งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ITกับโครงการ Food safety โดย พิศมัย สัตยาวิบูล ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ITกับโครงการ Food safety โดย พิศมัย สัตยาวิบูล ศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ITกับโครงการ Food safety โดย พิศมัย สัตยาวิบูล ศูนย์สารสนเทศ

2 2 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP และ การดำเนินงานด้าน IT ปี 2550

3 3 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 1. นายทะเบียน ( จังหวัด ) รับแบบคำร้อง ขอใบรับรองฟาร์มฯ ( แบบ GAP 01) จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2. บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล 3. พิมพ์ข้อมูลรายเกษตรกร รายแปลง จากระบบส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (Advisor) เพื่อให้คำแนะนำ และประเมิน เบื้องต้น 4. บันทึกข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น รายเกษตรกร รายแปลง ลงในระบบฐานข้อมูล

4 4 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 5. เมื่อแปลงใดผ่านการประเมินเบื้องต้น แล้ว จัดเตรียม  พิมพ์ข้อมูลรายเกษตรกร รายแปลง ที่ ผ่านการประเมินเบื้องต้นจาก ระบบฐานข้อมูล   สำรองข้อมูลจากระบบ (Data file)   แบบ GAP 01 ตัวจริง   ส่งให้นายทะเบียน สวพ. เพื่อให้ Inspector นัดตรวจแปลงต่อไป

5 5 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 6. เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งผลการ รับรองฟาร์ม ของเกษตรกรแปลงใด จาก นาย ทะเบียน สวพ.  บันทึกข้อมูล แปลงที่ได้รับการรับรอง ลงในระบบฐานข้อมูล  จัดส่งใบรับรองพร้อมหนังสือนำส่งให้ เกษตรกร ผ่านทางสำนักงาน เกษตรอำเภอ

6 6 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับอำเภอ 1. รับสมัครเกษตรกรที่ต้องการขอ ใบรับรองฟาร์มตามระบบ จัดการ คุณภาพ GAP พืช ( รับแบบ GAP 01) 2. จัดส่งแบบ GAP 01 ให้นายทะเบียน ( จังหวัด ) 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เกษตรกรที่  สมัครขอใบรับรองฯ  ผลการตรวจแปลงของ Advisor หรือ Inspector ไม่ผ่าน

7 7 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับอำเภอ 4. ตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงของ เกษตรกร 5. ส่งผลการประเมินเบื้องต้นทุกครั้งให้ นายทะเบียน (จังหวัด) 6.  จัดส่งใบรับรองฟาร์มตามระบบ จัดการคุณภาพ “Q ” พร้อม หนังสือนำส่งที่ได้รับจากจังหวัด  ให้เกษตรกรที่แปลงผ่านการรับรอง

8 8 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP นายทะเบียน จังหวัด รับ GAP01 บันทึก ข้อมูล ลงใน ระบบ พิมพ์ข้อมูล รายแปลง และผลการ ประเมิน ส่ง advisor ส่งนายทะเบียน สวพ. พร้อม GAP01 ต้ย ฉบับ advisor ให้คำแนะนำ ประเมิน เบื้องต้น ไม่ ผ่าน ผ่า น ส่ง Inspector เพื่อ นัดตรวจแปลง 3 ครั้ง ตรวจ 3 ครั้ง ไม่ ผ่าน กรรมการ Certification Body พิจารณา ออกใบ Q ส่งใบ Q ให้อำเภอ ส่งใบ Q ให้ เกษตรกร ผ่า น

9 9 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP การใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP ระยะแรก  ใช้งานผ่านระบบ OFF LINE  จะจัดส่งฐานข้อมูลและอบรมวิธีใช้งาน ให้ทุกจังหวัด ปลายเดือน เมษายน 2550 (กวก. จะส่งฐานข้อมูลทั้งหมดให้ 30 มีนาคม 2550)  เริ่มใช้งานระบบเดือน พฤษภาคม 2550

10 10 ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP การใช้งานระบบฐานข้อมูล ทะเบียน GAP ระยะต่อไป  ใช้งานผ่านระบบ ON LINE

11 11 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การเช่าใช้อินเตอร์เน็ต  ปรับการเช่าอินเตอร์เน็ตองค์กรเป็น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามความเหมาะสม แต่ละพื้นที่  ADSL  IP STAR  กรมจัดโอนงบประมาณให้ จังหวัด อำเภอ ศูนย์ฯ เช่าใช้งานเอง  ระยะเวลาการเช่าใช้งาน ตั้งแต่ มีนาคม – กันยายน 2550

12 12 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำเว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน  เป้าหมาย ปี 2550 มีเว็บไซต์ครบทุก หน่วยงาน  การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2550 (ประกาศผลวันสถาปนากรม 21 ตุลาคม 2550 )

13 13 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีอีเมล์ ส่วนบุคคล โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอได้ทาง ssnet

14 14 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.ระบบฐานข้อมูลทะเบียน GAP  เริ่มใช้งาน พฤษภาคม 2550 2.ระบบสารสนเทศทางด้านบริหาร และจัดการองค์กร  เริ่มใช้งาน เมษายน 2550

15 15 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.ระบบสารสนเทศคลินิกเกษตรและ สายใยรักแห่งครอบคร้ว  เริ่มใช้งาน พฤษภาคม 2550  สำหรับคลินิกเกษตร ปัจจุบัน สามารถบันทึกข้อมูลได้ทันทีในการเปิด คลินิกแต่ละครั้ง 4.ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ระยะที่3

16 16 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การพัฒนาบุคลากรด้าน IT(ภูมิภาค) 1. ดำเนินการโดยส่วนกลาง 2 หลักสูตรๆละ 2 รุ่น หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างทักษะการ เป็นวิทยากรด้านไอที  เขตละ 3 คน จังหวัดละ 2 คน รุ่นที่ 1 19 -20 กุมภาพันธ์ 2550 รุ่นที่ 2 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2550

17 17 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การพัฒนาบุคลากรด้าน IT(ภูมิภาค) 1. ดำเนินการโดยส่วนกลาง 2 หลักสูตร 4 รุ่น หลักสูตรที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลและ การเขียนโปรแกรม  เขตละ 3 คน จังหวัดละ 2 คน รุ่นที่ 126 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2550 รุ่นที่ 212 – 16 มีนาคม 2550

18 18 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การพัฒนาบุคลากรด้าน IT(ภูมิภาค) 2. ดำเนินการโดยเขต และจังหวัด  เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ไม่มีความรู้ ด้าน IT หรือ ไม่สามารถใช้ ITในการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ IT ขั้นพื้นฐานได้  เขต จังหวัด จัดทำแผนการฝึกอบรม  ส่งแผนให้กรม และเขต ภายใน วันที่ 15 มี.ค. 2550 เป็นอย่างช้า

19 19 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การพัฒนาบุคลากรด้าน IT(ภูมิภาค) 2. ดำเนินการโดยเขต และจังหวัด  พัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน  กรมฯจะติดตามและประเมินผล รายบุคคลในภายหลัง

20 20 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การดำเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 1.ทะเบียนเกษตรกร  ส่งกลับข้อมูลให้จังหวัด ภายใน เดือนมีนาคม 2550  ขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูล

21 21 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การดำเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 2. สารสนเทศการผลิตรายไตรมาส  ขอความร่วมมือในการจัดส่ง ข้อมูลตามกำหนด ปี 2549 ไม่ส่งข้อมูลแม้แต่ครั้ง เดียว 5 จังหวัด เชียงใหม่ นครนายก สมุทรปราการ พังงา ภูเก็ต

22 22 การดำเนินงานด้าน IT ปี2550  การดำเนินงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ 3. ภูมิสารสนเทศ  ขอความร่วมมือจังหวัดนำระบบภูมิ สารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการเกษตร (MAP DOAE) ไปประยุกต์ใช้(จัดทำแผน ที่)ในการปฏิบัติงานในพื้นที่  สามารถขอชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่งานภูมิสารสนเทศ

23 23 ถาม - ตอบ

24 24 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 ITกับโครงการ Food safety โดย พิศมัย สัตยาวิบูล ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google