งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Shibu lijack ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สำหรับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ สนับสนุนโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข *ppt.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Shibu lijack ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สำหรับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ สนับสนุนโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข *ppt.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Shibu lijack ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สำหรับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ สนับสนุนโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข *ppt.2

2 ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา (หลังทำกิจกรรม)  ขาดการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายที่เหมาะสมทั้งจากคนใกล้ชิดและ จากระบบบริการสาธารณสุข  รับการรักษาไม่นานพอทำให้เกิดการกลับซ้ำ  ไม่มีระบบเฝ้าระวังป้องกันการกลับซ้ำของโรคซึมเศร้า  ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาและ ป้องกันผลแทรกซ้อนของโรค  ไม่ได้รับการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆเนื่องจากทั้งขาดความตระหนักและ ไม่มีระบบบริการสุขภาพที่จะช่วย early detection

3 สภาพปัญหาของการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าของไทย  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนัก มีความ เข้าใจที่ไม่ถูกต้องคิดว่าอาการซึมเศร้าเป็น เรื่องธรรมดาเป็นแล้วก็หายเองและมีอคติต่อ ความเจ็บป่วยจิตเวชรวมทั้งโรคซึมเศร้า  การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้อยมากๆ (3.34%)  ขาดเทคโนโลยีและแนวทางการป้องกันโรค ซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปทุกระดับ ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรค ซึมเศร้า  มีความจำกัดของการดูแลรักษา ทั้ง การรักษาด้วยยา และทาง จิตสังคม  ไม่มีระบบติดตามเฝ้าระวังการ กลับเป็นซ้ำของโรคที่มี ประสิทธิผล Awareness Accessibility Diagnosis Treatment Prevention Surveillance

4 ความจริงที่ซ่อนเร้นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ไม่ได้รับการรักษา (95.6%) ได้รับยาต้านเศร้า (4.4%) ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (100%) Tylee A et al, Int Clin Psychopharmacol, 1999, 14 (3): 139–51 Lépine, JP et al., Int Clin Psychopharmacol, 1997, 12: 19–29 - ไม่มารักษา - ไม่ได้รับการวินิจฉัย - วินิจฉัยแต่ได้รับการรักษา - ได้รับการรักษาแต่ไม่ต่อเนื่องหรือปริมาณยา ไม่พอ ได้ยาในปริมาณที่เพียงพอสำหรับ การรักษา* (?%) * 6-month treatment with an adequate dose leading to a response

5 มาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า 1. ลดอคติในเรื่องโรคซึมเศร้าในบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน ทั่วไป โดยสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2. ลดการเกิดโรคในผู้ที่เสี่ยงโดยการค้นหาและส่งเสริมป้องกัน 3. ลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการซึมเศร้า โดยผู้ป่วยได้รับ การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มมีอาการ ด้วยวิธีการรักษาที่มี ประสิทธิภาพและนานพอ 4. ป้องกันผลแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคซึมเศร้า เช่น การฆ่าตัวตาย 5. ป้องกันการกลับซ้ำและการกลับเป็นใหม่ของโรค

6 Diagram แสดงความสัมพันธ์ของการดูแลช่วยเหลือ และการดำเนินโรคซึมเศร้า DepressionDepressive disordersRemissionRelapse คัดกรอง วินิจฉัย & ประเมิน รักษา ติดตาม เฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา -สุขภาพจิตศึกษา -แนะนำเข้าสู่ ระบบวินิจฉัย/ ประเมิน -สุขภาพจิตศึกษา -แนะนำเข้าสู่ ระบบวินิจฉัย/ ประเมิน -แจ้งผล -ให้การช่วยเหลือ ตามความรุนแรง -แนะนำเข้าสู่ ระบบการดูแล รักษา -แจ้งผล -ให้การช่วยเหลือ ตามความรุนแรง -แนะนำเข้าสู่ ระบบการดูแล รักษา -ให้ยาที่มากพอ และ นานพอ -ให้การช่วยเหลือ สังคมจิตใจ -ส่งเสริมการ ช่วยเหลือจาก ครอบครัว -ให้ยาที่มากพอ และ นานพอ -ให้การช่วยเหลือ สังคมจิตใจ -ส่งเสริมการ ช่วยเหลือจาก ครอบครัว -อย่างสม่ำเสมอ -ด้วยเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ -นานพอตามระยะ ของโรค -อย่างสม่ำเสมอ -ด้วยเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ -นานพอตามระยะ ของโรค

7 ประเมินการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q ดูแลรักษาโรคซึมเศร้าและ ด้วยแนวทางการจัดการ ตามระดับความรุนแรง ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า Depression Surveillance System การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า: คัดกรองด้วย 2Q หรือ 15ข้อ ประเมินโรคซึมเศร้า ด้วย 9Q ติดตามเฝ้าระวังการกลับซ้ำ ด้วย 9Q รายงาน/สรุปผล บันทึกผลทาง www

8

9 กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองโรคซึมเศร้า 1. ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด CVA 2. ผู้ป่วยสูงอายุ 3. ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลัง คลอด 4. ผู้ที่มีปัญหาสุรา สารเสพ ติด 5. กลุ่มที่มาด้วยอาการ ซึมเศร้าชัดเจน 6. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกาย เรื้อรังหลายอาการที่หา สาเหตุไม่ได้ 7. กลุ่มที่มีการสูญเสีย (คนที่ รักหรือสินทรัพย์จำนวน มาก)

10 การคัดกรองในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ผู้คัดกรองสถานที่ดำเนินการคัดกรองเครื่องมือที่ใช้คัดกรองเมื่อไหร่ อ.ส.ม.ชุมชน2Q-ระยะเวลาที่รณรงค์ -ทุกครั้งที่พบกลุ่ม เสี่ยงหรือรายที่ สงสัย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข พยาบาล แพทย์ สถานีอนามัย และ PCU ร.พ.ช./ร.พ.ท. (คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกโรคไต คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกฝากครรภ์และหลังคลอด คลินิกสารเสพติด และ OPD) 2Q หรือ แบบคัดกรอง DS8 -ทุกครั้งที่ให้บริการ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โดยสามารถใช้เป็น คำถามที่ถามประจำ ทุกรายในคลินิก ดังกล่าว

11 คำถามภาษากลางมีไม่มี 1 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ “ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่” 2 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ “ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่” เครื่องมือการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q P72

12 คุณสมบัติของแบบคัดกรอง 2Q ช่วยแยกผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และนำเข้า สู่กระบวนการช่วยเหลือตามระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าได้ มากเมื่อเทียบกับผู้ที่มีแนวโน้มป่วยทั้งหมด แต่ไม่สามารถบอกว่าป่วยหรือไม่ และเป็นระดับใด บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ เป็นภาษาที่ตรงกับคำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกและ พฤติกรรมของคนไทย

13 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่า ตัวตาย (DS8)  คำชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่าน เลือกว่าตรงหรือใกล้เคียงความรู้สึกของท่านมากที่สุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีอาการและ ความรู้สึกนึกคิดดังต่อไปนี้ มีไม่มี 1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ ( เกือบตลอดทั้งวัน ) 2. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก 3. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับสิ่งที่ชอบและเคย ทำ 4. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียง่าย เหมือนไม่มีแรง 6. นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท 7. รู้สึกสิ้นหวัง เป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป 8. กำลังคิดฆ่าตัวตาย

14 การแปลผล  1. ถ้าตอบคำถามว่า มีเท่ากับ 1 คะแนน ถ้าตอบคำถามว่าไม่มีเท่ากับ 0 คะแนน  2. คำถามข้อที่ 1-6 เป็นคำถามของแบบคัด กรองภาวะซึมเศร้า ถ้าตอบว่า “ มี ” ตั้งแต่ 3 ข้อ ขึ้นไป หรือ 3 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มี ภาวะซึมเศร้า ควรได้รับบริการปรึกษาหรือพบ แพทย์เพื่อการบำบัดรักษา  3. คำถามข้อ 7-8 เป็นคำถามของแบบคัดกรอง ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ถ้าตอบว่ามีตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป หรือ 1 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับบริการ ปรึกษาหรือพบแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา

15 ถ้าผล การคัดกรอง พบว่า มีแนวโน้ม ป่วยเป็นโรค ซึมเศร้า จะทำ อย่างไร ต่อไป สถานที่คัดกรองการดำเนินการ ในชุมชน (คัดกรองโดย อสม.) ส่งต่อสถานีอนามัยที่รับผิดชอบเพื่อ ประเมิน 9Q ในสถานีอนามัยประเมิน 9Q (ปฏิบัติตามแนวทางข้อ 6.1, 6.2 ใน หนังสือ แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรค ซึมเศร้าระดับจังหวัด) ในคลินิกโรงพยาบาลประเมิน 9Q (ปฏิบัติตามแนวทางข้อ 6.1, 6.2 ใน หนังสือ แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรค ซึมเศร้าระดับจังหวัด) ถ้าผล 2Q มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

16

17 การประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้า ผู้ประเมินสถานที่ดำเนินการประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัย หรือ PCU9Q-ประเมินทุกรายที่ คัดกรองได้ผลบวก -ควรประเมินทันที หลังคัดกรองและไม่ ควรเว้นช่วงนานเกิน 3 เดือน พยาบาล แพทย์ ร.พ.ช./ร.พ.ท. (คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคหัวใจและหลอด เลือด คลินิกโรคไต คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกฝากครรภ์และหลัง คลอด คลินิกสารเสพติด และ OPD หรือ คลินิกจิตเวช)

18 เครื่องมือการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q P74

19 การแปลผลการใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q คะแนนการแปลผล <7ปกติ 7-12ระดับ Mild 13-18ระดับ Moderate ≥19ระดับ Severe ความไว (Sensitivity) 75.68% ความจำเพาะ สูง (Specificity) 92.85% ค่าจุดตัด (cut off score) = 7 คะแนน เป็นจุดตัดที่แบ่งระดับการ วินิจฉัยหรือจำแนกคนที่ป่วยออกจากคนไม่ป่วย (cut off level) โดย เลือกจากค่าความไว (Sensitivity) 75.68% และความจำเพาะ สูง (Specificity) 92.85% เป็นระดับที่สูงและสอดคล้องกับบริบท ของโรคซึมเศร้าในคนไทย

20 สามารถระบุคนที่ป่วยจริงได้ว่า ป่วย (true positive) และระบุคนที่ไม่ ป่วยว่า ไม่ป่วย (true negative) เมื่อเทียบกับคนที่ป่วยเป็นโรค ทั้งหมดได้ค่อนข้างสูง โดยมีค่าความไว (Sensitivity) 75.68 % โดยมีค่าความจำเพาะ (Specificity) 92.85 %  สามารถแยกคนที่ไม่ป่วยได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ป่วย ทั้งหมดจากความเป็นจริงได้สูงมาก โดยมีค่าความจำเพาะ (Specificity) 92.85 %  ช่วยจำแนกความรุนแรงของโรคซึมเศร้าเพื่อให้การรักษานำตามระบบ เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  ประเมินอาการ/เฝ้าระวังการกลับซ้ำของโรคซึมเศร้า  มีข้อจำกัดในการใช้ โดยใช้ได้เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการ อบรมเท่านั้น  เป็นภาษาแสดงถึงความรู้สึกและพฤติกรรมซึ้มเศร้าของคนไทย คุณสมบัติของแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

21 ถ้าผล 9Q ≥7 คะแนน จะทำอย่างไรต่อไป สถานที่ประเมินการดำเนินการ ในสถานีอนามัยให้ประเมิน 8Q และส่งต่อร.พ.ช. หรือ ร.พ.ท. เพื่อตรวจสอบการประเมิน 9Q 8Q อีกครั้ง (ปฏิบัติตามแนวทางข้อ 6.3,6.4,6.5 ใน หนังสือ แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรค ซึมเศร้าระดับจังหวัด) ในคลินิก โรงพยาบาล ส่งพบแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยตามเกณฑ์ ICD10 หรือ DSM-IV (ปฏิบัติตามแนวทางข้อ 6.3,6.4,6.5 ใน หนังสือ แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรค ซึมเศร้าระดับจังหวัด) ถ้าผล การประเมิน ด้วย 9Q พบว่า มีอาการของ โรคซึมเศร้า จะทำ อย่างไร ต่อไป

22

23 แบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8Q P76

24  ช่วยจำแนกความรุนแรงของ การฆ่าตัวตายของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่ประเมินด้วย 9Q  ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย เพื่อให้การดูแลตามระบบ การเฝ้าระวังของโรคซึมเศร้า  บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ สามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยอื่นได้  เป็นภาษาที่ตรงกับคำพูด ที่แสดงถึงความรู้สึกและ พฤติกรรมของคนไทย ความไว (Sensitivity) : สามารถระบุได้ว่า มี/ไม่ มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ความจำเพาะ (Specificity) : สามารถวินิจฉัยแยกคนที่ ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ กับคนที่ไม่ฆ่าตัวตาย ทั้งหมดจากความเป็นจริง คุณสมบัติของแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q

25 ปกติ 2Q หรือประเมินด้วย ฏDS8 มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  แจ้งผล  สุขภาพจิตศึกษาโรคซึมเศร้า 9Q 8Q ส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ใจ เร่งด่วน เฝ้าระวังต่อเนื่อง ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจ ให้มีญาติดูแลใกล้ชิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจ เร่งด่วน ให้มีญาติดูแลใกล้ชิด 24 ชม.หรือเฝ้าระวังในรพ. จนคะแนนลดลงหรือส่ง ต่อรพ.จิตเวช แจ้งผล สุขภาพจิตศึกษา ประเมินปัญหา เพื่อให้การ ปรึกษา ติดตามอาการ แจ้งผล สุขภาพจิตศึกษา ประเมินปัญหา เพื่อให้การปรึกษา ให้ยาต้านเศร้า and/or Psychotherapy แจ้งผล สุขภาพจิตศึกษา ประเมินปัญหาเพื่อให้การ ปรึกษา ให้ยาต้านเศร้า and/or Psychotherapy ส่งต่อร.พ.จิตเวช ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย กลุ่มเสี่ยง น้อย ปานกลาง รุนแรง ไม่มีอาการ มีอาการ น้อย ปานกลาง รุนแรง

26 อ.ส.ม.ส.อ./PCUร.พ.ช./ร.พ.ท. รพ.ที่มีจิตแพทย์ +ve Education +ve ≥ 7 ประเมิน การฆ่าตัวตาย ด้วย 10Q, 8Q ประเมิน การฆ่าตัวตาย ด้วย 10Q, 8Q ติดตามการรักษาจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้ กระบวนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ให้การรักษา ตามมาตรฐาน การรักษา ให้การรักษา ตามมาตรฐาน การรักษา Non MDD ≥ 7 ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ ประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q, 10Q/Card check list 9Q ≥19 Csg 8Q ≥17 มีปัญหาทางสังคมจิตใจ ≥7 ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ประเมินด้วย 9Q ≥ 7 ผลประเมินด้วย 9Q แจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา คัดกรอง แจ้งผลและ ให้สุขภาพจิต ศึกษา ติดตามด้วย 9Qหรือ/และ8Q ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ติดตามด้วย 9Qหรือ/และ8Q ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ติดตามด้วย 9Q ซ้ำอีก 1 เดือน ติดตามด้วย 9Q ซ้ำอีก 1 เดือน Mild 9Q=7-12 Moderate 9Q=13-18 Severe 9Q≥19 วินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ MDD คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q หรือ แบบคัดกรอง 15ข้อ ≥7 Csg+Edญาติ Rx+Csg+ Edญาติ

27 การวัดผลสำเร็จของระบบ outcomeKPITarget Primaryอัตราการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น≥ 5% อัตราการหายทุเลา (คะแนน 9Q <7 ติดต่อกัน 6 เดือน)≥ 80% อัตราการกลับซ้ำของโรคในระยะเวลา 1 ปี (ในผู้ป่วยที่ได้รับรักษา) ≤20% Secondaryอัตราของกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง≥ 60% อัตราของผู้เข้าถึงบริการได้รับการดูแลรักษา (รายที่9Q+ve ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางที่ กำหนด) ≥ 80% อัตราผู้ป่วยซึมเศร้าได้รับการติดตามป้องกันการกลับซ้ำ≥80%

28 Shibu lijack ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Shibu lijack ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สำหรับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ สนับสนุนโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข *ppt.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google