งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นพวิชญ์ คำขะ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นพวิชญ์ คำขะ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นพวิชญ์ คำขะ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น

2 ด้วงหนวดยาว (Stem boring grub) แมลง กอก

3 ความสำคั ญ เป็นแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ ทำ ความเสียหายแก่อ้อยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เป็น ตัวหนอน แพร่กระจายและทำลาย เป็นบริเวณกว้าง ทำให้ผลผลิต อ้อยปลูกลดลง 13-43 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลลดลง 11-46 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในอ้อยตอเสียผลผลิต ประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาล ลดลง 57 เปอร์เซ็นต์

4 วงจร ชีวิต ระยะไข่ มีอายุ 11-27 วัน ระยะตัวหนอน มีอายุ 1- 2 ปี ลอก คราบ 7-8 ครั้ง ระยะดักแด้ มีอายุ 7-18 วัน ระยะตัวเต็มวัย มีอายุ 6-20 วัน

5 รูปร่าง ลักษณะ ไข่ รูปยาวรี สีน้ำตาลอ่อน ยาว 3.0- 3.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1.0 มิลลิเมตร หนอน สีขาวนวล ทรงกระบอก หัว กะโหลกสีน้ำตาล มีเขี้ยวแข็งแรง ขาขนาดเล็กมาก แทบมองไม่เห็น ตัวยาว 70-100 มิลลิเมตร กว้าง 20-30 มิลลิเมตร

6 รูปร่าง ลักษณะ มีหนวด ขาและปีกอยู่ข้าง ลำตัว ความยาว ประมาณ 40-50 มิลลิเมตร กว้าง 24-26 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง ยาว 24-40 มิลลิเมตร กว้าง 10-15 มิลลิเมตร ดัก แด้ ตัว เต็ม วัย ดัก แด้

7 สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม พบระบาดมากในสภาพ ดินร่วนปนทราย ค่าความเป็นกรดเป็น ด่าง (pH) 6.9 ดินมีซากอินทรียวัตถุ 1.15-1.22 เปอร์เซ็นต์ พืชอาหารที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง

8 การระบาดและทำลาย ตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ใน ดินหลังฝนตก 2-4 วัน ในเวลากลางคืน ช่วง มี. ค.- มิ. ย. ผสมพันธุ์และวางไข่เดี่ยวๆ บริเวณใกล้โคนกออ้อย ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ 41- 441 ฟอง 11-27 วัน ฟักเป็นตัวหนอน เข้า ทำลายอ้อย

9 การเข้า ทำลาย เข้าทำลายได้เกือบ ตลอดอายุ การเจริญเติบโต เข้าทำลายอ้อยได้ ตั้งแต่ระยะ ท่อนพันธุ์เป็นต้นไป

10 หนอนเจาะไชเข้าไปกัดกิน ท่อนพันธุ์ ทำให้ไม่งอก เข้าทำลายทางโคนต้นใต้ดิน แล้วเจาะกินภายในลำ ต้น ลักษณะ การทำลาย

11 ร่องรอย การทำลาย

12 หนอนด้วงหนวดยาวที่ขุด พบในแปลงอ้อย

13 การป้องกันกำจัด 1. เก็บตัวหนอนในขณะที่ไถ เตรียมดิน 1-2 ครั้ง เพื่อลดปริมาณ 2. ใช้วิธีกล โดยขุดหลุมดักจับ ตัวเต็มวัย แล้วทำลาย 3. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัด ทำลายวงจรชีวิต 4. ใช้สารเคมี 5. ชีววิธี เช่น เชื้อราเมตตาไร เซี่ยม

14

15 เมตตาไรเซียม ( Metarhizium anisopliae) เป็นเชื้อราที่มี คุณสมบัติในการเป็นศัตรู ธรรมชาติ ทำลายแมลงได้ หลายชนิด รวมทั้งด้วงหนวด ยาวเจาะลำต้นอ้อย (Dorysthenes buqueti, Guerin) สามารถทำลายด้วง ได้ทุกระยะ ทำลายหนอนได้ มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นวิธี ที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เชื้อรา เมตตาไร เซียม

16 ลักษณะการ ทำลาย เมื่อเชื้อราเมตตาไรเซียม สัมผัสหรือติดไปกับตัวแมลง เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อจะเจริญ เข้าไปในตัว แมลง และเพิ่มปริมาณ ทำให้ แมลงเคลื่อนไหวช้าลง ไม่กิน อาหาร และตายในที่สุด แมลงที่ตายลำตัวจะแข็งและ มีเชื้อราสีเขียวขึ้นตามตัว เห็นได้ชัด

17 หนอนด้วงหนวดยาวที่ ถูกเชื้อราฯทำลาย

18 การนำไปใช้ในการควบคุม ด้วงหนวดยาว ปัจจุบัน ได้มีการนำเชื้อรา เมตตาไรเซียม มาเพาะเลี้ยง และผลิตขยายเพื่อเพิ่มปริมาณ แล้วไปใช้ในการควมคุมด้วง หนวดยาว โดยศูนย์ชีวินทรีย์ แห่งชาติ ร่วมกับศูนย์บริหาร ศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น ทำการศึกษาทดสอบ ในพื้นที่ ปลูกอ้อย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น

19 การผลิตขยาย 1. การ เตรียมหัว เชื้อ หนอนที่ตาย ด้วยเชื้อราฯ เลี้ยงด้วย อาหารเลี้ยง เชื้อ

20 2.1 ข้าวสารเสาไห้ 2.2 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2.3 ทัพพีตักข้าว 2.4 ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว 2.5 แม็กเย็บ หรือ ยางรัด 2.6 เข็มหมุด 2.7 แอลกอฮอล์สำหรับฆ่า เชื้อ 2. วัสดุ - อุปกรณ์

21 3. การ ผลิต หุง ข้าว

22 บรรจุ ถุง ทิ้งไว้ให้ เกือบเย็น

23 บ่มเชื้อ 7- 10 วัน ใส่ เชื้อ

24 เชื้อราเมตตาไรเซียมที่ บ่ม เชื้อไว้ 7-10 วัน สามารถ นำไปใช้ควบคุมด้วงหนวด ยาวได้

25 การ นำไปใช้ 1. โดยหว่าน พร้อมการปลูก

26 2. ผสมน้ำราด พร้อมการปลูก

27 ไถกลบทันทีหลัง การใส่เชื้อ

28 ขุดสำรวจหลัง การใส่เชื้อฯ หนอนที่ตาย ด้วยเชื้อรา

29 หนอนด้วงหนวด ยาวที่ตายด้วยเชื้อ ราเมตตาไรเซียม

30 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด ขอนแก่น ถนน มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4320-3512


ดาวน์โหลด ppt โดย... นพวิชญ์ คำขะ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google