งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการจัดการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน “...อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเอง...มีความเห็นชอบในงานอาสาสมัคร...มีศรัทธาที่จะทำงาน...มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน...และมีความพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร.....” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) สุขสันต์ มุกดาสนิท

2 บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการจัดการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
อาสาสมัครเกษตร (อกษ) หมายถึง อาสาสมัครประเภทต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่สมัครใจ ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2548

3 คุณสมบัติของอาสาสมัครเกษตร (อกษ)
สัญชาติไทย เป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตร/สนใจในอาชีพการเกษตร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดริเริ่ม สนใจต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมในชุมชน สมัครใจและเต็มใจเสียสละในการทำงานเพื่อช่วยเหลือ บุคคลอื่น ชุมชนและส่วนร่วม

4 ลักษณะของคนที่จะเป็นอาสาสมัคร
1. ทำงานด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ หรือเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ 2. ทำงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่แอบแฝงเข้ามาเพื่อจะหาประโยชน์ส่วนตน 3. ทำงานโดย ไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือความสุขใจ ภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์สุขแก่บุคคล ส่วนรวม และชุมชน

5 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร
1. ประชาสัมพันธ์งาน/โครงการของ กษ. ให้ ปชช.เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูล แจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงาน 2. ประสานงาน ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน 3. ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการเกษตรและ เป็นวิทยากรเกษตรหรือสหกรณ์ 4. ปฏิบัติงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร/ชุมชน หรือตามที่ กษ.ขอความช่วยเหลือ

6 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตรมาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
1. กำหนดความจำเป็น/ความต้องการของอาสาสมัคร/องค์กร * งานนี้สำคัญอย่างไร * ต้องทำที่ไหน * จำเป็นที่ต้องมีการอบรมก่อนหรือไม่ในการทำงานนี้

7 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตรมาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. อธิบายรายละเอียดของงาน * ขอบเขตของกิจกรรม/งาน * ความรับผิดชอบของอาสาสมัคร * ระยะเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จ * ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาสาสมัคร * จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ

8 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตรมาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. ระบุกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการ * ระบุความชำนาญของอาสาสมัครที่ต้องการในกรณีเป็นกิจกรรม เฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้/ทักษะ เฉพาะกับกิจกรรมอาสานั้น ๆ ซึ่งในโครงการนี้อาสาสมัครที่เหมาะคืออาสาสมัคร GAP และ อาสาสมัครเกษตรกรผู้นำ * คัดเลือกอาสาสมัคร * กรณีเป็นกิจกรรมพัฒนาในชุมชนทั่วไป ควรใช้แบบบูรณาการอาสาสมัครเกษตร ทุกสาขาร่วมกัน และอาจร่วมกับอาสาสมัครองค์กรอื่น ๆ ได้

9 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตรมาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
4. ระบุระยะเวลาปฏิบัติงาน (เริ่มต้น/จนจบ) * การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานให้ชุมชน/ ประชาชนทราบ (ถ้ามี) * ระยะเวลาอาจมีการขยายเพิ่มได้ขึ้นกับการเตรียมการและ สถานการณ์ในพื้นที่

10 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตรมาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
5. การระดมสมองทางความคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ตามโครงการ/กิจกรรมอาสา * ควรให้โอกาสอาสาสมัครที่คัดเลือกไว้แล้วมีส่วนร่วม เสนอและตัดสินใจทางเลือกวิธีการทำงาน

11 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตรมาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
6. การอบรมอาสาสมัคร 7. การปฏิบัติงาน * เกษตรอำเภอเป็นผู้บริหารโครงการ/กิจกรรมอาสาสมัคร ในระดับอำเภอ * เกษตรตำบลเป็นผู้จัดการกิจกรรมอาสาสมัครระดับตำบล

12 สวัสดี......


ดาวน์โหลด ppt (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google