งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างระบบบริการการดูแล แลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2550 เขต 1 1 รายงานผล 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1.2 การอบรมบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างระบบบริการการดูแล แลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2550 เขต 1 1 รายงานผล 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1.2 การอบรมบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างระบบบริการการดูแล แลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2550 เขต 1 1 รายงานผล 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1.2 การอบรมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 1.3 การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุ 1.4 วิเคราห์ผลการดำเนินงาน 2 พื้นที่ดำเนินงานในปี 2551

2 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 3000 ราย ในพื้นที่ - ตำบลบางสีทอง 900 ราย - ตำบลวัดชลอ 1,000 ราย - ตำบลบางกะสอ 2,100 ราย

3 1.2 การอบรมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน แนวคิดการจัดหลักสูตร - พัฒนาองค์ความรู้ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ประสบการณ์การจาก Practice Model และจากพื้นที่ - สร้างการมีส่วนร่วม ความ เข้มแข็งของทีมงาน

4 การอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน เขต 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2550

5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 50 คน - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด - ร. พ. พระนั่งเกล้า - ร. พ. บาง กรวย - สสอ. บางกรวย - สสอ. บางสีทอง

6 “ การจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการจัด โครงสร้างที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ” โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

7 การจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์วาสนะเวศน์ และในชุมชน โดย คุณโสภาพรรณ ทุมโฆสิต

8

9

10

11

12

13 rachanee@.buu.ac.th / lawang@buu.ac.th / www.buu.ac.th รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ ผศ. วรรณรัตน์ ลาวัง กระบวนการ Empowerment และสรุปผลการดูงาน

14

15 ควรใช้ประโยชน์จาก Model มากกว่าลอกเลียนแบบ Model

16 น. พ. ชัยโรจน์ ขุมมงคล METABOLIC SYNDROME กระบวนการ ชราภาพทาง คลินิก Aging Process Senescence

17 กระบวนการพยาบาลในการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน แนวคิดหลักในการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน แนวทางการพัฒนาการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

18 แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

19 ผลการอบรมระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด มากพอใช้ปรับปรุ ง 1 เรื่องที่จัดน่าสนใจ 40582 2 ได้รับความรู้ประสบการณ์มาก ขึ้น 4060 3 ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน งานได้ 24714 4 การมีส่วนร่วม 33589 5 สถานที่ 44479 6 ระยะเวลา 224731 7 เอกสาร 2559142 8 การอำนวยความสะดวก 345942

20 บทเรียนที่ได้จาก.... การศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ดูงาน “ ผู้สูงอายุได้ผ่านชีวิตและทำทุกอย่างให้ลูกหลาน สังคม การจัดระบบการดูแลที่ดี ทำให้ผู้สูงอายุมี ชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี ” “ สามารถนำแนวคิดไปใช้ในจังหวัดนนทบุรีได้ จะ นำไปปฏิบัติให้เป็นจริง ” “ การดูแลผู้สูงอายุทั้งกายและใจเป็นเรื่อง ละเอียดอ่อน ผู้ดูแลต้องเข้าใจความรู้สึก ความ ต้องการของผู้สูงอายุ จึงจะสามารถดูแลผู้สูงอายุ ได้ดี และสามารถพัฒนางานผู้สูงอายุได้ดี ”

21 1.3 การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2550 รุนที่ 2 จำนวน 30 คนวันที่ 6-7 ธันวาคม 2550

22 1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดี จากพื้นที่ รวมทั้งได้รับความสนใจจากจังหวัดอื่น ควรทำต่อเนื่อง และขยายพื้นที่ โครงการได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดี จากพื้นที่ รวมทั้งได้รับความสนใจจากจังหวัดอื่น ควรทำต่อเนื่อง และขยายพื้นที่ มีการประสานการดำเนินงานที่ดี ทั้งใน ส่วนกลาง ศูนย์เขต และพื้นที่ มีการประสานการดำเนินงานที่ดี ทั้งใน ส่วนกลาง ศูนย์เขต และพื้นที่ สำหรับเรื่องเร่งด่วนควรประสานให้ทันต่อ เหตุการณ์ สำหรับเรื่องเร่งด่วนควรประสานให้ทันต่อ เหตุการณ์ การกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาจาก ส่วนกลาง ควรรับฟังสถาพการทำงานจริงใน พื้นที่ เช่นการตรวจคัดกรอง การกำหนดให้จัด อบรมอาสาสมัคร ก่อนการอบรมบุคลากร การกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาจาก ส่วนกลาง ควรรับฟังสถาพการทำงานจริงใน พื้นที่ เช่นการตรวจคัดกรอง การกำหนดให้จัด อบรมอาสาสมัคร ก่อนการอบรมบุคลากร ควรแยกงบประมาณเป็นรายเขต / พื้นที่ ตาม ความพร้อมและผลการดำเนินงาน ควรแยกงบประมาณเป็นรายเขต / พื้นที่ ตาม ความพร้อมและผลการดำเนินงาน

23 พื้นที่ดำเนินการในปี 2550 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2. พื้นที่ดำเนินการในปี 2551 ? ? ?

24


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างระบบบริการการดูแล แลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2550 เขต 1 1 รายงานผล 1.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1.2 การอบรมบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google