งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการ จัดการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สุขสันต์ มุกดา สนิท “... อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการ จัดการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สุขสันต์ มุกดา สนิท “... อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการ จัดการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สุขสันต์ มุกดา สนิท “... อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ ผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเอง... มีความ เห็นชอบในงานอาสาสมัคร... มีศรัทธาที่จะ ทำงาน... มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน... และมี ความพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร.....” ( พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว )

2 บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการ จัดการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อาสาสมัครเกษตร ( อกษ ) หมายถึง อาสาสมัครประเภทต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และเกษตรกรที่สมัครใจ ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัคร เกษตร พ. ศ.2548

3 1. สัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตร / สนใจในอาชีพการเกษตร 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน นั้น 4. มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีมนุษย สัมพันธ์ มีความคิดริเริ่ม สนใจต่อ เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมใน ชุมชน 5. สมัครใจและเต็มใจเสียสละในการ ทำงานเพื่อช่วยเหลือ บุคคลอื่น ชุมชนและส่วนร่วม คุณสมบัติของอาสาสมัครเกษตร ( อกษ )

4 1. ทำงานด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ เพราะถูกบังคับ หรือเพราะเป็น หน้าที่ที่จะต้องทำ 2. ทำงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่แอบแฝงเข้ามาเพื่อจะหา ประโยชน์ส่วนตน 3. ทำงานโดย ไม่หวัง ผลตอบแทนเป็นเงิน ผลตอบแทน ที่อาสาสมัครได้รับคือความสุขใจ ภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์สุขแก่ บุคคล ส่วนรวม และชุมชน ลักษณะของคนที่จะเป็น อาสาสมัคร

5 1. ประชาสัมพันธ์งาน / โครงการของ กษ. ให้ ปชช. เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูล แจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงาน 2. ประสานงาน ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของ เกษตรกรในหมู่บ้าน / ชุมชน 3. ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านการเกษตรและ เป็น วิทยากรเกษตรหรือสหกรณ์ 4. ปฏิบัติงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ เกษตรกร / ชุมชน หรือตามที่ กษ. ขอ ความช่วยเหลือ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร เกษตร

6 1. กำหนดความจำเป็น / ความต้องการของ อาสาสมัคร / องค์กร * งานนี้สำคัญอย่างไร * ต้องทำที่ไหน * จำเป็นที่ต้องมีการอบรมก่อนหรือไม่ใน การทำงานนี้ ขั้นตอนการนำอาสาสมัคร เกษตรมาร่วมปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

7 2. อธิบายรายละเอียดของงาน * ขอบเขตของกิจกรรม / งาน * ความรับผิดชอบของอาสาสมัคร * ระยะเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จ * ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาสาสมัคร * จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ

8 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตร มาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน 3. ระบุกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการ * ระบุความชำนาญของอาสาสมัครที่ ต้องการในกรณีเป็นกิจกรรม เฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้ / ทักษะ เฉพาะกับกิจกรรมอาสานั้น ๆ ซึ่งในโครงการนี้อาสาสมัครที่เหมาะ คืออาสาสมัคร GAP และ อาสาสมัครเกษตรกรผู้นำ * คัดเลือกอาสาสมัคร * กรณีเป็นกิจกรรมพัฒนาในชุมชน ทั่วไป ควรใช้แบบบูรณาการอาสาสมัคร เกษตร ทุกสาขาร่วมกัน และอาจร่วมกับ อาสาสมัครองค์กรอื่น ๆ ได้

9 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตร มาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน 4. ระบุระยะเวลาปฏิบัติงาน ( เริ่มต้น / จนจบ ) * การเตรียมการประชาสัมพันธ์ ก่อนเริ่มงานให้ชุมชน / ประชาชนทราบ ( ถ้ามี ) * ระยะเวลาอาจมีการขยายเพิ่มได้ ขึ้นกับการเตรียมการและ สถานการณ์ในพื้นที่

10 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตร มาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน 5. การระดมสมองทางความคิด เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ตามโครงการ / กิจกรรมอาสา * ควรให้โอกาสอาสาสมัครที่ คัดเลือกไว้แล้วมีส่วนร่วม เสนอและตัดสินใจทางเลือก วิธีการทำงาน

11 ขั้นตอนการนำอาสาสมัครเกษตร มาร่วมปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน 6. การอบรมอาสาสมัคร 7. การปฏิบัติงาน * เกษตรอำเภอเป็นผู้บริหาร โครงการ / กิจกรรมอาสาสมัคร ในระดับอำเภอ * เกษตรตำบลเป็นผู้จัดการ กิจกรรมอาสาสมัครระดับตำบล

12 สวัสดี......


ดาวน์โหลด ppt บทบาทอาสาสมัครเกษตรในการ จัดการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สุขสันต์ มุกดา สนิท “... อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google