งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร

2 ส่วนที่ 1

3 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

4 ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และการศึกษาให้มีคุณภาพ

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google