งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล, ชี้แจงระบบติดตามประเมินผลและรายงาน, โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น การติดตามประเมินผล และรายงาน การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

2 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล, ชี้แจงระบบติดตามประเมินผลและรายงาน, โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น ความสำคัญ ปี 2550 RBM งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ตอบหน่วยงานอื่นๆ  ใช้ประโยชน์เอง จำนวน 9 โครงการ เป้าหมายอนุมัติ ,494 ราย เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

3 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
ความก้าวหน้า รายงาน ความก้าวหน้า ผลงาน ปัญหาอุปสรรค ผลลัพธ์ วิธีการ ติดตาม ประเมินผล การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

4 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
รายงานความก้าวหน้า เปรียบเทียบเป้าหมาย/ผล ของ งาน – เงิน  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  การใช้จ่ายงบประมาณ บันทึกบนระบบ project.doae.go.th ทุกเดือน ได้จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2549 มีคู่มือ + ประเด็น + แบบรวบรวมข้อมูลให้ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

5 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
รายงานความก้าวหน้า การบันทึก/รายงาน  บันทึกเป้าหมายงาน/เงิน: รายไตรมาส, สัมพันธ์กัน  รวบรวมข้อมูลตามแบบ (ก1/1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบทุกกิจกรรมก่อนบันทึก  บันทึกผลความก้าวหน้างาน/เงิน: รายเดือน, ไม่สะสม การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

6 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน  เป็นผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน เช่น การอบรมเกษตรกร, การทำแปลงสาธิตฯ  การนับผลงานขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละกิจกรรม/ โครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นผลการใช้จ่ายซึ่งได้วางฎีกาเบิกจ่าย (ใบขอเบิก) แล้ว > จำแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ > จำแนกตามประเภทรายจ่าย การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

7 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
รายงานความก้าวหน้า  ตรงเวลา (ทัน-สีเขียว, ช้า-สีเหลือง, ไม่ส่ง-สีแดง) ทุกหน่วยงานนำข้อมูลความก้าวหน้า มาใช้ประโยชน์ของตนเอง การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

8 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

9 แบบรวบรมรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล, ชี้แจงระบบติดตามประเมินผลและรายงาน, โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น แบบรวบรมรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานโครงการ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

10 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

11 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
รายงานผลลัพธ์ สาระ : การปฏิบัติของเกษตรกร  รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมทุกราย  กิจกรรมที่เข้าร่วม  การปฏิบัติ ก่อน / หลังเข้าร่วมโครงการ  เหตุที่ไม่ปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

12 ย้ำ ! ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
รายงานผลลัพธ์ มีคู่มือ + ประเด็นรายงาน + แบบฟอร์ม ทุก โครงการ (แบบ กสก.) บันทึกบน Program: rbm.doae.go.th ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เรียกข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ย้ำ ! ความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

13 รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2550
ตัวอย่าง รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2550 โครงการ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเหตุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

14 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวอย่าง จำนวนเกษตรกรที่ความรู้นำไปปฏิบัติแยกรายโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โครงการ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ จำนวน ร้อยละ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

15 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวอย่าง ประเด็นที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติแยกรายโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ประเด็น จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ จำนวน ร้อยละ การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

16 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
ส่วนกลาง  ทีมติดตาม (สสข.+ กอง / สำนัก)  กอง / สำนัก  สสข. จังหวัด  ติดตามตามระบบส่งเสริม การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

17 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
ศึกษาเชิงลึก กระบวนการ + ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ กองแผนงาน + กอง / สำนัก + สสข. ร่วมกัน การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

18 สรุป ดำเนินงานตามแผน กรมอนุมัติ คง.2 จว. จัดสรรเป้าหมายถึงอำเภอ / ตำบล
จว. จัดทำแผน (เป้าหมาย) งาน + เงิน ดำเนินงานตามแผน ติดตามงาน รายงานผล (ความก้าวหน้า + ผลลัพธ์ เร่งรัด ปรับ ปรุง ประมวลผล + ใช้ประโยชน์ทุกระดับ ประเมินผล การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

19 การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227
สวัสดี การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผลและรายงาน_Louis_500227

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google