งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ITกับโครงการ Food safety

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ITกับโครงการ Food safety"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ITกับโครงการ Food safety
โดย พิศมัย สัตยาวิบูล ศูนย์สารสนเทศ

2 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP การดำเนินงานด้าน IT ปี 2550
และ การดำเนินงานด้าน IT ปี 2550

3 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 1. นายทะเบียน(จังหวัด) รับแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มฯ (แบบ GAP 01) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล 3. พิมพ์ข้อมูลรายเกษตรกร รายแปลง จากระบบส่งให้เจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ (Advisor) เพื่อให้คำแนะนำ และประเมินเบื้องต้น 4. บันทึกข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้นรายเกษตรกร รายแปลง ลงในระบบฐานข้อมูล

4 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 5. เมื่อแปลงใดผ่านการประเมินเบื้องต้นแล้ว จัดเตรียม  พิมพ์ข้อมูลรายเกษตรกร รายแปลง ที่ผ่านการประเมิน เบื้องต้นจากระบบฐานข้อมูล   สำรองข้อมูลจากระบบ (Data file)  แบบ GAP 01 ตัวจริง  ส่งให้นายทะเบียน สวพ. เพื่อให้ Inspectorนัดตรวจแปลง ต่อไป

5 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 6. เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งผลการรับรองฟาร์ม ของเกษตรกรแปลงใด จาก นายทะเบียน สวพ.  บันทึกข้อมูล แปลงที่ได้รับการรับรองลงในระบบฐานข้อมูล  จัดส่งใบรับรองพร้อมหนังสือนำส่งให้เกษตรกร ผ่านทาง สำนักงานเกษตรอำเภอ

6 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับอำเภอ 1. รับสมัครเกษตรกรที่ต้องการขอใบรับรองฟาร์มตามระบบ จัดการคุณภาพ GAP พืช (รับแบบ GAP 01) 2. จัดส่งแบบ GAP 01 ให้นายทะเบียน (จังหวัด) 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เกษตรกรที่  สมัครขอใบรับรองฯ  ผลการตรวจแปลงของ Advisor หรือ Inspector ไม่ผ่าน

7 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับอำเภอ 4. ตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงของเกษตรกร 5. ส่งผลการประเมินเบื้องต้นทุกครั้งให้นายทะเบียน (จังหวัด) 6. จัดส่งใบรับรองฟาร์มตามระบบจัดการคุณภาพ “Q ” พร้อม หนังสือนำส่งที่ได้รับจากจังหวัด  ให้เกษตรกรที่แปลงผ่านการรับรอง

8 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
บันทึกข้อมูล ลงในระบบ พิมพ์ข้อมูลรายแปลง และผลการประเมิน ส่ง advisor ส่งใบ Q ให้อำเภอ advisor ให้คำแนะนำ ส่งนายทะเบียนสวพ. พร้อมGAP01 ต้ยฉบับ ออกใบ Q ส่งใบ Q ให้เกษตรกร ไม่ผ่าน ส่ง Inspector เพื่อ นัดตรวจแปลง 3 ครั้ง ประเมินเบื้องต้น กรรมการ Certification Body พิจารณา ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ตรวจ 3 ครั้ง ผ่าน

9 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ระยะแรก  ใช้งานผ่านระบบ OFF LINE  จะจัดส่งฐานข้อมูลและอบรมวิธีใช้งาน ให้ทุกจังหวัด ปลายเดือน เมษายน 2550 (กวก. จะส่งฐานข้อมูลทั้งหมดให้ 30 มีนาคม 2550)  เริ่มใช้งานระบบเดือน พฤษภาคม 2550

10 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP
ระยะต่อไป  ใช้งานผ่านระบบ ON LINE

11 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การเช่าใช้อินเตอร์เน็ต  ปรับการเช่าอินเตอร์เน็ตองค์กรเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่  ADSL  IP STAR  กรมจัดโอนงบประมาณให้ จังหวัด อำเภอ ศูนย์ฯ เช่าใช้งานเอง  ระยะเวลาการเช่าใช้งาน ตั้งแต่ มีนาคม – กันยายน 2550

12 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน  เป้าหมาย ปี 2550 มีเว็บไซต์ครบทุกหน่วยงาน  การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2550 (ประกาศผลวันสถาปนากรม 21 ตุลาคม 2550 )

13 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีอีเมล์ส่วนบุคคล โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอได้ทาง ssnet

14 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP  เริ่มใช้งาน พฤษภาคม 2550 2. ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารและจัดการองค์กร  เริ่มใช้งาน เมษายน 2550

15 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. ระบบสารสนเทศคลินิกเกษตรและสายใยรักแห่งครอบคร้ว  เริ่มใช้งาน พฤษภาคม 2550  สำหรับคลินิกเกษตร ปัจจุบันสามารถบันทึกข้อมูลได้ทันทีในการเปิดคลินิกแต่ละครั้ง 4. ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ระยะที่3

16 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
1. ดำเนินการโดยส่วนกลาง 2 หลักสูตรๆละ 2 รุ่น หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรด้านไอที  เขตละ 3 คน จังหวัดละ 2 คน รุ่นที่ กุมภาพันธ์ 2550 รุ่นที่ – 23 กุมภาพันธ์ 2550

17 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
1. ดำเนินการโดยส่วนกลาง 2 หลักสูตร 4 รุ่น หลักสูตรที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม  เขตละ 3 คน จังหวัดละ 2 คน รุ่นที่ 1 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2550 รุ่นที่ 2 12 – 16 มีนาคม 2550

18 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
2. ดำเนินการโดยเขต และจังหวัด  เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ไม่มีความรู้ด้าน IT หรือ ไม่สามารถใช้ ITในการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ IT ขั้นพื้นฐานได้  เขต จังหวัด จัดทำแผนการฝึกอบรม  ส่งแผนให้กรม และเขต ภายในวันที่ 15 มี.ค เป็นอย่างช้า

19 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
2. ดำเนินการโดยเขต และจังหวัด  พัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  กรมฯจะติดตามและประเมินผลรายบุคคลในภายหลัง

20 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การดำเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 1. ทะเบียนเกษตรกร  ส่งกลับข้อมูลให้จังหวัด ภายในเดือนมีนาคม 2550  ขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

21 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การดำเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 2. สารสนเทศการผลิตรายไตรมาส  ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลตามกำหนด ปี ไม่ส่งข้อมูลแม้แต่ครั้งเดียว 5 จังหวัด เชียงใหม่ นครนายก สมุทรปราการ พังงา ภูเก็ต

22 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550
การดำเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 3. ภูมิสารสนเทศ  ขอความร่วมมือจังหวัดนำระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการเกษตร (MAP DOAE) ไปประยุกต์ใช้(จัดทำแผนที่)ในการปฏิบัติงานในพื้นที่  สามารถขอชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่งานภูมิสารสนเทศ

23 ถาม - ตอบ

24 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ITกับโครงการ Food safety

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google