งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4323-9224

2 ส่วนที่ 1

3 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

4 ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และ การศึกษาให้มีคุณภาพ

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่า อยู่

7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ ดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google