งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

2 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ความสำ คัญ  RBM  งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน  วัดผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน  ตอบหน่วยงานอื่นๆ  ใช้ประโยชน์เอง  จำนวน 9 โครงการ  เป้าหมายอนุมัติ 576,494 ราย  เกษตรกรนำความรู้ ไปปฏิบัติ ปี 2550

3 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ความก้าวห น้า ผลงาน ปัญหา อุปสรรค รายงาน ติดตาม ประเมินผ ล ความก้าว หน้า ผลลัพธ์ วิธีกา ร

4 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 รายงาน ความก้าวหน้า  เปรียบเทียบเป้าหมาย / ผล ของ งาน – เงิน  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้  การใช้จ่ายงบประมาณ  บันทึกบนระบบ project.doae.go.th ทุกเดือน ได้จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 5 ต. ค.2549  มีคู่มือ + ประเด็น + แบบรวบรวม ข้อมูลให้

5 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 รายงาน ความก้าวหน้า  การบันทึก / รายงาน  บันทึกเป้าหมายงาน / เงิน : รายไตรมาส, สัมพันธ์กัน  รวบรวมข้อมูลตามแบบ ( ก 1/1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบทุกกิจกรรมก่อนบันทึก  บันทึกผลความก้าวหน้างาน / เงิน : ราย เดือน, ไม่สะสม

6 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 รายงาน ความก้าวหน้า   เป็นผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ โครงการ ซึ่งเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน เช่น การ อบรมเกษตรกร, การทำแปลงสาธิตฯ  การนับผลงานขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ แต่ละกิจกรรม / โครงการ  ผลการปฏิบัติงาน  เป็นผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ โครงการ ซึ่งเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน เช่น การ อบรมเกษตรกร, การทำแปลงสาธิตฯ  การนับผลงานขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ แต่ละกิจกรรม / โครงการ   เป็นผลการใช้จ่ายซึ่งได้วางฎีกา เบิกจ่าย ( ใบขอเบิก ) แล้ว > จำแนกตามแหล่งที่มาของ งบประมาณ > จำแนกตามประเภทรายจ่าย  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นผลการใช้จ่ายซึ่งได้วางฎีกา เบิกจ่าย ( ใบขอเบิก ) แล้ว > จำแนกตามแหล่งที่มาของ งบประมาณ > จำแนกตามประเภทรายจ่าย

7 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 รายงาน ความก้าวหน้า  ตรงเวลา ( ทัน - สีเขียว, ช้า - สีเหลือง, ไม่ส่ง - สีแดง )  ทุกหน่วยงานนำข้อมูล ความก้าวหน้า มาใช้ประโยชน์ของตนเอง

8 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

9 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 แบบรวบรมรายงาน แผน / ผล การปฏิบัติงานโครงการ

10 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

11 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 รายงานผลลัพธ์  สาระ : การปฏิบัติของเกษตรกร  รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมทุก ราย  กิจกรรมที่เข้าร่วม  การปฏิบัติ ก่อน / หลังเข้าร่วม โครงการ  เหตุที่ไม่ปฏิบัติ

12 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 รายงานผลลัพธ์  มีคู่มือ + ประเด็นรายงาน + แบบฟอร์ม ทุก โครงการ ( แบบ กสก.) ( แบบ กสก.)  บันทึกบน Program: rbm.doae.go.th  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เรียกข้อมูลมาใช้ ประโยชน์ ย้ำ ! ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

13 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ตัวอย่าง รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2550 โครงการ.............................. จังหวัด.................. อำเภอ............... ตำบล.................... ชื่อ - นามสกุล เลข ประจำตัว ประชาช น ที่อยู่ หมาย เหตุ บ้านเลข ที่ หมู่ที่

14 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ตัวอย่าง จำนวนเกษตรกรที่ความรู้นำไปปฏิบัติแยกรายโครงการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โครง การ จำนวน เกษตร กรที่ เข้า ร่วม โครงก าร ก่อนเข้าร่วมโครงการหลังเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติไม่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ปฏิบัติ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ

15 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ตัวอย่าง ประเด็นที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติแยกรายโครงการ เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ..................................... ประเด็ น จำนวน เกษตร กรที่ เข้า ร่วม โครงก าร ก่อนเข้าร่วมโครงการหลังเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติไม่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ปฏิบัติ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ

16 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 การติดตาม  ส่วนกลาง  ทีมติดตาม ( สสข.+ กอง / สำนัก )  กอง / สำนัก  สสข.  จังหวัด  ติดตามตามระบบส่งเสริม

17 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 ประเมินผล  ศึกษาเชิงลึก  กระบวนการ + ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์  กองแผนงาน + กอง / สำนัก + สสข. ร่วมกัน

18 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 สรุป กรมอนุมัติ คง.2 จว. จัดสรรเป้าหมายถึง อำเภอ / ตำบล จว. จัดทำแผน ( เป้าหมาย ) งาน + เงิน ดำเนินงานตาม แผน ประมวลผล + ใช้ประโยชน์ ทุกระดับ ประเมินผล ติดต าม งาน เร่งรั ด ปรับ ปรุง รายงานผล ( ความก้าวหน้า + ผลลัพธ์

19 การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผลและรายงาน _Louis_500227 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google