งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเตือนภัยศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเตือนภัยศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเตือนภัยศัตรูพืช
ตำบล - เก็บข้อมูลจากแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านหอกระจายข่าว/วิทยุท้องถิ่น รายงานอำเภอ ( แบบสำรวจ ) อำเภอ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผล เตือนการระบาดศัตรูพืชระดับอำเภอ รายงานจังหวัด ( ) “แบบสรุป” ศูนย์บริหารศัตรูพืช - อบรมผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ ประมวลผล เตือนการระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานเขต กรมฯ ( ) จังหวัด รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/ประมวลผล/ประสาน เตือนการระบาดศัตรูพืชระดับจังหวัด รายงานศบพ. เขต สพส. ( ) เขต - สนับสนุนวิชาการ ติดตามประเมินผล ส่วนกลาง จัดอบรมผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ / ประมวลผล เตือนการระบาดศัตรูพืชระดับประเทศ รายงานระดั้บประเทศให้ผู้บริหารทราบ

2 กิจกรรม จัดทำข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
กิจกรรม จัดทำข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชให้แก่เจ้าหน้าที่/เกษตรกรในและนอกโครงการทราบสถานการณ์ศัตรูพืชล่วงหน้า เป้าหมาย เกษตรกร 310,673 ราย

3 วิธีการดำเนินงาน ศูนย์บริหารศัตรูพืช นำข้อมูลจาก
- แปลงของจังหวัดต่าง ๆ - แปลงติดตามสถานการณ์ของศูนย์ - การสำรวจติดตามสถานการณ์

4 กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลจาก
- จังหวัดรายงาน - ศูนย์บริหารศัตรูพืช - การสำรวจติดตาม

5 ช่องทาง การรับข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์ฯ
- จดหมายข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช - วิทยุท้องถิ่น / หอกระจายข่าว /หนังสือพิมพ์

6 ช่องทางการรับข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
Internet ปรับเปลี่ยนข้อมูล ตลอดเวลา ทุกวันจันทร์ ทุกต้นชั่วโมง ทุกวันพุธ ออกอากาศเวลา น. โดยทางสถานีเป็นผู้พิจารณา ทุกเดือน สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเกษตร สบศ. ข่าวเตือน การระบาด ศัตรูพืช เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่าย ทอดเทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ สถานี โทรทัศน์ช่อง 7 วารสาร

7 ระยะเวลาดำเนินงาน ต่อเนื่องตลอดปี
งบประมาณ 45,000 (5000 x 9 ศบพ.)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเตือนภัยศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google