งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คืออะไร ? โอกาส แรง ต้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คืออะไร ? โอกาส แรง ต้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คืออะไร ? โอกาส แรง ต้าน

3 ความ คิด ใหม่ มิติต่างๆของ นวัตกรรมสังคม

4 ความ พร้อมของ ทรัพยากร มิติทาง การเมือง / เศรษฐกิจ / สังคม การบูร ณาการ การ จัดการ ค่ากลาง มิติต่างๆของนวัตกรรม สังคมในระบบสุขภาพ 12 34 การสนับสนุน นวัตกรรม ทางการเงิน

5 กระบวนการสร้าง นวัตกรรมสังคม

6 การเปลี่ยนผ่านระบบจัดการสุขภาพ จากภาครัฐสู่ภาคประชาชน Command & Control Innovate & Create ภาครัฐ ภาค ประชาชน เพื่อ ประสิทธิภ าพ เพื่อ ผลกระทบ (Impact) ความ พร้อม ของ ทรัพยากร

7 องค์ประกอบ พื้นฐานและการ พัฒนาที่ต้อง บูรณาการ

8 การพัฒนาสุขภาพต้องอาศัยการ พัฒนาหลายด้านพร้อมกัน ( บูรณาการ ) บทบาทที่ ต้อง พัฒนา ใหม่

9 กำหนดงาน กลาง ตามบริบทของ จังหวัด กำหนดงาน กลาง ตามบริบทของ จังหวัด กระบวนการสร้าง โครงการแบบบูรณาการ

10 สนับสนุน โครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุน วิชาการ การบูรณาการงานจัดการสภาวะแวดล้อมของทุก โครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการกลุ่มวัยต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 กิจกรรมสำคัญของฝ่าย สนับสนุนระดับต่างๆ

12 การบูรณาการบทบาทสนับสนุนของ หน่วยงานระดับเขต / จังหวัด บูรณา การงาน ใน กิจกรรม สนับสนุน

13 รพ สต อส ม ท้อง ที่ กองทุ น กระบวนการสร้างแผนตำบล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่ น

14 การสนับสนุน นวัตกรรมสังคม

15 1. หน่วยงานระดับเขตควรเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพของ กลุ่มวัยที่กำหนด 2. ควรมีการประชุมวางแผนบูรณาการ บทบาทร่วมกันระหว่างกรมต่างๆและ สำนักงานปลัดฯ 3. ควรมีการเพิ่มทักษะในการบริหาร จัดการโครงการแบบบูรณาการ ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. เมื่อจัดการบูรณาการแล้ว ควรก้าวสู่ การสร้างและจัดการนวัตกรรมสังคม โดยเร็ว 5. ควรปฏิรูปแนวคิดและวิธีวางแผนงาน โครงการใหม่ให้สอดรับกับเทคนิค การบูรณาการ 6. ควรบูรณาการบทบาทกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา สภาวะแวดล้อมของกลุ่มวัยฯ คำแนะนำ

16 ติดตามความก้าวหน้าและ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คืออะไร ? โอกาส แรง ต้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google