งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
ความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP) อรรถ อินทลักษณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

2 หลักการ กรมส่งเสริมการเกษตร
หลักการ กรมส่งเสริมการเกษตร ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการเกษตร

3 โดยมีศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ที่
เป้าหมายความร่วมมือ สร้างความแข่งแกร่งให้ภาคการเกษตร ผ่านความร่วมมือทั้งการวิจัยและส่งเสริม โดยมีศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ที่ “เกษตรกร”

4 ความร่วมมือ10 ปีที่ผ่านมา
จุดมุ่งเน้น การปฏิบัติ ผลการพัฒนา กรรมการประสานงานวิจัยส่งเสริมฯระดับต่างๆ ความสอดคล้องระหว่างงานวิจัย และส่งเสริม ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ความสัมพันธ์คุ้นเคยของจนท. ความสอดคล้องในระดับหนึ่ง

5 ความร่วมมือระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
จุดมุ่นเน้น การปฏิบัติ ผลการพัฒนา กวก การพัฒนาระบบการผลิต /รับรองมาตรฐาน GAP ประสานเฉพาะพื้นที่ และอาศัยความคุ้นเคยเป็นหลัก เป้าหมายการพัฒนาช้า จนท.ส่งเสริมความเข้าใจระบบGAP กสก การผลิตพืชปลอดภัย ขาดความเชื่อมั่น

6 ความร่วมมือปัจจุบันและอนาคต
จุดมุ่นเน้น การปฏิบัติ ผลการพัฒนา MOU ระบบการจัดการคุณภาพพืชเป็นตัวขับเคลื่อน ความร่วมมือ งานเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช เป้าหมายชัดเจน ภารกิจชัด เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น

7 ความร่วมมือ ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)

8 ภารกิจและการเตรียมการ
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยทะเบียน ให้คำปรึกษาระบบ รับรองเบื้องต้น หน่วยตรวจ ประเมิน และรับรอง เกษตรกร ปี 2550 100,000 ราย

9 ผังขั้นตอนการดำเนินงาน
รับสมัครจัดทำทะเบียนและออกรหัสเกษตรกรแปลงตามแบบ GAP01 เพื่อเข้าสู่การรับรองแปลง GAP พืช (กสก.)  ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร (กสก.)  ประเมินเบื้องต้นและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่าน (กสก.)  คณะผู้ตรวจรับรองนัดหมายและออกตรวจรับรอง (กวก.)  สรุปผลการตรวจรับรองแปลง(คณะกรรมการฯของสวพ.1-8 (กวก.)  ออกใบรับรองแหล่งผลิตพืช (กวก.)  ตรวจติดตามแปลงที่ได้การรับรองแหล่งผลิตพืช (กวก.)  ส่งใบรับรองแหล่งผลิตพืช (Q) ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง

10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน
กสก กวก 1 รับสมัครเกษตรกร ทำหน้าที่นายทะเบียน อบรมนายทะเบียน 2 ให้คำปรึกษาเกษตรกร - อบรมที่ปรึกษาระดับอำเภอ - อบรมอาสาสมัครเกษตร - ให้คำปรึกษาเกษตร อบรมที่ปรึกษาระดับ เขต จังหวัด 3 การประเมินเบื้องต้น ประเมินตามขั้นตอน ส่งรายชื่อผู้ผ่าน พร้อมเอกสารให้หน่วยตรวจ ประสานงานให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ 4 ตรวจประเมิน ประสานเกษตรกร ดำเนินการตรวจประเมิน แจ้งผลการประเมิน

11 การดำเนินการ ขั้นตอน กสก กวก 5 สรุปผลตรวจประเมิน 6.1 ออกใบรับรอง
ประสานเกษตรกร ดำเนินการสรุปผลประเมิน แจ้งผลให้ กสก.ทราบ 6.1 ออกใบรับรอง ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการรับรอง ออกใบรับรอง 6.2 ต่ออายุ - แจ้งเกษตรกรทำคำร้อง - แจ้งหน่วยตรวจทำการประเมิน ดำเนินการตาม 4-6 ดำเนินการประเมิน ตาม 4- 6 7 ตรวจติดตามแปลง ตรวจเยี่ยมตามระบบส่งเสริมการตลาดผลผลิต ดำเนินการตรวจติดตามแปลง

12 การบริหารจัดการโครงการ
กรรมการความร่วมมือระหว่าง กรมวิชาการเกษตรกรับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) กำหนดแผน กำกับ ติดตาม นิเทศงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค

13 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google