งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม หน้าห้องฝ่ายปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม หน้าห้องฝ่ายปราบปราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม หน้าห้องฝ่ายปราบปราม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี..

2 โดย... นายศักดา สุหงษา เจ้าพนักงาน สรรพสามิตชำนาญงาน ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ คอมพิวเตอร์ อาคาร 42 ศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3  ในปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การ ให้บริการของภาครัฐและเอกชนผ่านเว็บไซต์ กลายเป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความ นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดใน เรื่องเวลาและระยะทางประกอบกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ กลายเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้ ส่งผลให้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ทว่า เว็บไซต์เหล่านั้นยังคงถูกออกแบบมาเพื่อคน ทั่วไปที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน ชีวิตประจำวัน  การพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า “ Web Accessibility” จึงถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นเพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับการเข้าถึงสารสนเทศที่เท่าเทียมและทั่วถึง สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อำนวยความ สะดวกให้กับคนพิการ ซึ่งผู้ที่พัฒนาเว็บจะต้องมี แนวทางในการพัฒนาที่ตรงกัน เพื่ออำนวยความ สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้คนพิการ สามารถใช้บริการ โดยจะคำนึงถึงความพิการใน ทุกๆ ด้าน

4 หลักการพัฒนาเว็บไซต์ที่ ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG 2010 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010)

5 แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการ พัฒนา นำเสนอเนื้อหา และข้อมูลของเว็บไซต์ มี 4 หลักการ ดังนี้ 1. สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) 2. สามารถใช้งานได้ (Operable) 3. สามารถเข้าใจได้ (Understandable) 4. คงทนต่อความเปลี่ยนแปลง (Robust)

6 1. สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) - จัดให้มีข้อความทดแทนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ ข้อความเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่ รูปแบบข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการที่หลากหลายได้ เช่น ตัวหนังสือขนาดใหญ่ (Large Print) คำพูด อักษรเบลล์ สัญลักษณ์หรือภาษาที่ ง่ายขึ้น - จัดให้มีข้อความทดแทนสำหรับสื่อที่กำหนดด้วย เวลา (Time - Based Media) - สร้างเนื้อหาที่สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบโครงร่าง เอกสาร (Layout) โดยไม่สูญเสียสารสนเทศหรือ โครงสร้างของเอกสาร - จัดทำเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นหรือได้ยิน เนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยก ความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง

7 2. สามารถใช้งานได้ (Operable) - ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งาน ในหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยการใช้ แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว - กำหนดเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้สามารถ อ่านและใช้งานเนื้อหาได้ - ไม่สร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอาการชัก (Seizure) - จัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหาและทราบว่า ตนเองอยู่ตำแหน่งใดในเว็บไซต์ได้

8 3. สามารถเข้าใจได้ (Understandable) - ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็น ข้อความได้ - หน้าเว็บปรากฏและทำงานในลักษณะที่ ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้ - ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและ แนะนำวิธีแก้ปัญหา

9 4. คงทนต่อความเปลี่ยนแปลง (Robust) - เพิ่มความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีเว็บ ต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

10


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบรายงานการประชุมข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม หน้าห้องฝ่ายปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google