งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิต พืชตามระบบการจัดการ คุณภาพการปฏิบัติการทาง เกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP) อรรถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิต พืชตามระบบการจัดการ คุณภาพการปฏิบัติการทาง เกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP) อรรถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิต พืชตามระบบการจัดการ คุณภาพการปฏิบัติการทาง เกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP) อรรถ อินทลักษณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

2 หลักการ กรมส่งเสริมการเกษตร ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง น้อมนำ “ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นแนวทางสำคัญในการ ส่งเสริมการเกษตร

3 สร้างความแข่งแกร่งให้ ภาคการเกษตร ผ่าน ความร่วมมือทั้งการวิจัย และส่งเสริม โดยมีศูนย์กลางการพัฒนา อยู่ที่ “ เกษตรกร ” เป้าหมายความร่วมมือ

4 จุด มุ่งเน้น การ ปฏิบัติ ผลการ พัฒนา ความ ร่วมมือใน การวิจัย และ พัฒนา กรรมการ ประสานง านวิจัย ส่งเสริมฯ ระดับ ต่างๆ ความ สอดคล้อง ระหว่าง งานวิจัย และ ส่งเสริม ความสัม พันธ์ คุ้นเคย ของจนท. ความร่วมมือ 10 ปีที่ผ่านมา

5 จุดมุ่น เน้น การ ปฏิบัติ ผลการ พัฒนา กวก การพัฒนา ระบบการ ผลิต / รับรอง มาตรฐาน GAP ประสาน เฉพาะพื้นที่ และอาศัย ความคุ้นเค ยเป็นหลัก เป้าหมาย การพัฒนา ช้า จนท. ส่งเสริม ความ เข้าใจระบบ GAP ความร่วมมือระยะ 5 ปีที่ผ่าน มา กสก การผลิต พืช ปลอดภัย ขาดความ เชื่อมั่น

6 จุดมุ่น เน้น การ ปฏิบัติ ผลการ พัฒนา สร้าง ความ เข้มแข็ง ระบบการ จัดการ คุณภาพ การปฏิบัติ บัติทาง การเกษต รที่ดี สำหรับพืช งานเป็น ระบบ MOU ระบบการ จัดการ คุณภาพ พืชเป็นตัว ขับเคลื่อน ความ ร่วมมือ ภารกิจ ชัด เป้าหมาย ชัดเจน เกษตรกร ได้รับ ประโยชน์ มากขึ้น ความร่วมมือปัจจุบันและ อนาคต

7 ความร่วมมือ ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิต พืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP)

8 ภารกิจและการเตรียมการ หน่วยทะเบียน ให้คำปรึกษาระบบ รับรองเบื้องต้น หน่วยตรวจ ประเมิน และรับรอง เกษตรกร ปี 2550 100,000 ราย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

9 รับสมัครจัดทำทะเบียนและออกรหัสเกษตรกรแปลงตามแบบ GAP01 เพื่อเข้าสู่การรับรองแปลง GAP พืช ( กสก.)  ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร ( กสก.)  ประเมินเบื้องต้นและรวบรวมรายชื่อ เกษตรกรที่ผ่าน ( กสก.)  คณะผู้ตรวจรับรองนัดหมายและ ออกตรวจรับรอง ( กวก.)  สรุปผลการตรวจรับรองแปลง ( คณะ กรรมการฯของสวพ.1-8 ( กวก.)  ออกใบรับรองแหล่งผลิตพืช ( กวก.)  ตรวจติดตามแปลงที่ได้การรับรองแหล่ง ผลิตพืช ( กวก.)  ส่งใบรับรองแหล่ง ผลิตพืช (Q) ผ่า น ไม่ ผ่าน ปรับป รุง ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน ขั้นตอนกสกกวก 1 รับสมัคร เกษตรกร ทำหน้าที่นาย ทะเบียน อบรมนาย ทะเบียน 2 ให้คำปรึกษา เกษตรกร - อบรมที่ปรึกษา ระดับอำเภอ - อบรม อาสาสมัคร เกษตร - ให้คำปรึกษา เกษตร อบรมที่ปรึกษา ระดับ เขต จังหวัด 3 การประเมิน เบื้องต้น ประเมินตาม ขั้นตอน ส่งรายชื่อผู้ผ่าน พร้อมเอกสารให้ หน่วยตรวจ ประสานงานให้ คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ 4 ตรวจประเมิน ประสานเกษตรกรดำเนินการ ตรวจประเมิน แจ้งผลการ ประเมิน

11 การดำเนินการ ขั้นตอนกสกกวก 5 สรุปผลตรวจ ประเมิน ประสาน เกษตรกร ดำเนินการ สรุปผลประเมิน แจ้งผลให้ กสก. ทราบ 6.1 ออก ใบรับรอง ขึ้นทะเบียนผู้ ผ่านการรับรอง ออกใบรับรอง 6.2 ต่ออายุ - แจ้งเกษตรกร ทำคำร้อง - แจ้งหน่วยตรวจ ทำการประเมิน ดำเนินการตาม 4-6 ดำเนินการ ประเมิน ตาม 4- 6 7 ตรวจติดตาม แปลง ตรวจเยี่ยมตาม ระบบส่งเสริม การตลาด ผลผลิต ดำเนินการ ตรวจติดตาม แปลง

12 การบริหารจัดการโครงการ กรรมการความร่วมมือระหว่าง กรมวิชาการเกษตรกรับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการ จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP)  กำหนดแผน  กำกับ ติดตาม นิเทศงาน  แก้ไขปัญหา อุปสรรค

13 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิต พืชตามระบบการจัดการ คุณภาพการปฏิบัติการทาง เกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP) อรรถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google