งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเตือนภัย ศัตรูพืช ตำบล - เก็บข้อมูลจากแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช - เตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านหอกระจาย ข่าว / วิทยุท้องถิ่น - รายงาน อำเภอ ( แบบสำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเตือนภัย ศัตรูพืช ตำบล - เก็บข้อมูลจากแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช - เตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านหอกระจาย ข่าว / วิทยุท้องถิ่น - รายงาน อำเภอ ( แบบสำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเตือนภัย ศัตรูพืช ตำบล - เก็บข้อมูลจากแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช - เตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านหอกระจาย ข่าว / วิทยุท้องถิ่น - รายงาน อำเภอ ( แบบสำรวจ ) อำเภอ - รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ประมวลผล - เตือนการระบาดศัตรูพืช ระดับอำเภอ - รายงานจังหวัด ( e-mail ) “ แบบสรุป ” จังหวัด - รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ / ประมวลผล / ประสาน - เตือนการระบาดศัตรูพืช ระดับจังหวัด - รายงานศบพ. เขต สพส. ( e-mail ) ส่วนกลาง ส่วนกลาง - จัดอบรมผู้รับผิดชอบ โครงการ - รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ / ประมวลผล - เตือนการระบาดศัตรูพืช ระดับประเทศ - รายงานระดั้บประเทศให้ ผู้บริหารทราบ ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช - อบรมผู้รับผิดชอบ - รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ ประมวลผล - เตือนการระบาดใน พื้นที่รับผิดชอบ - รายงานเขต กรมฯ ( e- mail ) เขต - สนับสนุน วิชาการ - ติดตาม ประเมินผล

2 กิจกรรม จัดทำข่าวเตือนการ ระบาดศัตรูพืช วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวเตือน การระบาดศัตรูพืชให้แก่ เจ้าหน้าที่ / เกษตรกรในและ นอกโครงการทราบ สถานการณ์ศัตรูพืช ล่วงหน้า เป้าหมาย เกษตรกร 310,673 ราย

3 วิธีการ ดำเนินงาน ศูนย์บริหารศัตรูพืช นำ ข้อมูลจาก - แปลงของจังหวัด ต่าง ๆ - แปลงติดตาม สถานการณ์ของศูนย์ - การสำรวจติดตาม สถานการณ์

4 กรมส่งเสริมการเกษตร นำ ข้อมูลจาก - จังหวัดรายงาน - ศูนย์บริหารศัตรูพืช - การสำรวจติดตาม

5 - จดหมายข่าวเตือนการ ระบาดศัตรูพืช - วิทยุท้องถิ่น / หอกระจาย ข่าว / หนังสือพิมพ์ ช่องทาง การรับข่าวเตือนการระบาด ศัตรูพืชของศูนย์ฯ

6 ช่องทางการรับข่าวเตือนการ ระบาดศัตรูพืช ปรับเปลี่ยนข้อมูล ตลอดเวลา ทุกวันจันทร์ ทุกต้นชั่วโมง ทุกวันพุธ ออกอากาศเวลา 05.45 น. โดยทางสถานีเป็นผู้พิจารณา ทุกเดือน Internet สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเกษตร สำนักพัฒนาและถ่าย ทอดเทคโนโลยี สถานี โทรทัศน์ช่อง 7 วารสาร หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป สบศ. ข่าวเตือน การระบาด ศัตรูพืช

7 ระยะเวลาดำเนินงาน ต่อเนื่องตลอดปี งบประมาณ 45,000 (5000 x 9 ศบพ.)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเตือนภัย ศัตรูพืช ตำบล - เก็บข้อมูลจากแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช - เตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านหอกระจาย ข่าว / วิทยุท้องถิ่น - รายงาน อำเภอ ( แบบสำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google