งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมสังคม ใน การจัดการระบบสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมสังคม ใน การจัดการระบบสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมสังคม ใน การจัดการระบบสุขภาพ

2 นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คืออะไร ?
แรงต้าน โอกาส

3 มิติต่างๆของนวัตกรรมสังคม
ความคิด ใหม่

4 มิติต่างๆของนวัตกรรมสังคมในระบบสุขภาพ
มิติทางการเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม ความพร้อมของทรัพยากร 4 3 การสนับสนุนนวัตกรรม ทางการเงิน 2 1 การบูรณาการ การจัดการ ค่ากลาง

5 กระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคม

6 การเปลี่ยนผ่านระบบจัดการสุขภาพจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน
เพื่อผลกระทบ(Impact) เพื่อประสิทธิภาพ ความพร้อมของทรัพยากร ภาครัฐ Innovate & Create ภาคประชาชน Command & Control

7 องค์ประกอบพื้นฐานและการพัฒนาที่ต้องบูรณาการ

8 บทบาทที่ต้องพัฒนาใหม่
การพัฒนาสุขภาพต้องอาศัยการพัฒนาหลายด้านพร้อมกัน (บูรณาการ) บทบาทที่ต้องพัฒนาใหม่

9 กระบวนการสร้างโครงการแบบบูรณาการ
กำหนดงานกลาง ตามบริบทของจังหวัด กำหนดงานกลาง ตามบริบทของจังหวัด

10 การบูรณาการงานจัดการสภาวะแวดล้อมของทุกโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการกลุ่มวัยต่างๆ สนับสนุนโครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุนวิชาการ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 กิจกรรมสำคัญของฝ่ายสนับสนุนระดับต่างๆ

12 บูรณาการงานในกิจกรรมสนับสนุน
การบูรณาการบทบาทสนับสนุนของหน่วยงานระดับเขต/จังหวัด บูรณาการงานในกิจกรรมสนับสนุน

13 กระบวนการสร้างแผนตำบลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รพสต อสม ท้องถิ่น ท้องที่ กองทุน

14 การสนับสนุนนวัตกรรมสังคม

15 คำแนะนำ หน่วยงานระดับเขตควรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพของกลุ่มวัยที่กำหนด ควรมีการประชุมวางแผนบูรณาการบทบาทร่วมกันระหว่างกรมต่างๆและสำนักงานปลัดฯ ควรมีการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดการบูรณาการแล้ว ควรก้าวสู่การสร้างและจัดการนวัตกรรมสังคมโดยเร็ว ควรปฏิรูปแนวคิดและวิธีวางแผนงานโครงการใหม่ให้สอดรับกับเทคนิคการบูรณาการ ควรบูรณาการบทบาทกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมของกลุ่มวัยฯ

16 www.amornsrm.net ติดตามความก้าวหน้าและค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมสังคม ใน การจัดการระบบสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google