งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรม ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรม ชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรม ชลประทาน สามเสน 1

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบ วาระที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ. ศ. ๒๕๕๕ ( โดย ผวศ. คญ.) ระเบียบ วาระที่ ๓ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ( โดย ฝบ. คญ.) ระเบียบ วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

3 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ. ศ. ๒๕๕๕ ( โดย ผวศ. คญ.) 3

4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. ๒๕๕๕ (SP-2) 4

5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. ๒๕๕๕ (SP-2: เหลือจ่าย ) 5

6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. ๒๕๕๕ ( แผนฯอุทกภัยเร่งด่วน ) 6

7 งบประมาณเงินกันขยายปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ และกันเหลื่อมปี ๒๕๕๔ 7

8 งบประมาณเงินกันขยายปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 8

9 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๔ 9

10 งบประมาณเงินกันขยายปี 2551-2553 และ กันเหลื่อมปี 2554 สูงกว่าภาพรวมสำนักฯ (53.17%) ต่ำกว่าภาพรวมสำนักฯ (53.17%) ภาพรวมสำนัก (53.17%) 10

11 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. 2555 11

12 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. 2555 12 สูงกว่าเป้าหมายกรมฯ ( มี. ค.55 - 18.00%) สูงกว่าเป้าหมายกรมฯ (18.00%) แต่ต่ำกว่าภาพรวมสำนักฯ (50.74%) ต่ำกว่าเป้าหมายกรมฯ (18.00%) เป้าหมายเดือนมี. ค. 55 (18.00%) ภาพรวมสำนัก (50.74%)

13 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ 2555

14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ( เทียบพรบ.) 14

15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ( เทียบพรบ.) 15

16 การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ 16

17 การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ 17


ดาวน์โหลด ppt ประชุมติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรม ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google