนินงานตามที่ ส่วนราชการวางแผนไว้ การประเมินผลการ ดำเนินงานของส่วน ราชการโดยใช้ PART & Tools อื่น ๆ

13 13 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 การพัฒนาเครื่องมือ PART ใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 1. ทดลองการใช้งานกับส่วนราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา กรมการขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวี กรมสุขภาพจิต 2. พัฒนาคู่มือระบบการประเมินผล 3. จัดอบรมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 4. ติดตั้งในระบบการประเมินผลของ ประเทศ

14 14 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 ชุดคำถามและเอกสาร ประกอบ 1. จุดมุ่งหมายของหน่วยงานและ แผนกลยุทธ์ 2. แผนกลยุทธ์จัดทำอย่าง ครอบคลุม 3. แผนกลยุทธ์ตอบสนองเป้าหมาย ของหน่วยงาน 4. แผนกลยุทธ์ซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น / เอกชน 5. มีการเปรียบเทียบทางเลือกใน แผนกลยุทธ์ 6. มีเป้าหมายระยะปานกลาง / ระยะยาว ท้าทาย และเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 7. มีเป้าหมายประจำปี 8. มีแผนปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับเป้าหมาย 9. การประสานงานตาม แผนปฏิบัติงาน 10. มีการประเมินจากภายนอก 11. การจัดทำประมาณการ ค่าใช้จ่ายระยะ ปานกลาง / ระยะยาว สอดคล้องกับแผน 12. แนวทางการทบทวน ปรับปรุงแผนทุกระดับ

15 15 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 ชุดคำถามและเอกสาร ประกอบ ( ต่อ ) 13. มีการประมวลและใช้ประโยชน์ จากข้อมูล 14. การจัดการตามแผนปฏิบัติการ และ แผนการใช้จ่ายเงิน 15. เบิกจ่ายตรงเวลา 16. การบริหารจัดการมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 17. การจัดทำต้นทุน ( จริง ) 18. การบริหารจัดการด้านการเงิน 19. ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย 20. การติดตาม ประเมินการ บริหารจัดการ แผนอย่างสม่ำเสมอ 21. ความก้าวหน้าของผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย ระยะปานกลาง / ระยะยาว 22. ความก้าวหน้าของผลผลิต ตามเป้าหมาย ประจำปี 23. การเทียบเคียงผลงานกับ หน่วยงานอื่น 24. ผลการประเมินจาก ภายนอก

16 16 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 ความคาดหวังจาก PART ส่วนราชการ : ตรวจสอบตนเอง : ปรับปรุงพัฒนาตนเอง : มีความพร้อมในการประเมินจาก ภายนอก : เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล สำนักงบประมาณ : จัดสรรงบประมาณให้ตามแผน : ทางเลือกและความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณ : มีแผนงบประมาณระยะยาว รัฐบาล : การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิด ผลงานตามนโยบายรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ S BB ART P P Evaluation as a Strategy ; Beyond Budgeting Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google